JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pa vie­rai­li Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä – Laa­ja­sa­lo ar­vos­taa rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­tä

Uutiset
5.11.2020 13.00

Juttua muokattu:

5.11. 13:28
2020110513282320201105130000
Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Johanna Lumijärvi

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vieraili Helsingin Rauhanyhdistyksen seuroissa marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Etupenkissä Matti Hintikka (vas.), Teemu Laajasalo, Jukka Palola, Samuel Kopperoinen ja Anna Karhumaa.

Johanna Lumijärvi

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Hel­sin­ki

Piis­pa huo­ma­si, et­tä yh­dis­tyk­sen toi­min­ta kat­taa ko­ko­nai­sen seu­ra­kun­ta­yh­ty­män toi­mi­a­lan.

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo vie­rai­li Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa mar­ras­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na.

En­nen seu­ro­ja pie­nes­sä kah­vi­het­kes­sä läs­nä ol­leet yh­dis­tyk­sen toi­mi­jat ker­toi­vat piis­pal­le omis­ta vas­tuu­a­lu­eis­taan. Näin piis­pa sai laa­jan kat­sauk­sen toi­min­nas­ta.

Ta­paa­mi­nen oli ys­tä­väl­li­sen läm­min­hen­ki­nen. Piis­pa kuun­te­li ak­tii­vi­ses­ti pu­heen­vuo­ro­ja. Hän luon­neh­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nan kat­ta­van ko­ko­nai­sen seu­ra­kun­ta­yh­ty­män toi­mi­a­lan. Eri­tyi­ses­ti hän oli kiin­nos­tu­nut lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä.

Piis­pa iloit­see yh­teis­työs­tä

Laa­ja­sa­lo ker­toi pai­kal­la ole­vil­le tuo­reen kir­kon ne­li­vuo­tis­ker­to­muk­sen ka­ruis­ta lu­vuis­ta, joi­ta piis­pain­ko­kouk­ses­sa oli juu­ri kä­si­tel­ty. Ku­lu­neen nel­jän vuo­den ai­ka­na il­ta­ru­kouk­sen opet­ta­mi­nen, py­hä­kou­lus­sa, seu­ra­kun­nan ker­hos­sa tai jou­lu­kir­kos­sa käy­mi­nen sekä us­kon­nos­ta pu­hu­mi­nen ko­to­na ovat vä­hen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti.

Piis­pa Laa­ja­sa­lo sa­noi ar­vos­ta­van­sa työ­tä, jota rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä teh­dään. Hän kan­nus­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­keä te­ke­mään roh­ke­as­ti yh­teis­työ­tä seu­ra­kun­tien kans­sa esi­mer­kik­si py­hä­kou­lu­työs­sä. Piis­pan mu­kaan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set voi­vat osal­taan tu­kea seu­ra­kun­nan lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä. Hän iloit­si sii­tä, et­tä en­nen ko­ro­naa juu­ri täl­lä alu­eel­la oli jo vi­ri­tel­ty uut­ta­kin yh­teis­työ­tä.

Ti­lai­suu­des­ta hyvä mie­li

Yk­si ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nut muis­te­li jäl­keen­päin:

– Käyt­ti­kö­hän piis­pa jopa sa­naa sie­men­vil­ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä. It­sel­le jäi kyl­lä hyvä mie­li sii­tä, kuin­ka ter­ve­tul­leek­si piis­pa toi­vot­ti mei­tä seu­ra­kun­tien ti­loi­hin.

Kah­vi­ti­lai­suu­den jäl­keen oli sun­nun­tain il­ta­seu­rat, jois­sa pu­hui Leo Kai­vo­nurmi si­vu­ten myös päi­vän ai­het­ta, us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vää.

Teemu Laajasalo kertoi tuoreen kirkon nelivuotiskertomuksen sisällöstä sekä piti iltahartauden päivän evankeliumin pohjalta.

Teemu Laajasalo kertoi tuoreen kirkon nelivuotiskertomuksen sisällöstä sekä piti iltahartauden päivän evankeliumin pohjalta.

Johanna Lumijärvi

Il­ta päät­tyi siu­nauk­seen

Seu­ra­pu­heen jäl­keen piis­pa Laa­ja­sa­lo pu­hui il­ta­har­tau­des­sa päi­vän evan­ke­liu­min (Matt. 16:1–4) poh­jal­ta eri­lai­sis­ta mer­keis­tä, joi­ta ih­mi­set Ju­ma­lal­ta odot­ta­vat. Hän liit­ti ker­to­muk­seen­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen muis­ton­sa eräis­tä Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ke­sä­seu­rois­ta. Lo­puk­si piis­pa luki seu­ra­vä­el­le Her­ran siu­nauk­sen.

– Piis­pan siu­naus il­lan päät­teek­si oli ko­ke­mus, jos­ta jäi tur­val­li­nen olo: saam­me us­koa va­paas­ti ja us­kol­lam­me on kir­kon ylim­män joh­don siu­naus, ker­toi yk­si mu­ka­na ol­lut ko­ke­muk­se­naan.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys