JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Py­hä­kou­lu­jen, raa­mat­tu­luok­kien ja nuor­te­nil­to­jen li­ve­lä­he­tyk­set al­ka­vat

Uutiset
19.3.2020 10.55

Juttua muokattu:

20.3. 12:29
2020032012293320200319105500

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

PÄI­VÄ­MIES

SRK re­a­goi poik­keus­ti­lan­tee­seen aloit­ta­mal­la li­ve­lä­he­tyk­set no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la.

Ko­koon­tu­mi­set rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty. SRK ha­lu­aa tu­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­siä ja yk­sit­täi­siä us­ko­vai­sia ih­mi­siä yl­lät­tä­väs­sä ti­lan­tees­sa.

Se aloit­taa 20. maa­lis­kuu­ta suo­rat py­hä­kou­lu-, raa­mat­tu­luok­ka- ja nuor­te­nil­ta­lä­he­tyk­set, jot­ka kes­tä­vät 24. tou­ko­kuu­ta as­ti.

SRK lä­het­tää tänä ajan­jak­so­na Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä kym­me­nen raa­mat­tu­luok­kaa ja py­hä­kou­lua, kak­si nuor­te­nil­taa sekä jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den ja seu­rat. Va­paa­eh­toi­set osal­lis­tu­vat nii­den to­teu­tuk­seen.

Li­ve­lä­he­tyk­seen net­ti­si­vuil­ta tai lin­kin kaut­ta

Py­hä­kou­lu­ja voi seu­ra­ta suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Las­ten pol­ku -si­vus­ton etu­si­vul­ta (www.las­ten­pol­ku.fi) ja raa­mat­tu­luok­kia ja nuor­te­nil­to­ja Kap­sak­ki­ju­tut-si­vus­ton etu­si­vul­ta (kap­sak­ki­ju­tut.fi).

Link­ke­jä lä­he­tyk­seen ja­e­taan myös lä­he­tys­päi­vän aa­mu­na rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työn vas­tuu­hen­ki­löi­den sekä so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vien kaut­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­siä on in­for­moi­tu asi­as­ta tie­dot­teel­la. Use­at rau­ha­nyh­dis­tyk­set oli­vat esit­tä­neet SRK:lle toi­veen lap­si- ja nuo­ri­so­työn tu­ke­mi­ses­ta etäyh­teyk­sien kaut­ta.

Di­gi­taa­li­suus mah­dol­lis­taa työn

– Hyö­dyn­näm­me kaik­kia mah­dol­li­sia kei­no­ja, jot­ta lap­set ja nuo­ret saa­daan py­säh­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le, SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la to­te­aa.

Luok­ka­lan mu­kaan SRK ha­lu­aa tu­kea ja pal­vel­la per­hei­tä kris­til­li­ses­sä kas­va­tuk­ses­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa van­hem­pien vas­tuu asi­as­ta ko­ros­tuu.

– Ju­ma­la on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den jat­kaa työ­tä eris­tys­ti­lan­tees­sa; di­gi­taa­li­set vä­li­neet mah­dol­lis­ta­vat työn jat­ka­mi­sen.

Tar­peet kan­nat­taa il­moit­taa

Seu­rat on kris­til­li­syy­den toi­min­ta­muo­dois­ta kes­kei­sin, ja nii­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ker­ro­taan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­sä si­vul­la 14. SRK:n ke­vään uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta li­ve­lä­he­tyk­se­nä. Sen yh­tey­des­sä on seu­ra­pu­he.

– Mui­den­kin toi­min­ta­muo­to­jen tu­ke­mis­ta mie­ti­tään ja suun­ni­tel­laan par­hail­laan. Toi­vei­ta ja vink­ke­jä tar­peis­ta saa lä­het­tää, Luok­ka­la lis­taa.

Hän li­sää, et­tä ne­tin kaut­ta to­teu­tet­ta­vien lä­he­tys­ten jäl­keen ko­to­na on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la yh­des­sä ai­hees­ta.

– Kan­nat­taa myös hyö­dyn­tää jo ole­mas­sa ole­via kris­til­li­syy­tem­me si­vus­to­ja.

Mi­ten voin aut­taa mui­ta?

Luok­ka­la ko­ros­taa eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien us­ko­vais­ten huo­mi­oi­mi­sen tär­keyt­tä.

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on tar­peen miet­tiä, mil­lä ta­val­la evan­ke­liu­min vies­ti saa­vut­taa jo­kai­sen, eri­tyi­ses­ti van­huk­set. Eris­täy­ty­mi­sen ai­ka­na yk­si­näi­syys ko­ros­tuu.

Luok­ka­la ke­hot­taa jo­kais­ta esit­tä­mään it­sel­leen ky­sy­myk­sen, mil­lä ta­val­la voi­si tu­kea yk­si­näi­siä.

– On hyvä ky­syä esi­mer­kik­si iäk­käil­tä, osaa­vat­ko he käyt­tää net­ti­ra­di­oi­ta ja mui­ta ne­tin pal­ve­lu­ja saa­dak­seen kuul­la Ju­ma­lan sa­naa.

Luok­ka­lan mu­kaan muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa rip­pi­kou­lu­lais­ten ko­ti­sii­o­niin tu­tus­tu­mi­sen teh­tä­vä voi­daan raa­mat­tu­luok­kien ja seu­ro­jen osal­ta suo­rit­taa käy­tet­tä­vis­sä ole­vien etäyh­teyk­sien kaut­ta. Li­säk­si ko­ti­sii­o­nin työ­teh­tä­vä muu­tet­tiin etä­nä teh­tä­väk­si: rip­pi­kou­lu­lai­nen ot­taa yh­tey­den jo­hon­kin van­huk­seen ja ky­se­lee hä­nen kuu­lu­mi­si­aan.

Li­ve­lä­he­tyk­set ja nii­den ajan­koh­dat:

Pe 20.3. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 22.3. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 27.3. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 29.3. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Su 29.3. klo 15.00 Seu­rat ja jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus

Pe 3.4. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

La 4.4. klo 18.00 Nuor­te­nil­ta

Su 5.4. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 10.4. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 12.4. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 17.4. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 19.4. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 24.4. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 26.4. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 1.5. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

La 2.5. klo 18.00 Nuor­te­nil­ta

Su 3.5. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 8.5. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 10.5. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 15.5. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 17.5. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

Pe 22.5. klo 18.00 Raa­mat­tu­luok­ka

Su 24.5. klo 12.00 Py­hä­kou­lu

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys