JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ra­di­os­sa ja ne­tis­sä tu­le­va­na ke­sä­nä

Uutiset
14.5.2021 8.41

Juttua muokattu:

14.5. 10:05
2021051410055520210514084100

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan tou­ko­kuus­sa, et­tä tu­le­van ke­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten vuok­si ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na. Opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 30.7.–1.8.2021. Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ja -ra­joi­tuk­set ei­vät enää mah­dol­lis­ta­neet pel­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jen jat­ka­mis­ta. Ra­dio- ja net­ti­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa sama seu­ra­or­ga­ni­saa­tio, joka oli kut­sut­tu val­mis­te­le­maan pel­to­seu­ro­ja.

Tu­le­va­na ke­sä­nä seu­ra­lä­he­tyk­set tu­le­vat Ra­nu­an opis­tol­ta. Opis­to­seu­ro­jen tun­nuk­se­na on Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min koh­ta ”Minä olen vii­ni­puu, te olet­te ok­sat” (Joh. 15:5). Tun­nus muis­tut­taa sii­tä, mi­ten tär­ke­ää on säi­lyt­tää yh­teys Kris­tuk­seen ja hä­nen seu­raa­jiin­sa. Seu­ra­jär­jes­tä­jät toi­vot­ta­vat kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon.

Ra­nu­an opis­to­seu­rat on jo­ka­vuo­ti­nen, kai­kil­le avoin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen seu­ra­ta­pah­tu­ma. Opis­to­seu­rat on jär­jes­tet­ty Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la jo yli 30 vuo­den ajan. Opis­to­seu­ro­ja vie­te­tään Ra­nu­an opis­ton alu­eel­la hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­vaih­tee­na. Pai­kal­la on vii­me vuo­si­na ol­lut rei­lut 20 000 seu­ra­vie­ras­ta.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies