JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­he­lin­soit­to on nyt mo­nel­le tar­peen

Uutiset
14.5.2020 6.30

Juttua muokattu:

12.5. 14:23
2020051214230420200514063000
Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Apua ja kes­kus­te­lu­seu­raa on tar­jol­la mo­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kaut­ta.

Suo­men ev.-lut. kirk­ko tie­dot­ti 30. huh­ti­kuu­ta ruo­ka-avun tar­vit­si­joi­den mää­rän kak­sin­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an myö­tä. Myös osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä on huo­leh­ti­nut ruo­an riit­tä­mi­ses­tä ko­deis­sa.

– Tar­joi­lu­toi­mi­kun­ta kävi läpi ruo­ka­tar­vi­ke­va­ras­tot ja pak­ka­si kas­seik­si elin­tar­vik­keet, joi­den pa­ras­ta en­nen -päi­väys lä­he­ni, ker­too Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan vas­tuu­hen­ki­lö Taru Kan­to­nen.

Ka­la­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta on or­ga­ni­soi­nut vii­kon­lop­pui­sin ruo­ka-apua per­hei­siin kaup­po­jen hä­vik­kie­lin­tar­vik­keil­la. Uu­rai­sis­sa per­heet ovat saa­neet ai­ka ajoin tuo­ret­ta lei­pää.

– Meil­lä on pal­jon iso­ja lap­si­per­hei­tä. Muu­ta­ma per­hee­ni­sä on vuo­rol­laan ha­ke­nut lei­po­mos­ta tuo­ret­ta yli­jää­mä­lei­pää pa­ket­ti­au­tol­la tai pe­rä­kär­ryl­lä. What­sApp-rin­gis­sä on sit­ten il­moi­tet­tu paik­ka, jos­ta jo­kai­nen tar­vit­se­va on saa­nut ha­kea ha­lu­a­man­sa mää­rän, ker­too Juk­ka Kir­ves­mä­ki Uu­rais­ten Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Yh­tey­den­pi­to on nyt tär­ke­ää

Usei­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sien di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nat ovat ol­leet poik­keu­sai­ka­na valp­paa­na myös muin ta­voin. Eris­te­tyl­le ikä­luo­kal­le eli yli 70-vuo­ti­ail­le soit­ta­mi­nen on ol­lut ylei­nen käy­tän­tö.

– Eri­tyi­ses­ti olem­me lä­hes­ty­neet yk­sin asu­via, mai­nit­see Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­taa­va Ka­ro­lii­na Kaut­to.

Niin ikään hen­ki­löil­le, joil­ta us­ko­vai­set lä­hei­set puut­tu­vat, on py­rit­ty soit­te­le­maan. Py­hän­nän Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Ait­to-oja on huo­man­nut, et­tä pu­he­lin­soit­to­jen kaut­ta on il­men­nyt tar­vet­ta kes­kus­te­luil­le.

– Van­huk­set ker­to­vat yk­si­näi­syy­des­tä, ja eri­tyi­ses­ti se nyt ko­ros­tuu. Mo­net us­ko­nys­tä­vät ovat pi­tä­neet kui­ten­kin yh­teyt­tä van­huk­siin ihan oma­toi­mi­ses­ti, mikä on suo­ta­vaa ja mu­ka­vaa toi­min­taa. Yh­teyk­sien pi­tä­mi­nen on nyt eri­tyi­sen tär­ke­ää.

Tie­toa seu­ra­lä­he­tyk­sis­tä

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­min­nan edus­ta­jat pi­tä­vät tär­ke­ä­nä kai­ken­lai­sen yh­tey­den­pi­don li­säk­si sen var­mis­ta­mis­ta, et­tä hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus kuun­nel­la seu­ro­ja. Seu­ra­lä­he­tyk­sis­tä ja muis­ta pal­ve­luis­ta tie­dot­ta­mi­ses­ta toi­mi­kun­nat ovat huo­leh­ti­neet eri ta­voin.

– Tie­do­tus­toi­mi­kun­ta to­teut­ti säh­köi­sen tie­do­tus­leh­den, jo­hon kir­joi­tim­me kes­kei­sim­mät kuu­lu­mi­set ja tu­ki­muo­dot. Ko­ros­tim­me us­ko­vais­ten vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta tek­nis­ten vä­li­nei­den kaut­ta sekä muis­tu­tim­me yh­teis­kun­nan tar­jo­a­mis­ta pal­ve­luis­ta, ker­too Ka­jaa­nin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­hen­ki­lö Ris­to Oi­ka­ri.

Ii­sal­mes­sa­kin ris­ki­ryh­mä­läi­sis­tä ja ikäih­mi­sis­tä on huo­leh­dit­tu soit­to­kier­rok­sin.

– On sel­vi­tel­ty, pys­ty­vät­kö he kuun­te­le­maan seu­ro­ja ne­tis­tä tai pu­he­li­mel­la. Jol­le­kin soi­te­taan net­ti­seu­rat pu­he­li­men kaut­ta, jol­le­kin on vie­ty saar­na­le­vy­jä tai -ka­set­te­ja pos­ti­laa­tik­koon, Jaa­na Karp­pi­nen vink­kaa.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys