JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus kut­suu lei­ril­le luon­non rau­haan

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.9.2015 6.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:18
2020010123184420150926063300

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus on koko Poh­jois-Suo­men yh­tei­nen lei­ri­kes­kus. Kuu­sa­mon ja Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus­ten tu­ki­a­lu­eet yh­dis­tyi­vät Poh­jois-Suo­men tu­ki­a­lu­eek­si vuo­den 2014 alus­sa. Yh­dis­ty­mi­sen ta­voit­tee­na oli saa­da vir­keä lei­ri­kes­kus niin Koil­lis­maan kuin koko muun­kin Poh­jois-Suo­men tar­pei­siin.

Lei­ri­kes­kus on ra­ken­net­tu vuon­na 1984 ja si­jait­see luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Ke­mi­jo­en var­rel­la. Rau­ti­o­saa­res­ta on Ro­va­nie­mel­le mat­kaa noin 20 ki­lo­met­riä. Jo mat­kal­la lei­ri­kes­kuk­seen voi ihas­tel­la au­ton ik­ku­nas­ta La­pin vaa­ra­mai­se­mia.

Rau­ti­o­saa­ri tar­jo­aa ma­joi­tus­ti­lat noin 70 hen­ki­löl­le. Tun­nel­mal­li­ses­sa, pui­ses­sa pää­ra­ken­nuk­ses­sa on seu­ra­sa­li ja ruo­ka­la. Keit­tiö on uu­dis­tet­tu vas­ti­kään ny­ky­ai­kai­sek­si.

Viih­tyi­säs­sä pi­ha­pii­ris­sä si­jait­see ko­ta­ra­ken­nus, jo­hon so­pii il­taa is­tus­ke­le­maan ja mak­ka­raa pais­ta­maan ne­li­sen­kym­men­tä hen­ki­löä. Jo­ki­ran­nas­ta löy­tyy lei­ri­läis­ten käyt­töön sekä uu­si pe­rin­tei­nen sau­na et­tä ti­la­va sa­vu­sau­na. Niis­tä on help­po pu­lah­taa ha­lu­tes­saan ui­maan­kin.

Tunnelmallisessa savusaunassa voi nauttia makoisista löylyistä.

Tunnelmallisessa savusaunassa voi nauttia makoisista löylyistä.

Mis­sä men­nään?

Lei­ri­työ on rau­ha­nyh­dis­tys­ten tal­koo­yh­teis­työ­tä. Ai­ka ajoin on tar­peen ko­koon­tua kes­kus­te­le­maan yh­tei­ses­tä työs­tä ja sen to­teut­ta­mis­ta­vois­ta. Poh­jois-Suo­men alu­eel­la tä­hän tuo­vat eri­tyi­sen tar­peen pit­kät vä­li­mat­kat – vä­es­tön ikään­ty­mi­nen ja muut­to­lii­ke kas­vu­kes­kuk­siin tuo lei­ri­työn käy­tän­nön to­teut­ta­mi­seen omat haas­teen­sa.

Poh­jois-Suo­men tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat vii­me sun­nun­tai­na lei­ri­kes­kuk­seen kes­kus­te­le­maan lei­ri­työs­tä. Ti­lai­suus al­koi ruo­kai­lul­la ja päät­tyi yh­des­sä Rau­ti­o­saa­ren rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kans­sa pi­det­tyi­hin seu­roi­hin. SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä piti ta­pah­tu­mas­sa alus­tuk­sen lei­ri­työn mer­ki­tyk­ses­tä.

Yh­teys toi­siin ih­mi­siin

Tu­ki­a­lu­ei­den yh­dis­ty­mi­sen myö­tä alu­een yh­teen­las­ket­tu jä­sen­mää­rä on kas­va­nut. Yh­tei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa poh­dit­tiin, kuin­ka tämä mah­dol­li­suus voi­tai­siin kään­tää lei­ri­työn voi­ma­va­rak­si. Kes­kus­te­luis­sa nou­si esil­le lei­ri­työn mer­ki­tys alu­een ih­mis­ten lä­hen­ty­mi­ses­sä toi­siin­sa.

Omal­ta paik­ka­kun­nal­ta ei vält­tä­mät­tä löy­dy las­ten ja nuor­ten ikä­to­ve­rei­ta – lei­ri­työn kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da us­ko­vai­sia ys­tä­viä myös kau­em­paa.

Läh­de­tään lei­ril­le!

Vaik­ka tal­koo­työ­hön ei ai­na ole help­po lu­pau­tua, ko­ros­tui useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa työn mer­ki­tys oman vir­kis­ty­mi­sen sekä en­nen kaik­kea oman us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta. Kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin myös, mil­lä ta­voin lei­ri­työ­tä voi­tai­siin pi­tää esil­lä yh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa ja roh­kais­ta yh­dis­tys­ten jä­se­niä läh­te­mään lei­reil­le sekä lei­ri­läi­sik­si et­tä hen­ki­lö­kun­nak­si. Pääl­lim­mäi­sek­si ko­koon­tu­mi­ses­ta jäi kii­tol­li­suus sii­tä siu­nauk­ses­ta, jota lei­ri­työs­sä myös Poh­jois-Suo­men alu­eel­la on saa­tu ko­kea.

Tu­le­via lei­re­jä Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Voit il­moit­tau­tua nii­hin osoit­tees­sa www.lei­ril­le.fi.

2.–4. 10. Ve­nä­jän kie­li­lei­ri aloit­te­li­joil­le

2.–4.10. Ruot­sin kie­li­lei­ri

9.–11.10. Avi­o­puo­li­so­lei­ri

16.–18.10. Syys­lo­ma­lei­ri 10–14 v. (Tai­val­kos­ki, Jo­ki­jär­vi)

24.10. Syys­lo­ma­lei­ri 6–9 v. (Tai­val­kos­ki, Hu­tun kou­lu)

30.10.–1.11. Ro­va­nie­men nuor­ten lei­ri

13.–15.11. Lo­ma­lei­ri (kaa­mos­lei­ri)

Ku­vat: As­ko Syr­jä­lä

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys