JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn alu­e­ti­lai­suus Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.3.2019 11.27

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442520190319112700

Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­det­tiin 15.3. re­surs­si­pan­kin vas­tuu­hen­ki­löil­le sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­tien jä­se­nil­le yh­tei­nen kou­lu­tus- ja vir­kis­ty­sil­ta.

Pai­kal­la oli vas­tuu­hen­ki­löi­tä Tor­ni­os­ta, Ke­min­maas­ta, Kit­ti­läs­tä, Po­si­ol­ta, Muo­ni­os­ta ja Ro­va­nie­mel­tä.

Heik­ki Kaik­ko­nen Tor­ni­os­ta ker­ta­si per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn pe­rus­teh­tä­vät, joi­den poh­ja on luo­tu jo al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten di­a­ko­ni­a­työ kyt­key­tyy lä­hei­ses­ti SRK:n mui­hin työ­muo­toi­hin, ku­ten kurs­si- ja lei­ri­työ­hön, lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön ja jul­kai­su­toi­min­taan, hän pai­not­ti.

Pek­ka Kai­nua Ou­lus­ta esit­te­li SRK:n uu­den Re­surs­si­pank­ki-toi­min­nan. Sen kaut­ta voi va­li­ta, ha­lu­aa­ko läh­teä rip­pi­kou­luun iso­sek­si, ko­ti­sii­o­nin työ­vuo­roi­hin vai suun­taa­ko apun­sa sitä tar­vit­se­vil­le van­huk­sil­le tai lap­si­per­heil­le pien­tä, SRK:n an­ta­maa palk­ki­o­ta vas­taan.

SRK:n tu­ki­muo­toi­na ovat myös esi­mer­kik­si konk­reet­ti­set ruo­ka-avus­tuk­set sekä jo­kai­sel­le uu­del­le avi­o­pa­ril­le an­net­ta­va lah­ja­kort­ti vii­kon­lop­pu­lei­ril­le.

Kit­ti­lä­läi­nen Maa­rit Nis­ka­nen koki ky­sei­sen vir­kis­ty­sil­lan erit­täin ter­ve­tul­lee­na py­säh­dyk­se­nä ”oman elä­män syk­kee­seen”, erään­lai­se­na ker­taus­har­joi­tuk­se­na, jos­ta on hyvä läh­teä vie­mään asi­oi­ta eteen­päin oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­nil­le.

– Toi­vot­ta­vas­ti tämä on ku­kan kes­kus, joka saa ajan myö­tä uu­sia te­rä­leh­tiä eli laa­je­nee kos­ke­maan, ei vain lap­si­per­hei­tä, vaan kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via, Nis­ka­nen sa­noo uu­des­ta re­surs­si­pank­ki-toi­min­nas­ta.

Eri­tyi­sen ar­vok­kaa­na hän nä­kee myös SRK:n kurs­si- ja lei­ri­työn ja nii­den eri­lai­set ke­hit­tä­mi­si­de­at, ku­ten uu­det lah­ja­kort­ti-avus­tuk­set.

– Eri­tyi­sen tär­ke­ää oli­si, et­tä avun ja­ka­mi­ses­sa ol­tai­siin eh­dot­to­man ta­sa­puo­li­sia. SRK:n mu­ka­na­o­lo hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti ti­lan­net­ta, vas­tuu ei jää näin vain yk­sit­täi­sil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le, hän sa­noo.

Nis­ka­nen ker­too teh­neen­sä it­se pal­jon yh­teis­työ­tä seu­ra­kun­nan kans­sa.

– Olem­me vie­neet di­a­ko­nis­san kans­sa esi­mer­kik­si yli­jää­mä­ruo­kia apua tar­vit­se­vil­le per­heil­le.

Teks­ti ja ku­vat: Kati Kan­to

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys