JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­vel­lä 2021, jos Ju­ma­la suo

Uutiset
29.6.2020 15.00

Juttua muokattu:

29.6. 16:18
2020062916180320200629150000
Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Han­na Töl­li

Reis­jär­vi

Reis­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio pi­tää nyt tau­koa hy­väl­lä mal­lil­la ole­vis­ta seu­ra­val­mis­te­luis­ta.

– Meil­lä on Reis­jär­ven Jär­vi­ky­läl­lä puit­teet hy­väl­lä mal­lil­la jär­jes­tää Su­vi­seu­rat vuo­den pääs­tä, 2.–5. hei­nä­kuu­ta 2021, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi to­te­aa.

Pää­si­äi­sen jäl­keen huh­ti­kuus­sa SRK to­te­si, et­tä suur­ta ylei­sö­ta­pah­tu­maa ei voi­da tänä ke­sä­nä jär­jes­tää ja teki pää­tök­sen Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen siir­tä­mi­ses­tä. Yh­teis­työ suur­ta­pah­tu­maa kos­ke­nees­sa muu­tok­ses­sa on su­ju­nut erit­täin hy­vin eri ta­ho­jen ja vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

– Tun­tuu ih­meel­tä se, et­tä kaik­ki nel­jä jo so­vit­tua su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­maa pys­tyt­tiin siir­tä­mään vuo­del­la eteen­päin, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi to­te­aa.

– Tä­män ke­sän tau­ko jär­jes­te­lyis­sä ote­taan le­von kan­nal­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta kuun­nel­len,hän ker­too.

Maa­lis­kuus­sa, kun al­koi näyt­tää sil­tä, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia vää­jää­mät­tä saa­vut­taa myös Suo­men ja Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­työt jou­dut­tiin py­säyt­tä­mään, jär­jes­tä­jien tun­te­muk­set vaih­te­li­vat.

– Olo tun­tui aluk­si epä­var­mal­ta, kun ei ol­lut tie­toa, voi­daan­ko Su­vi­seu­ro­ja jär­jes­tää ol­len­kaan, pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Vesa Sa­ve­la muis­te­lee maa­lis­kui­sia tun­te­muk­si­aan.

– Ke­vään ko­ke­muk­sis­sa on eri­tyi­ses­ti ko­ros­tu­nut, et­tä Ju­ma­la tä­tä­kin työ­tä joh­taa ja sii­hen on tur­val­lis­ta tyy­tyä, Sa­ve­la jat­kaa.

Re­hun­te­koa kai­u­tin­tolp­pia väis­tel­len

Seu­ra-alu­eek­si vuok­ra­tut pel­lot Jär­vi­ky­läl­lä ovat nyt maa­no­mis­ta­jien käy­tös­sä.

– Ke­säl­lä teh­dään re­hua kai­u­tin­tolp­pia väis­tel­len, kent­tä­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Pasi Lep­pä­nen nau­rah­taa. Hän on myös yk­si maa­no­mis­ta­jis­ta.

– Ke­vään ai­ka­na on val­mis­tau­dut­tu jär­jes­te­ly­jen tau­koon te­ke­mäl­lä pie­niä tal­koi­ta seu­ra-alu­eel­la ra­joi­tus­ten puit­teis­sa. Esi­mer­kik­si kaik­ki puu­ta­va­ra on ni­pu­tet­tu uu­des­taan la­ho­a­mi­sen es­tä­mi­sek­si, Lep­pä­nen jat­kaa.

Su­vi­seu­ra­tun­nus ja il­me en­nal­laan

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nuk­sek­si va­lit­tu Psal­mien kir­jan koh­ta Her­ra, si­nuun minä tur­vaan (Ps. 31:2) on saa­nut uut­ta sy­vyyt­tä ja mer­ki­tys­tä ke­vään ai­ka­na. Se muis­tut­taa jo­kais­ta iki­ai­ko­jen Ju­ma­lan suo­je­luk­ses­ta ja var­je­luk­ses­ta kai­kis­sa vai­heis­sa.

– Ha­lu­sim­me säi­lyt­tää myös suun­ni­tel­lun seu­ra­mer­kin. Sii­nä ih­mi­nen no­jaa käm­me­nen muo­toi­seen is­tui­meen pi­tä­en kä­des­sään avoin­ta kir­jaa ja kat­sel­len va­loa hoh­ta­vaa ris­tiä. Kuva muis­tut­taa kal­li­sar­voi­sim­mas­ta sa­no­mas­ta, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Se kut­suu ja roh­kai­see us­ko­maan ja iloit­se­maan kes­tä­väs­tä tur­vas­ta, Pel­to­nie­mi muis­tut­taa.

Jär­jes­tä­jien kat­se on jo vah­vas­ti ke­säs­sä 2021.

– Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa en­si ke­sä­nä Reis­jär­vel­le yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen ja Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le, jos Tai­vaan Isä niin suo, Pel­to­nie­mi, Sa­ve­la ja Lep­pä­nen toi­vot­ta­vat koko jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys