JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­hu­jien ko­kouk­ses­sa pu­hut­tiin Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta

Uutiset
29.6.2014 10.35

Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä per­jan­tai­na pi­det­tyyn pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­seen osal­lis­tui 1 312 hen­keä. Ko­kouk­ses­sa alus­ti kirk­ko­her­ra Jor­ma Hop­pa ai­hees­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta.

Ko­kouk­sen al­ku­har­tau­des­sa ro­vas­ti Teu­vo Aho pu­hui muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­lan sana ei muu­tu ajan mu­ka­na. Sil­ti se on ai­na elä­vää ja tuo­ret­ta. Ola­vi Voit­to­nen to­te­si avaus­pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä yh­teis­kun­taam­me rii­su­taan mo­nin ta­voin kris­til­li­ses­tä pe­rin­tees­tä.

– Kä­si­tys niin sa­no­tus­ta su­ku­puo­li­neut­raa­lis­ta avi­o­lii­tos­ta pyr­kii jy­rää­mään kris­til­li­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen. Mu­reh­dim­me tätä ke­hi­tys­tä ja ru­koi­lem­me Ju­ma­lan var­je­lus­ta.

Voit­to­nen ker­toi, et­tä kris­til­li­syy­den pii­ris­sä on vii­me ai­koi­na iloit­tu lä­he­tys­työn ete­ne­mi­ses­tä. Uu­sia ul­ko­lä­he­tys­työn koh­tei­ta ovat Se­ne­gal ja Ecu­a­dor, joi­den li­put nyt lie­hu­vat su­vi­seu­rois­sa.

– Kun kat­som­me näi­tä lip­pu­ja, se mer­kit­see sa­mal­le haas­tet­ta rans­kan ja es­pan­jan kie­len tar­pei­siin. Lä­he­tys­työs­sä meil­lä al­kaa ol­la pu­laa myös sak­san, ruot­sin ja ve­nä­jän tai­ta­jis­ta.

Voit­to­nen roh­kai­si eri­tyi­ses­ti nuo­ria pu­hu­jia opis­ke­le­maan kie­liä lä­he­tys­työn­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Alus­tus­ta seu­ran­neis­sa pu­heen­vuo­rois­sa tar­kas­tel­tiin laa­jas­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti alus­tuk­ses­sa esil­lä ol­lei­ta kä­sit­tei­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Sa­nan­pal­ve­li­jan on tär­ke­ää tie­tää, mil­loin nämä kä­sit­teet mer­kit­se­vät sa­maa ja mil­loin nii­den mer­ki­tyk­ses­sä on eroa.

Ar­to Mä­ki­nen roh­kai­si pi­tä­mään saar­nois­sa esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja muis­tut­ti, et­tä se oli Jee­suk­sen­kin saar­no­jen kes­kei­nen ai­he. Mo­net pu­heen­vuo­ron käyt­tä­jät pu­hui­vat Jee­suk­sen ja hä­nen seu­ra­kun­tan­sa vä­li­ses­tä suh­tees­ta. He to­te­si­vat, et­tä saar­naa­jan on tär­ke­ää pi­tää pu­heis­saan esil­lä mo­lem­pia.

– Ajat­te­len, et­tä sa­no­ma ylös­nous­sees­ta Her­ras­ta Jee­suk­ses­ta, us­kon ai­no­as­ta koh­tees­ta, ei kos­kaan vie pois­päin Ju­ma­lan elä­väs­tä seu­ra­kun­nas­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan to­del­li­ses­ta ole­muk­ses­ta, sa­noi Erk­ki Piri.

– Mitä enem­män pu­hum­me Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen so­vi­tus­työs­tään sitä lä­hei­sem­mäk­si ja rak­kaam­mak­si tu­lee Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan to­del­li­nen ole­mus.

Lue ai­hees­ta li­sää 9.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys