JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la us­kon­to­jen koh­taa­mi­sen asi­a­kir­ja ja sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set

Uutiset
7.9.2020 11.10

Juttua muokattu:

7.9. 11:54
2020090711540520200907111000
Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Kirkossa valmistellaan selkokielisiä päivän rukouksia, jotka tulevat saataville kirkon selkokielisille nettisivuille https://selko.evl.fi/.

Jani Hilliaho

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tuu is­tun­toon­sa tä­män vii­kon puo­li­mais­sa Hel­sin­gis­sä. Ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la ovat muun mu­as­sa us­kon­to­jen koh­taa­mi­seen liit­ty­vä asi­a­kir­ja sekä sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set.

Piis­pain­ko­kouk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä Suun­ta­vii­vo­ja us­kon­to­jen koh­taa­mi­seen -asi­a­kir­jas­ta. Asi­a­kir­ja liit­tyy kir­kon teh­tä­vään edis­tää yh­teis­kun­ta­rau­haa ja us­kon­non­va­paut­ta yh­des­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Yk­si työ­ka­lu asi­an edis­tä­mi­seen on us­kon­to­di­a­lo­gi.

Osa­na laa­jem­paa stra­te­gi­aa

Asi­a­kir­ja on suun­nat­tu en­si­si­jai­ses­ti kir­kon työn­te­ki­jöil­le ja vas­tuun­kan­ta­jil­le. Sen teh­tä­vä­nä on roh­kais­ta ja in­nos­taa seu­ra­kun­tia sekä yk­sit­täi­siä kir­kon jä­se­niä us­kon­to­jen vä­li­seen koh­taa­mi­seen. Asi­a­kir­jas­sa huo­mi­oi­daan Suo­men muut­tu­nut ja jat­ku­vas­ti muu­tok­ses­sa ole­va us­kon­to­ti­lan­ne.

Piis­pain­ko­kous aset­ti vuon­na 2017 Us­kon­to­jen koh­taa­mi­sen toi­mi­kun­nan, joka sai teh­tä­väk­seen val­mis­tel­la asi­a­kir­jaa. Piis­pain­ko­kous käy lä­he­te­kes­kus­te­lun eku­mee­ni­sen toi­min­ta­lin­jauk­sen si­säl­lös­tä ja ta­voit­teis­ta. Val­mis­te­lus­sa on eku­mee­ni­nen toi­min­ta­lin­jaus vuo­teen 2026. Par­hail­laan on val­mis­tu­mas­sa myös uu­si koko kir­kon stra­te­gia vuo­teen 2026, jo­hon eku­mee­ni­nen toi­min­ta­lin­jaus osal­taan liit­tyi­si.

Sel­ko­ma­te­ri­aa­lia tu­lee li­sää

Ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la on myös muun mu­as­sa sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set. Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­min­ta­oh­jel­ma ”Ak­tii­vi­ses­ti osal­li­nen” jul­kais­tiin vuon­na 2019. Toi­min­ta­oh­jel­mas­sa tun­nis­te­taan sel­ko­kie­len tar­ve kir­kos­sa ja kan­nus­te­taan sen käyt­töön.

Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa on val­mis­tel­tu sel­ko­kie­li­siä päi­vän ru­kouk­sia täy­den­tä­mään sel­ko.evl.fi-si­vus­ton ju­ma­lan­pal­ve­lus­ma­te­ri­aa­le­ja. Sel­ko­kie­li­set ru­kouk­set ko­ros­ta­vat sekä yh­tei­sen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen et­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den mer­ki­tys­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys