JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pa Jolk­ko­nen: Tär­ke­ää poh­tia, mitä Ju­ma­lan ar­mo on

Uutiset
30.8.2016 10.47

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous on tä­nään ko­koon­tu­nut syys­kau­den en­sim­mäi­seen ko­kouk­seen Jo­en­suu­hun. Avaus­pu­hees­saan Kuo­pi­on piis­pa Jari Jolk­ko­nen muis­tut­ti pai­kal­lis­ten kult­tuu­rien ar­vos­ta­mi­sen ja koko Suo­men ke­hit­tä­mi­sen tar­pees­ta. Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la on muun mu­as­sa kir­kon avi­o­liit­to-op­pia kos­ke­va se­lon­te­ko.

– En­si vuon­na Suo­mi juh­lii 100-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään. Mei­dän täy­tyy ra­ken­taa sel­lais­ta Suo­mea, jos­sa ar­vos­te­taan pai­kal­li­sia kult­tuu­re­ja ja jos­sa kaik­kia alu­ei­ta ke­hi­te­tään ta­sa­puo­li­ses­ti, Jolk­ko­nen to­te­si.

Lu­te­ri­lai­suu­des­ta roh­keut­ta ra­ken­taa hy­vää yh­teis­kun­taa

Jolk­ko­nen ker­toi, et­tä lu­te­ri­lai­nen us­kon­puh­dis­tus aset­ti kai­ken ajat­te­lun ja elä­män kes­kuk­sek­si us­kon kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan. Tämä us­ko an­toi roh­keu­den seu­ra­ta Kris­tus­ta, har­joit­taa hy­vei­tä, tais­tel­la it­ses­sä ole­vaa syn­tiä vas­taan ja ra­ken­taa hy­vää yh­teis­kun­taa.

– Niin­pä lu­te­ri­lai­set jär­jes­ti­vät di­a­ko­ni­aa ja pi­ti­vät huol­ta köy­his­tä ja sai­rais­ta. Kou­lu­ja pe­rus­tet­tiin lap­sil­le ja yli­o­pis­to­ja ke­hi­tet­tiin. Tä­nä­kin päi­vä­nä lu­te­ri­lai­suus ar­vos­taa di­a­ko­ni­aa, kas­va­tus­ta ja tie­tei­den vaa­li­mis­ta.

Vuon­na 2017 tu­lee ku­lu­neek­si 500 vuot­ta sii­tä, kun re­for­maat­to­ri Mart­ti Lut­her jul­kai­si kirk­koa ja yh­teis­kun­taa uu­dis­ta­neet tee­sin­sä.

– Toi­von, et­tä pian käyn­nis­ty­vä re­for­maa­ti­on merk­ki­vuo­si an­taa meil­le mah­dol­li­suu­den poh­tia sy­väl­li­sem­min, mitä Ju­ma­lan ar­mo on, mi­hin se mei­dät va­paut­taa ja mi­hin se mei­tä kut­suu ja haas­taa, Jolk­ko­nen sa­noi.

Asi­a­lis­tal­la kir­kon avi­o­liit­to-op­pia kos­ke­va se­lon­te­ko

Kak­si­päi­väi­nen piis­pain­ko­kous kä­sit­te­lee Jo­en­suus­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sen pyy­tä­mää ja työ­ryh­män val­mis­te­le­maa se­lon­te­koa kir­kon voi­mas­sa ole­vas­ta avi­o­liit­to-opis­ta. Se­lon­te­os­sa tar­kas­tel­laan, mil­lai­nen on kris­til­li­nen kä­si­tys ih­mi­sar­vos­ta, mil­lai­nen on lu­te­ri­lai­nen avi­o­liit­to-ope­tus sekä mil­lai­sia ovat evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen pa­pin oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det avi­o­liit­to­lain muut­tu­es­sa 1.3.2017.

Piis­pat poh­ti­vat ko­kouk­ses­saan myös tois­ten kirk­ko­jen pap­pien saar­na­oi­keut­ta Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa sekä tois­ten kirk­ko­jen jä­sen­ten osal­lis­tu­mis­ta eh­tool­li­sel­le. Kum­man­kin osal­ta kirk­ko­jär­jes­tys­tä eh­do­te­taan muu­tet­ta­vak­si niin, et­tä eku­mee­ni­nen kans­sa­käy­mi­nen hel­pot­tui­si.

Piis­pain­ko­kouk­sen avaus­pu­he on ko­ko­nai­suu­des­saan lu­et­ta­vis­sa Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

Ku­vi­tus­ku­va: Tui­ja Hyt­ti­nen / Kir­kon ku­va­pank­ki

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys