JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­al­la juh­lit­tiin 30-vuo­ti­as­ta opis­toa – opis­ke­li­joi­ta en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.9.2017 13.59

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111194520170925135900

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to viet­ti 30-vuo­tis­juh­laan­sa sun­nun­tai­na 24. syys­kuu­ta. Ti­lai­suu­teen osal­lis­tui run­saas­ti ny­kyi­siä ja en­ti­siä työn­te­ki­jöi­tä ja opis­ke­li­joi­ta, hal­lin­non edus­ta­jia sekä suu­ri jouk­ko opis­ton ys­tä­viä.

Juh­la al­koi ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Ra­nu­an kir­kos­sa ja jat­kui sen jäl­keen opis­tol­la. Juh­las­sa iloit­tiin Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta, jota opis­to­työs­sä on saa­tu ko­kea.

Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kansanedustaja Markus Lohi.

Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kansanedustaja Markus Lohi.

Läm­min­hen­ki­ses­sä juh­las­sa kuul­tiin Ar­to Heik­ki­län sä­vel­tä­mä ja Nii­lo Rau­ha­lan sa­noit­ta­ma kan­taat­ti Toi­von sii­vet yl­lä kau­niin maam­me.

Kantaatin esittivät entisistä opiskelijoista koostuva kuoro ja soitinyhtye, joita johti Arto Heikkilä.

Kantaatin esittivät entisistä opiskelijoista koostuva kuoro ja soitinyhtye, joita johti Arto Heikkilä.

Ra­nu­an opis­to aloit­ti toi­min­tan­sa syk­syl­lä 1987. Sil­loin opis­to­lai­sia oli noin 70. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­lu­paik­ko­ja on 120. Po­si­tii­vi­se­na on­gel­ma­na opis­tol­la on­kin nyt ol­lut se, et­tä ti­lat saa­daan riit­tä­mään suu­rel­le opis­ke­li­ja­mää­räl­le.

Vii­mei­sim­piä mit­ta­via in­ves­toin­te­ja ovat ol­leet ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen ja uu­sien maa-alu­ei­den va­raa­mi­nen opis­to­seu­ro­jen tar­pei­siin. Seu­raa­vak­si ta­voit­tee­na on kun­nos­taa so­lu­ja en­tis­tä viih­tyi­säm­mik­si.

Rehtorit asettautuivat yhteiskuvaan. Ensimmäisenä Ranuan opistoa luotsasi Timo Tuomisto (vas.), hänen jälkeensä rehtoreina olivat Juhani Alaranta ja Eero Nuolioja. Oikealla nykyinen rehtori Harri Isopahkala.

Rehtorit asettautuivat yhteiskuvaan. Ensimmäisenä Ranuan opistoa luotsasi Timo Tuomisto (vas.), hänen jälkeensä rehtoreina olivat Juhani Alaranta ja Eero Nuolioja. Oikealla nykyinen rehtori Harri Isopahkala.

Lue li­sää opis­ton juh­las­ta ja opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Ant­ti Paa­na­sen aja­tuk­sis­ta 27.9. il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä.

Teks­ti: Lii­sa Kuha

Ku­vat: Sa­mu­li Sa­ras­te

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys