JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pa­lo­lan väi­tös­tut­ki­mus an­taa uut­ta tie­toa les­ta­di­o­lai­suu­den vai­heis­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.1.2015 6.53

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501820150127065300

TM Tuo­mas Pa­lo­lan väi­tös­kir­ja Poh­jois-Ame­ri­kan les­ta­di­o­lai­suu­des­ta vuo­si­na 1884–1929 on val­mis­tu­nut. Väi­tös­ti­lai­suus jär­jes­te­tään 31.1. Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. SRK kus­tan­taa väi­tös­kir­jan, ja sitä voi os­taa myös väi­tös­ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä.

Väi­tös­kir­jan nimi on "Ame­rik­ka­lai­nen vai poh­jois­mai­nen? Ame­ri­kan apos­to­lis-lu­te­ri­lai­suus vuo­si­na 1884–1929".

Pa­lo­la tar­kas­te­lee tut­ki­muk­ses­saan Poh­jois-Ame­ri­kan les­ta­di­o­lai­suut­ta eli apos­to­lis-lu­te­ri­lai­suu­den ke­hi­tys­tä vuo­des­ta 1884 vuo­teen 1929. Les­ta­di­o­lai­suus jär­jes­täy­tyi täl­löin omak­si kirk­ko­kun­nak­seen, mut­ta ja­kau­tui vä­hi­tel­len opil­lis­ten eri­mie­li­syyk­sien joh­dos­ta useik­si eri les­ta­di­o­lais­kir­koik­si.

Pa­lo­lan mie­les­tä les­ta­di­o­lai­suus koh­ta­si ame­ri­kan­suo­ma­lai­sen siir­to­lai­suu­den myö­tä haas­tei­ta, joi­den kans­sa se ei oli­si jou­tu­nut kamp­pai­le­maan syn­ty­seu­duil­laan.

− Ame­rik­ka­lais­tu­mi­nen toi muu­tos­pai­nei­ta poh­jois­mai­ses­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­ses­tä ja kir­kol­li­ses­ta pe­rin­tees­tä voi­man­sa am­men­ta­neel­le kan­sal­li­sen siir­to­lais­vä­hem­mis­tön us­kon­nol­li­sel­le vä­hem­mis­töl­le, väit­te­li­jä to­te­aa.

Pa­lo­lan mu­kaan apos­to­lis-lu­te­ri­lai­suu­des­ta muok­kaan­tui niin iden­ti­teet­tin­sä, käy­tän­tö­jen­sä, or­ga­ni­saa­ti­on­sa, opil­lis­ten ko­ros­tus­ten­sa kuin ryh­män­muo­dos­tuk­sen­sa suh­teen oma­lei­mai­nen les­ta­di­o­lai­suu­den muo­to, joka yl­lä­pi­ti vah­vaa yh­teyt­tä "van­haan maa­han" leh­tien ja vie­rai­lu­jen vä­li­tyk­sel­lä.

​Pa­lo­lan väi­tös on ai­ka­lais­läh­tei­siin pe­rus­tu­va ylei­se­si­tys ame­ri­kan­suo­ma­lais­ten mer­kit­tä­väs­tä kirk­ko­kun­nas­ta ja sen yh­teyk­sis­tä Skan­di­na­vi­an les­ta­di­o­lai­suu­teen. Pa­lo­la ker­too, et­tä tut­ki­mus on tuot­ta­nut uut­ta tie­toa les­ta­di­o­lai­suu­den vai­heis­ta sekä Poh­jois-Ame­ri­kas­sa et­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa.

– Ha­jaan­tu­misp­ro­ses­seis­sa vai­kut­taa hy­vin eri­lai­sia te­ki­jöi­tä. Eli­nym­pä­ris­tös­sä vai­kut­ta­vat vir­tauk­set jät­tä­vät ai­na myös jäl­ken­sä us­kon­nol­li­seen ajat­te­luun. Sik­si on vält­tä­mä­tön­tä pe­rus­taa opil­li­set nä­ke­myk­set Raa­ma­tun sa­naan, ei­kä ih­mi­sen tai ih­mis­jou­kon­kaan kä­si­tyk­siin, Pa­lo­la sa­noo.

Li­sä­tie­to­ja väi­tös­ti­lai­suu­des­ta löy­tyy Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­sen tie­de­kun­nan si­vuil­ta. Väi­tös­kir­jan tii­vis­tel­mä on lu­et­ta­vis­sa tääl­tä. Väi­tös­kir­jaa voi os­taa väi­tös­ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä ja sen jäl­keen SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

Kuva: Ku­van­kaap­paus väi­tös­kir­jan kan­si­ku­vas­ta

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys