JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Py­sä­kil­lä on ti­laa teks­teil­le

Uutiset
1.10.2020 9.29

Juttua muokattu:

1.10. 10:22
2020100110221420201001092900

Päi­vä­mie­hes­sä, joka il­mes­tyy 14. lo­ka­kuu­ta, on tee­ma­na tal­koo­työ. Lä­he­tä ai­het­ta kä­sit­te­le­vä teks­ti­si Py­säk­ki-pals­tal­le: Muis­te­le sitä, kun aloi­tit rau­ha­nyh­dis­tyk­sen esi­lau­la­ja­na tai kun me­nit si­jais­ta­maan päi­vä­ker­ho­noh­jaa­jaa. Ker­ro tal­kois­ta, jois­sa tu­tus­tuit hy­vään ys­tä­vää­si tai jot­ka muu­ten vain jäi­vät mie­leen. Avaa aja­tuk­si­a­si, jos et syys­tä tai toi­ses­ta ky­ke­ne osal­lis­tu­maan konk­reet­ti­seen tal­koo­toi­min­taan.

Py­säk­ki-pals­tan teks­tit ovat pi­tuu­del­taan 2500–3000 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen. Toi­mi­tus vas­taa­not­taa mie­lel­lään teks­te­jä myös muis­ta ai­he­pii­reis­tä tu­le­via leh­tiä var­ten. Lä­he­tä kir­joi­tuk­se­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi tai kir­jeit­se Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies