JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat kes­kit­tyy ilo­nai­hei­siin

Uutiset
31.7.2020 6.30

Juttua muokattu:

30.7. 17:13
2020073017130620200731063000
Reisjärven opistoseurat kuuluvat ja näkyvät heinä–elokuun vaihteessa.

Reisjärven opistoseurat kuuluvat ja näkyvät heinä–elokuun vaihteessa.

Ville Laitila

Reisjärven opistoseurat kuuluvat ja näkyvät heinä–elokuun vaihteessa.

Reisjärven opistoseurat kuuluvat ja näkyvät heinä–elokuun vaihteessa.

Ville Laitila

Valt­te­ri Lai­ti­la

Reis­jär­vi

Men­nyt ke­vät ja kesä ovat he­rät­tä­neet pal­jon huol­ta, ah­dis­tus­ta ja pel­koa. Kai­ken tä­män kes­kel­lä on myös ilo­nai­hei­ta. Reis­jär­ven opis­to­seu­rat pi­de­tään ra­dio- ja net­ti­seu­roi­na tänä vii­kon­lop­pu­na.

Seu­ra­tun­nuk­sek­si on va­lit­tu apos­to­li Paa­va­lin kir­joit­ta­mat sa­nat “Iloit­kaa ai­na Her­ras­sa” (Fil. 4:4).

Vuo­des­ta 1948 Räi­sä­län­mä­el­lä on ko­koon­nut­tu maa­kun­nal­li­siin seu­roi­hin. Opis­to­seu­ro­ja ne ovat ol­leet 1950-lu­vun puo­li­vä­lis­tä al­ka­en. Suu­rin uu­dis­tus tänä vuon­na piti ol­la seu­ra-ajan­koh­dan siir­to hei­nä-elo­kuun vaih­tee­seen, mut­ta toi­sin kävi.

Ku­kin hil­jen­tyy nyt elä­vän sa­nan ää­reen ta­hoil­laan. On suu­ri asia, et­tä tek­nii­kan avul­la seu­ro­jen tär­kein si­säl­tö on kuul­ta­vis­sa ym­pä­ri maa­il­maa.

Us­ko on ilon ai­he

Seu­ra­val­mis­te­lut ovat eden­neet hy­vin. Ke­vääl­lä opis­ton hen­ki­lö­kun­nas­ta muo­dos­tet­tiin tii­mi, joka vas­taa seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä. Yh­teis­työ Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, SRK:n ja si­sa­ro­pis­to­jen kans­sa on ol­lut su­ju­vaa.

Seu­ra­tun­nus­ta va­lit­ta­es­sa to­det­tiin, et­tä vii­me ai­ko­jen huo­le­nai­heis­ta huo­li­mat­ta ym­pä­ril­lä on pal­jon Ju­ma­lan hy­vyyt­tä, jos­ta us­kon lah­ja on suu­rin..

Tun­nus muis­tut­taa kes­tä­väs­tä ja oi­ke­as­ta ilos­ta. Sen poh­jal­ta on myös val­mis­teil­la seu­ra­merk­ki, joka jul­kais­taan hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Raa­mat­tu­luok­ka avaa pe­rus­tei­ta

Seu­ra­oh­jel­ma on suun­ni­tel­tu ta­va­no­mai­sek­si. Tors­tain aat­to­seu­roi­na kuu­luu ke­säil­lan­har­taus Reis­jär­ven kir­kos­ta. Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na ja päät­ty­vät sun­nun­tai-il­ta­na.

Kaik­ki seu­ra­pu­heet ovat suo­ria lä­he­tyk­siä joko opis­tol­ta tai SRK:n stu­di­ol­ta Ou­lus­ta. Opis­tol­la pi­det­tä­vät pu­heet lä­he­te­tään ra­di­on li­säk­si vi­de­oi­na Yo­u­Tu­bes­sa. Li­säk­si päi­vit­täin kuu­luu yh­des­tä kah­teen ar­kis­to­saar­naa.

Uu­te­na si­säl­tö­nä opis­to­seu­rois­sa on per­jan­tai-il­ta­na pi­det­tä­vä raa­mat­tu­luok­ka. Sen taus­tal­la on tar­ve tar­jo­ta eri­tyi­ses­ti var­hais­nuo­ril­le suun­nat­tua oh­jel­maa ja toi­saal­ta ava­ta us­ko­mi­sen pe­ru­sa­si­oi­ta mah­dol­li­sim­man ym­mär­ret­tä­väl­lä ja ha­vain­nol­li­sel­la ta­val­la kai­kil­le kuu­li­joil­le.

Opis­to­seu­ro­jen pää­a­sia on Ju­ma­lan sa­nan ää­reen hil­jen­ty­mi­nen. Sen ohel­la seu­ra­vä­ki kuu­lee opis­ton kuu­lu­mi­sia.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys