JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pan­de­mia loi Ecu­a­do­riin net­ti­seu­ra­käy­tän­nön

Uutiset
23.2.2021 15.15

Juttua muokattu:

23.2. 15:25
2021022315250920210223151500
Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Pau­lus Mik­ko­la

Ecu­a­do­rin eri kau­pun­kien us­ko­vai­set pää­se­vät nyt use­am­min seu­roi­hin ja nä­ke­vät toi­si­aan sään­nöl­li­ses­ti.

Pan­de­mia on ylei­ses­ti ko­et­tu Ju­ma­lan siu­nauk­sek­si Ecu­a­do­rin us­ko­vais­ten jou­kos­sa, jota pan­de­mia on ko­e­tel­lut jo joi­den­kin us­ko­vais­ten su­ku­lais­ten kuo­le­maan as­ti. Se on luo­nut net­ti­seu­ra­käy­tän­nön, jos­sa seu­ra­kun­ta ko­koon­tuu ker­ran vii­kos­sa Ju­ma­lan sa­nan ää­reen.

Tämä on erit­täin suu­ri Ju­ma­lan lah­ja ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä en­nen pan­de­mi­aa fyy­si­siä seu­ro­ja jär­jes­tet­tiin ker­ran kuu­des­sa vii­kos­sa.

Kuu­lu­mi­sia ja ky­sy­myk­siä

24. päi­vä tam­mi­kuu­ta ecu­a­do­ri­lai­set kuu­li­vat Ju­ma­lan sa­naa Zoo­min kaut­ta. Kuu­lol­la oli us­ko­vai­sia use­am­mas­ta kau­pun­gis­ta ja esi­mer­kik­si Fan­ny Quish­pe Ecu­a­do­rin maa­seu­dul­ta.

Seu­ra­pu­heen piti eng­lan­nik­si Ran­dy Her­ra­la Yh­dys­val­lois­ta ja tulk­ki Suo­mes­sa kään­si sen suo­raan es­pan­jak­si. Seu­roi­hin osal­lis­tui myös joi­ta­kin mui­ta suo­ma­lai­sia.

Seu­ro­jen jäl­keen oli oh­jel­mas­sa yh­teis­tä kes­kus­te­lua. Osal­lis­tu­jat vaih­toi­vat kuu­lu­mi­sia ja he­rä­si myös ky­sy­myk­siä, esi­mer­kik­si Py­hän Hen­gen pilk­kaan liit­ty­en.

Py­hän Hen­gen pil­kan seu­raus

Ju­ma­la kir­kas­ti use­am­man suun kaut­ta seu­ra­kun­nal­le, et­tä Py­hän Hen­gen pilk­kaan ajau­tu­va ei enää kos­kaan omis­ta ka­tu­muk­sen tun­net­ta tai vil­pi­tön­tä tar­vet­ta osal­lis­tua seu­roi­hin. Seu­ra­vä­keä roh­kais­tiin luot­ta­maan sii­hen, et­tä Ju­ma­la var­je­lee tä­män­kal­tai­sel­ta syn­nil­tä.

Ku­kaan, joka on huo­lis­saan asi­as­ta omal­le koh­dal­leen, ei ole syyl­lis­ty­nyt Py­hän Hen­gen pilk­kaan, jota Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kaan ei saa an­teek­si. Py­hän Hen­gen pilk­kaan syyl­lis­ty­neel­le ei tule enää ka­tu­mus­ta ei­kä hän saa vil­pi­tön­tä tah­toa pyy­tää syn­te­jään an­teek­si.

Fanny Maria Quishpe Ortiz viettää mielellään aikaa lapsenlastensa Salome ja Alison Mikkola Cruzin seurassa.

Fanny Maria Quishpe Ortiz viettää mielellään aikaa lapsenlastensa Salome ja Alison Mikkola Cruzin seurassa.

Kuva: Paulus Mikkolalta

Seu­ra­vie­raan haas­tat­te­lu

Ni­me­ni on Fan­ny Ma­ria Quish­pe Or­tiz.

Ko­ti­maa­ni on kau­nis ja hyvä maa.

Asun Shu­yos­sa, Ri­o­bam­bas­sa, Chim­bo­ra­zon maa­kun­nas­sa Ecu­a­do­ris­sa.

Asuin­seu­tu­ni näyt­tää maa­seu­dul­ta. Tääl­lä vil­jel­lään pal­jon man­si­koi­ta, mais­sia ja to­maat­tia. Tääl­lä on rau­hal­lis­ta ja il­mas­to on lem­peä.

Saan elan­to­ni pie­nes­tä ra­vin­to­las­ta ko­to­na, myyn ruo­kaa. Mo­nes­ti maan­vil­je­li­jät pyy­tää ruo­kan­sa pel­loil­le, ja mi­nun mie­he­ni vie ruu­at moot­to­ri­pyö­räl­lä heil­le.

Elä­mä us­ko­vai­se­na on ko­ti­maas­sa­ni kau­nis­ta, mut­ta ei ole mon­ta us­ko­vais­ta.

Näen mui­ta us­ko­vai­sia, kun su­ku­a­ni tu­lee käy­mään, tai seu­rois­sa Zoo­min kaut­ta.

Kun ko­koon­num­me Ju­ma­lan sa­nan ää­reen, se on tosi kau­nis ti­lai­suus. Tun­tuu tosi hyvä kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa. Ju­ma­lan sana avaa mei­dän sy­dä­mem­me kuun­te­le­maan.

Mi­nul­la on kris­til­li­syy­des­sä teh­tä­viä, muun mu­as­sa ruu­an lait­ta­mi­nen seu­ra­vie­rail­le. Teen ko­to­na ruo­kaa ja se vie­dään seu­roi­hin.

Mi­nua pu­hut­te­lee Raa­ma­tus­sa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus ja se, et­tä us­ko­vai­set saar­naa­vat toi­sil­leen syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Us­ko nä­kyy elä­mäs­sä­ni si­ten, et­tä jak­san elä­mäs­sä eteen­päin ja olen ha­luk­kaam­pi aut­ta­maan mui­ta. Ha­lu­an myös ko­ros­taa, et­tä Ju­ma­las­ta on kaik­ki, ja Ju­ma­la an­taa kai­ken. Ja et­tä kaik­ki ta­pah­tuu Ju­ma­lan tah­don mu­kaan.

Moni yl­lät­tyy, kun kuu­lee, et­tä maas­sa­ni per­heet ja su­vut asu­vat yh­des­sä, ja tääl­lä on mo­nen­lais­ta il­mas­toa ja kas­vil­li­suus­vyö­hy­ket­tä.

Iloit­sen sii­tä, et­tä mi­nul­la on rak­kai­ta lap­sia. Se on mi­nul­le tär­ke­ää, ja sa­moin se, et­tä mi­nul­la on Ju­ma­la.

Elä­mäs­sä­ni on haas­ta­vaa se, et­tä en pys­ty to­teut­ta­maan Ju­ma­lan tah­toa. Ja myös se, et­tä mi­nun lap­se­ni asu­vat niin kau­ka­na, Suo­mes­sa.

Tu­le­vai­suu­des­sa minä ha­lu­ai­sin, et­tä kaik­ki mi­nun si­sa­ruk­se­ni tu­li­si­vat us­ko­vai­sek­si, et­tä he­kin voi­si­vat naut­tia Ju­ma­lan rak­kau­des­ta. Toi­von myös, et­tä pan­de­mia lop­pui­si, niin et­tä voi­tai­siin taas saa­da jär­jes­tet­tyä seu­ro­ja nor­maa­lis­ti.

Ju­tut on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 17.2.2021.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys