JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pirs­ta­leis­ta pu­ris­tuu kä­te­vä kol­mik­ko

Uutiset
17.4.2021 8.30

Juttua muokattu:

16.4. 11:17
2021041611173120210417083000

Ju­ha­ni Oja­leh­to

Päi­vä­mies

SRK hel­pot­taa so­me­vies­tin­tän­sä seu­raa­mis­ta pu­ris­ta­mal­la lu­kui­sat ti­lin­sä kol­mek­si ka­na­vis­tok­si. Uu­den ka­na­vis­ton nimi on SRKnyt. En­ti­sis­tä jat­ka­vat Päi­vä­mies ja Kap­säk­ki­ju­tut.

SRK:n läs­nä­o­lo so­mes­sa on nyt kol­men ka­na­vis­ton har­teil­la: SRKnyt eri­kois­tuu ul­koi­seen vies­tin­tään, Päi­vä­mies vies­tii etu­pääs­sä kris­til­li­syy­den si­säl­le ja Kap­säk­ki­jut­tu­jen nä­kö­kul­ma­na ovat nuo­ret.

Kah­den kris­til­li­syy­des­sä tun­ne­tun brän­din, Su­vi­seu­ro­jen ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, so­me­ti­lit jää­vät his­to­ri­aan. Vies­tin­tä ra­di­os­ta ja kris­til­li­syy­den suu­rim­mas­ta ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta ei lak­kaa, vaan nämä se­son­ki­pe­rus­tai­set ti­lit kyt­key­ty­vät osak­si ym­pä­ri­vuo­tis­ta lä­he­tys­vies­tin­tää. Vain Su­vi­seu­ro­jen oma Twit­ter-tili jat­kaa en­si ke­sän.

SRK luo­puu myös jul­kai­su­jen omis­ta ti­leis­tä ja lak­kaa päi­vit­tä­mäs­tä Yo­u­Tu­bes­sa ole­via Kap­säk­ki­jut­tu­ja ja Las­ten pol­kua. Näi­den si­säl­löt il­mes­ty­vät jat­kos­sa SRKnyt-ka­na­van soit­to­lis­toi­hin.

Muu­tos pa­ran­taa käy­tet­tä­vyyt­tä

Uu­dis­tus pyr­kii hel­pot­ta­maan kes­kus­jär­jes­tön vies­tin löy­det­tä­vyyt­tä ja ta­voit­ta­vuut­ta sekä va­paut­ta­maan re­surs­se­ja. Sa­mal­la osak­si va­paa­eh­tois­voi­min teh­tä­vä so­me­tus ke­ve­nee.

Tä­hän as­ti SRK:n hal­lin­noi­mil­la, kah­dek­sal­la eri ni­mel­lä tun­ne­tul­la so­si­aa­li­sen me­di­an brän­dil­lä on ol­lut ti­le­jä yh­teen­sä 16. Näis­tä til­kuis­ta tii­vis­tyy kol­me ka­na­vis­toa, joil­la on yh­teen­sä seit­se­män ti­liä.

SRKnyt vai­kut­taa ni­mel­lään Fa­ce­boo­kis­sa, Ins­tag­ra­mis­sa, Twit­te­ris­sä ja Yo­u­Tu­bes­sa. Päi­vä­mies on läs­nä Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa. Kap­säk­ki­ju­tut löy­tyy Ins­tag­ra­mis­ta.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies