JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pat val­mis­te­li­vat seu­ra­kun­nil­le so­si­aa­li­sen me­di­an oh­jeet

Uutiset
25.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

23.9. 14:47
2021092314473320210925080000

Pixaby

Pixaby

Päi­vä­mies

Kun­ni­oit­ta­va kes­kus­te­lu, vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus ja lo­jaa­lius työ­nan­ta­jaa koh­taan oh­jaa­vat kir­kon työn­te­ki­jöi­den toi­min­taa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Kir­kon työn­te­ki­jöil­le laa­di­tus­sa oh­jees­sa ker­ro­taan, et­tä so­si­aa­li­nen me­dia ja muu ver­kos­sa ta­pah­tu­va vuo­ro­vai­ku­tus on näh­tä­vä suu­re­na lah­ja­na kir­kon työs­sä. Sen kaut­ta kirk­ko voi tul­la lä­hem­mäk­si ih­mi­siä, ma­dal­taa kyn­nyk­siä tul­la mu­kaan kir­kon toi­min­taan ja vah­vis­taa ih­mis­ten seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä.

Piis­po­jen laa­ti­mas­sa oh­jees­sa to­de­taan myös vies­tin­nän kei­no­jen an­ta­van uu­den­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ker­toa ja kes­kus­tel­la kris­til­li­ses­tä us­kos­ta, vah­vis­taa toi­voa ja vä­lit­tää rak­kaut­ta myös niil­le, jot­ka ei­vät elä tai toi­mi kir­kon pii­ris­sä. ”Roh­kai­sem­me kir­kon työn­te­ki­jöi­tä toi­mi­maan ver­kos­sa. Hyvä työ­nan­ta­ja tar­jo­aa työn­te­ki­jöil­le so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töön tar­vit­ta­vat vä­li­neet, työ­a­jan, kou­lu­tuk­sen ja val­tuu­tuk­sen. Yh­tä tär­ke­ää on, et­tä työn­te­ki­jät ja työ­nan­ta­jien edus­ta­jat ovat pe­ril­lä yh­tei­sis­tä pe­ri­aat­teis­ta, oi­keuk­sis­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta”, to­de­taan oh­jees­sa.

Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pek­ka Tuo­mi­kos­ki pi­tää piis­po­jen laa­ti­maa oh­jet­ta erit­täin hy­vä­nä ja ra­ken­ta­va­na asi­a­na työn­te­ki­jöil­le. Oh­jeil­le on sel­väs­ti ol­lut ti­laus­ta.

– Pai­men­kir­je tu­lee tar­pee­seen. Oh­jeet ovat nous­seet käy­tän­nön tar­peis­ta: kai­kil­le kirk­kom­me työn­te­ki­jöil­le so­si­aa­li­nen me­dia ei ole tut­tu. Joil­le­kin jot­ka ovat sitä käyt­tä­neet, on ai­heu­tu­nut so­men vää­rän­lai­ses­ta käy­tös­tä on­gel­mia, ku­ten yli­lyön­te­jä tai vää­rän tie­don le­vit­tä­mis­tä. Näin voi käy­dä myös ta­hat­to­mas­ti.

Sa­nan­va­paus tur­vaa us­kon­non­va­paut­ta

Piis­pat ker­to­vat oh­jees­sa, et­tä jo­kai­sel­la kir­kon työn­te­ki­jäl­lä on Pe­rus­tus­lais­sa sää­det­ty sa­nan­va­paus (PL 12). Tä­hän kuu­luu oi­keus il­mais­ta, jul­kais­ta ja vas­taa­not­taa tie­to­ja, mie­li­pi­tei­tä ja mui­ta vies­te­jä ke­nen­kään en­nal­ta es­tä­mät­tä. Sa­nan­va­paus myös tur­vaa us­kon­non­va­paut­ta: ”Sik­si sa­nan­va­pau­den to­teu­tu­mis­ta on puo­lus­tet­ta­va ja edis­tet­tä­vä kai­kes­sa kir­kon toi­min­nas­sa.”

Kir­kon työn­te­ki­jän tu­lee nou­dat­taa vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­via asi­oi­ta sekä va­ro­vai­suut­ta jul­kais­tes­saan seu­ra­kun­ta­lai­siin liit­ty­vää si­säl­töä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Jul­kai­su­lu­pa on ky­syt­tä­vä asi­a­no­mai­sil­ta etu­kä­teen. Työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan myös lo­jaa­liut­ta työ­nan­ta­jal­le ei­kä hän saa toi­min­nal­laan ai­heut­taa työ­nan­ta­jal­leen va­hin­koa: ”Yh­teis­tä luot­ta­mus­ta ra­ken­ne­taan par­hai­ten, kun työ­yh­tei­sön epä­koh­dis­ta il­moi­te­taan ai­na en­sin työ­nan­ta­jal­le, ja nii­den kor­jaa­mi­seen käy­te­tään työ­yh­tei­sön si­säi­siä vies­tin­tä­ka­na­via”, oh­jees­sa sa­no­taan.

Työ- ja va­paa-ajal­la sa­mat vel­voit­teet

Työn­te­ki­jää neu­vo­taan oh­jees­sa pyr­ki­mään edis­tä­mään kun­ni­oit­ta­vaa kes­kus­te­lua ja vält­tä­mään epä­kun­ni­oit­ta­vaa kes­kus­te­lua so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Työn­te­ki­jää neu­vo­taan pi­dät­täy­ty­mään pa­han­suo­puu­des­ta, il­key­des­tä ja muus­ta epä­a­si­al­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Epä­mää­räis­ten, tar­kis­ta­mat­to­mien tai hu­hui­hin pe­rus­tu­vien väit­tei­den le­vit­tä­mi­nen ei ole suo­ta­vaa. ”Nämä eet­ti­set vel­voit­teet kos­ke­vat sekä työ­ai­kaa et­tä va­paa-ai­kaa. Tämä on hyvä ot­taa huo­mi­oon myös sul­je­tuis­sa kes­kus­te­lu­a­lus­tois­sa. So­si­aa­li­sen me­di­an jul­kai­sut ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti ai­na jul­ki­sia riip­pu­mat­ta me­di­an ti­lien tai ryh­mien yk­si­tyi­sa­se­tuk­sis­ta”, muis­tu­te­taan oh­jees­sa.

Tuo­mi­kos­ki nä­kee hy­vä­nä asi­a­na sen, et­tä oh­je kos­kee työ­a­jan li­säk­si myös työn­te­ki­jöi­den va­paa-ai­kaa.

– Tämä nä­kö­koh­ta tii­vis­tää kir­kon työn­te­ki­jöi­den ri­ve­jä so­men käyt­tä­ji­nä. Si­näl­lään kirk­ko ei tee poik­keus­ta, sil­lä lo­jaa­li­suut­ta vaa­ti­vat kir­kon li­säk­si muut­kin työ­nan­ta­jat.

Piis­po­jen oh­jeet ovat­kin Tuo­mi­kos­ken mie­les­tä hy­vin so­vel­let­ta­vis­sa myös mui­den­kin kuin kir­kon työn­te­ki­jöi­den käyt­töön.

– Näi­tä oh­jei­ta jo­kai­nen voi hyö­dyn­tää so­vel­tu­vin osin. Seu­ra­tes­sa­ni so­men il­mi­öi­tä olen huo­man­nut sen vaa­ti­van käyt­tä­jil­tään ja seu­raa­jil­taan eri­tyis­tä pie­teet­tiä. Mo­net meis­tä ovat uu­den edes­sä so­men mo­ni­nai­sis­sa vii­da­kois­sa. Hie­no­tun­tei­suus ja tois­tem­me kun­ni­oit­ta­mi­nen ja tie­tyn­lai­nen some-eti­ket­ti aut­ta­vat py­sy­mään oi­ke­al­la tiel­lä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys