JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pie­la­ve­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo laa­je­nee

Uutiset
23.8.2014 7.17

Pie­la­ve­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo laa­je­nee mel­kein sa­dal­la ne­li­öl­lä; val­mis­ta saat­taa tul­la jo syys­kuus­sa.

Pie­la­ve­den rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä on iloit­tu vii­me vuo­si­na sii­tä, et­tä yh­dis­tyk­sen vä­ki­mää­rä on kas­va­nut. Toi­mi­ta­lon laa­jen­nus­han­ket­ta poh­dit­tiin use­am­man vuo­den ajan, kun­nes vii­me hel­mi­kuun vuo­si­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin to­teut­taa laa­jen­nus.

Han­ke on pie­nel­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le suu­ri pon­nis­tus. Työ­kuor­man hel­pot­ta­mi­sek­si työ­maal­le pal­kat­tiin muu­ra­ri ja kir­ves­mies. Laa­jen­ta­mi­sen yh­tey­des­sä uu­si­taan läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä ja kor­ja­taan va­le­sok­ke­lis­sa ole­va vau­rio sekä li­sä­tään park­ki­ti­laa.

Hyvä yh­teis­hen­ki

Tal­koi­ta on jär­jes­tet­ty joka ar­ki-il­ta ja lau­an­tai, ke­sä­seu­ra-­ai­ko­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta. Ni­met­ty­jä tal­koo­ryh­miä on vii­si, jo­ten yh­del­lä ryh­mäl­lä on ol­lut 1–2 tal­koot vii­kos­sa. Tal­kois­sa on ol­lut hy­vin vä­keä. Laa­jen­nus on eden­nyt odo­tet­tua no­pe­am­min ja re­mont­ti val­mis­tuu to­den­nä­köi­ses­ti syys­kuun ai­ka­na. Tal­koo­lais­ten kes­ken on kui­ten­kin tuu­mit­tu, et­tä re­mont­ti­tal­koot pe­rus­tu­vat va­paa­eh­toi­suu­teen, ku­ten muut­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen teh­tä­vät. Ke­nen­kään ei tar­vit­se tun­tea syyl­li­syyt­tä sii­tä, jos ei pää­se pai­kal­le.

Mo­nen­lai­sia seu­ra­paik­ko­ja

Ra­ken­nus­vai­heen jat­ku­es­sa seu­ra­paik­koi­na ovat ol­leet muun mu­as­sa lä­hi­a­lu­een seu­ra­kun­ta­ko­dit, nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo, lei­ri­kes­kus ja ko­dit. Näis­sä pai­kois­sa seu­rois­sa on yl­lät­tä­en käy­nyt pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ei­vät ole mu­ka­na yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa. Se on he­rät­tä­nyt iloa ja po­si­tii­vis­ta ih­me­tys­tä. Jos­kus vie­rai­li­jan on hel­pom­pi tul­la seu­roi­hin jon­ne­kin muu­al­le kuin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le.

Pie­la­ve­den Rau­ha­nyh­dis­tys ry

•Pie­la­ve­den rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuon­na 1937.

•Seu­ro­ja pi­det­tiin pit­kään ko­deis­sa.

•Oma toi­mi­ta­lo val­mis­tui 1991 ja mak­soi lä­hes mil­joo­na mark­kaa.

•Ny­kyi­sin jä­se­niä on noin 90. Lap­sia ja nuo­ria on suun­nil­leen yh­tä pal­jon.

•Laa­jen­nus­re­mon­tin bud­jet­ti on noin 150 000 eu­roa. Sii­tä kol­man­nek­sen vie läm­mi­tys­jär­jes­tel­män vaih­to maa­läm­mök­si.

•Re­mon­tin myö­tä toi­mi­ta­lon koko kas­vaa noin 320 ne­li­ö­met­ris­tä 400 ne­li­öön. Sal­lit­tu hen­ki­lö­mää­rä nou­see 150:stä 240:een.

Lue ai­hees­ta li­sää 20.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys