JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan teh­tä­vä pal­vel­la yh­dis­tys­tä

Uutiset
19.9.2014 6.52

Ta­paan Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sa­kas­tis­sa kak­si ilois­ta mies­tä, Leo Kai­vo­nur­men ja Mat­ti Hin­ti­kan. Kai­vo­nur­mi on Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja Hin­tik­ka va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Rau­ha­nyh­dis­tys on Suo­men van­hin ja yk­si jä­sen­mää­räl­tään suu­rim­mis­ta.

Mo­lem­mat mie­het ovat toi­mi­neet ny­kyi­ses­sä luot­ta­mus­teh­tä­väs­sään vii­me ke­vään vuo­si­ko­kouk­ses­ta läh­tien. Leo Kai­vo­nur­mel­la on joh­to­kun­ta­vuo­sia ta­ka­naan kak­si­kym­men­tä, Mat­ti Hin­ti­kal­la al­koi kol­mas vuo­si.

Työn­ja­koa

Kun joh­to­kun­ta jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan va­lit­si pu­heen­joh­ta­jat, yh­tei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa ha­lut­tiin sel­ke­äs­ti ja­kaa suu­ren yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan työ­taak­kaa va­ra­pu­heen­joh­ta­jal­le­kin.

– Teh­tä­vä­ja­os­ta so­vit­tiin jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa niin, et­tä Mat­ti vas­taa vies­tin­näs­tä, Leo to­te­aa.

Muu­ten­kin teh­tä­viä voi tar­peen tul­len ja­kaa. Mo­lem­mat mie­het suh­tau­tu­vat saa­maan­sa teh­tä­vään nöy­räs­ti:

– Ison rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na koen teh­tä­vän vas­tuul­li­se­na ja tun­nen va­ja­vai­suut­ta. Olen saa­nut ko­kea sen, kuin­ka joh­to­kun­ta ja ko­ti­sii­o­ni ovat ol­leet tu­ke­mas­sa teh­tä­väs­sä, ker­too Leo.

Haas­tee­na vaih­tu­va väki

Leo ker­too Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen eri­tyis­piir­teis­tä:

– Olem­me yk­si suu­rim­mis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä. Toi­mim­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Yh­dis­tyk­sen vä­es­tö vaih­tuu ti­he­ään: Hel­sin­ki on mo­nel­le opis­ke­lu­kau­pun­ki. Kun opin­not on suo­ri­tet­tu tai pe­rus­tet­tu per­he, muu­te­taan pois.

– Ih­mis­ten vaih­tu­vuus vai­kut­taa sii­hen, et­tä yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa ei ole help­po löy­tää lah­jo­ja käyt­töön, vaik­ka tie­däm­me, et­tä kes­kuu­des­sam­me on mo­ni­puo­li­ses­ti osaa­mis­ta ja tai­toa, Mat­ti jat­kaa.

Joh­to­kun­ta pal­ve­lee yh­dis­tys­tä

Joh­to­kun­nan roo­lis­ta Mat­ti to­te­aa:

– Joh­to­kun­nan vas­tuul­la on huo­leh­tia, et­tä evan­ke­liu­min työ ja seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen eli yh­dis­tyk­sen pe­rus­teh­tä­vä to­teu­tuu. Toi­vom­me, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­läm­me jär­jes­tet­täi­siin edel­leen seu­ro­ja, jois­ta jo van­hurs­kas­ten le­poon pääs­syt hel­sin­ki­läi­nen pu­hu­ja Rei­no Iso­la ta­pa­si sa­noa: "Seu­ro­ja, joi­hin syn­ti­ses­tä tun­tuu hy­väl­tä tul­la."

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta ei ny­kyi­sel­lään ole mi­kään van­ho­jen pu­hu­jien jouk­ko, mil­lai­sek­si joh­to­kun­ta jos­kus miel­le­tään. Kuu­si­kymp­pi­nen Leo on joh­to­kun­nan van­hin jä­sen.

Va­paa il­ma­pii­ri

– Ny­kyi­nen joh­to­kun­tam­me on var­maan­kin vuo­si­kym­me­niin nuo­rin kes­ki-iäl­tään ja ko­ke­mus­vuo­sil­taan. Joh­to­kun­nas­sam­me on sy­dä­mel­li­nen ja hyvä hen­ki, niin kuin on ol­lut edel­li­sis­sä­kin joh­to­kun­nis­sa. Joh­to­kun­tam­me kes­kus­te­lee avoi­mes­ti, Leo ku­vai­lee.

Mat­ti täy­den­tää vie­lä:

– Mi­nus­ta meil­lä on rau­ha­nyh­dis­tyk­sem­me ja jä­sen­kun­tam­me nä­köi­nen joh­to­kun­ta: kes­ki-iäl­tään var­sin nuo­ri ja ta­sa­ver­tai­ses­ti nai­sia ja mie­hiä si­säl­tä­vä. Kes­kus­te­luil­ma­pii­ri joh­to­kun­nas­sa on va­paa ja avoin, mikä on tun­tu­nut hy­väl­tä.

Leo ajat­te­lee ko­ti­sii­o­ni­aan läm­pi­mäs­ti:

– On kii­tol­li­nen mie­li Tai­vaan Isäl­le sii­tä suu­res­ta siu­nauk­ses­ta ja var­je­luk­ses­ta, jota hän on osoit­ta­nut ko­ti­sii­o­ni­am­me koh­taan.

Lue Hin­ti­kan ja Kai­vo­nur­men haas­tat­te­lu 17.9. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys