JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­he- ja di­a­ko­ni­ail­las­sa Vaa­sas­sa: Ar­vos­te­taan­ko yh­teis­kun­nas­sam­me lap­sia?

Muikku Jani
Uutiset
17.3.2018 6.57

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272020180317065700

Vaa­sas­sa pi­de­tys­sä per­he- ja di­a­ko­ni­ail­las­sa kes­kus­tel­tiin in­nok­kaas­ti ny­ky­a­jan il­mi­öis­tä ja muun mu­as­sa on­nel­li­suu­des­ta, jota tois­ten aut­ta­mi­nen tuo. Ti­lai­suu­des­sa poh­dit­tiin myös sitä, et­tä yh­teis­kun­nan il­ma­pii­ri näyt­tää muut­tu­van lap­sia vä­hem­män ar­vos­ta­vak­si.

Maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la jär­jes­tet­ty kes­ki­sen alu­een yh­tei­nen il­ta al­koi Kat­ri Ren­to­lan pu­heen­vuo­rol­la per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kuu­lu­mi­sis­ta. Hän myös viit­ta­si on­nel­li­suus­tut­ki­muk­siin, joi­den mu­kaan toi­sen aut­ta­mi­nen li­sää on­nel­li­suut­ta. Toi­sen aut­ta­mi­sen ei kui­ten­kaan tule ol­la oman on­nel­li­suu­den et­si­mis­tä.

Ren­to­la ke­hot­ti muis­ta­maan herk­kyy­den ja luot­ta­muk­sel­li­suu­den lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­ses­sa sekä sen, et­tä avun tar­pees­sa ole­vaa ih­mis­tä hel­pot­taa usein käy­tän­nön apu.

Ny­ky­a­jan il­mi­öi­tä

Pent­ti Ren­to­la piti pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Minä an­nan teil­le le­von. Hän to­te­si, et­tä ny­ky­ai­kaa lei­maa it­se­kes­kei­syys, huo­leh­ti­vien ar­vo­jen väis­ty­mi­nen ja auk­to­ri­teet­tien mu­re­ne­mi­nen. Näi­den seu­rauk­se­na mo­net ko­ke­vat yk­si­näi­syyt­tä, syr­jäy­ty­mis­tä ja pe­rus­tar­pei­den tyy­dyt­tä­mät­tö­myyt­tä.

Us­ko­vai­set saat­ta­vat ko­kea eri­lai­suu­den tun­net­ta esi­mer­kik­si val­ta­vä­es­tös­tä poik­ke­a­van elä­män­ta­pan­sa vuok­si.

Mo­net ny­ky­a­jan haas­teet kuor­mit­ta­vat per­hei­tä, eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­tä. Van­hem­mat ja nuo­ret saat­ta­vat ko­kea kat­ke­ruut­ta elä­män vai­keuk­sien kes­kel­lä. Luot­ta­mus Ju­ma­laan hor­juu: jak­san­ko us­koa? Eri­tyi­ses­ti täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa tar­vi­taan apua.

Re­ser­vi­lis­to­ja ja yö­päi­vys­tys­tä

Per­ho­lai­set ker­toi­vat, et­tä heil­lä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä mer­kit­tä­vä­nä vä­li­nee­nä on re­ser­vi­lis­ta. Lis­tal­le ovat il­moit­tau­tu­neet ne yh­dis­tyk­sen pii­ris­sä ole­van hen­ki­löt, jot­ka ovat val­mii­ta tar­jo­a­maan apua sitä tar­vit­se­vil­le.

Yö­päi­vys­tys on pal­ve­lu, joka tar­jo­aa hoi­ta­jia lap­sil­le, kun van­hem­mat läh­te­vät yöl­lä syn­nyt­tä­mään.

Ar­vos­tam­me­ko lap­sia?

Kes­kus­te­lus­sa ol­tiin huo­les­tu­nei­ta sii­tä, et­tä yh­teis­kun­nan il­ma­pii­ri näyt­tää muut­tu­van lap­sia vä­hem­män ar­vos­ta­vak­si. Täs­tä esi­merk­ki­nä voi­daan pi­tää syn­ty­vyy­den vä­he­ne­mis­tä. Nuor­ten ai­kuis­ten elä­mään ja suun­ni­tel­miin ei tun­nu mah­tu­van lap­sia.

Lap­set ja hei­hin si­tou­tu­mi­nen ja hei­dän hoi­ta­mi­sen­sa saa­te­taan ko­kea epä­mie­lui­si­na ja omaa va­paut­ta ra­joit­ta­vi­na. Täl­lai­nen asen­ne voi tart­tua myös us­ko­vai­siin tai li­sä­tä ko­ke­mus­ta us­ko­vais­ten eri­lai­suu­des­ta.

Seu­ra­käy­tän­tö­jä­kin voi­daan muut­taa

Kat­ri Ren­to­la pu­hui sii­tä, et­tä seu­ra­käy­tän­tö­jä voi­daan muut­taa niin, et­tä eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vat ja eri-ikäi­set tu­li­si­vat huo­mi­oi­duik­si. Eri­tyyp­pi­sis­tä seu­ra­ti­lai­suuk­sis­ta Ren­to­la mai­nit­si per­he­seu­rat, puo­len tun­nin seu­rat ja yh­teis­py­hä­kou­lut. Näil­le kai­kil­le yh­teis­tä on Ju­ma­lan sa­nan se­li­tys lap­sen nä­kö­kul­ma huo­mi­oi­den, sel­keys ja konk­reet­ti­suus.

On ar­vo­kas­ta, jos seu­rois­sa to­teu­tuu osal­li­suu­den ja yh­teen­kuu­lu­mi­sen ko­ke­mus. Ko­ke­mus voi syn­tyä pie­nis­tä­kin asi­ois­ta: ter­veh­ti­mi­ses­tä, mu­kaan kut­su­mi­ses­ta ja kuu­lu­mis­ten ky­sy­mi­ses­tä.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys