JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pa­pit, opet­ta­jat, iso­set: tei­tä et­si­tään

Ojalehto Juhani
Uutiset
3.4.2018 6.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180403060400

Pap­pien vä­he­ne­mi­nen haas­taa SRK:ta tu­le­vai­suu­den rip­pi­kou­lu­työs­sä.

En­si vuo­den rip­pi­kou­lu­hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­ti on al­ka­nut.

Op­pi­tun­tien pi­toon ja isän­nik­si ha­e­taan yli viit­tä­kym­men­tä ih­mis­tä ku­hun­kin teh­tä­vään yh­teen­sä 52 lei­ril­le. Li­säk­si iso­sik­si tar­vi­taan yli 300 nuor­ta. Lei­ri­työ­ryh­mät ovat saa­neet jo lä­hes kaik­ki isän­nät han­kit­tua, muu­toin haku on alus­sa.

Lei­ri­läis­ten mää­rä kas­vaa

Lei­ri­läis­ten mää­rän jat­ku­va kas­vu nä­kyy hen­ki­lös­tö­tar­peis­sa. Vii­me vuon­na lei­reil­le il­moit­tau­tui 2448 nuor­ta. Hel­mi­kuus­sa päät­ty­neen, vuo­den 2019 rip­pi­kou­luun il­moit­tau­tu­mi­sen tu­lok­set ei­vät ole vie­lä tar­ken­tu­neet, mut­ta vii­me vuo­den luku on SRK:n lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­lan mu­kaan mal­til­li­ses­ti ylit­ty­nyt.

En­si vuon­na SRK jär­jes­tää en­si vuon­na 52 lei­riä. Tänä vuon­na nii­tä on 48. Lei­reis­tä kol­me on erä- ja kak­si eri­tyis­rip­pi­kou­lua.

Tar­vi­taan enem­män hen­ki­lö­kun­taa

Luok­ka­la toi­voo mah­dol­li­sil­ta teh­tä­viin tart­tu­vil­ta roh­keut­ta ja si­tou­tu­nei­suut­ta.

– Jo­kai­nen on omil­la ja eri­lai­sil­la lah­joil­laan va­rus­tet­tu ja sem­moi­se­naan so­pi­va.

Kas­va­vat osal­lis­tu­ja­lu­vut rip­pi­kou­lus­sa ovat po­si­tii­vi­nen uu­ti­nen, mut­ta sa­mal­la ne aset­ta­vat haas­tei­ta.

– Pap­pien ikään­ty­mi­nen ja uu­sien pap­pis­vih­ki­mys­ten vä­hyys tu­le­vat nä­ky­mään rek­ry­toin­ti­työs­sä seu­raa­vi­na vuo­si­na, Luok­ka­la kat­soo.

Syy­tä huo­leen ei hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kaan ole.

– Lei­rit ovat poik­keuk­set­ta jär­jes­ty­neet. Ju­ma­la on ai­na siu­nan­nut rip­pi­kou­lu­työn.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

JuhaniOjalehto
29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys