JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat päät­ty­neet

Uutiset
5.7.2021 15.30

Juttua muokattu:

5.7. 14:13
2021070514131120210705153000

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus, Päi­vä­mies

Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa ovat nyt päät­ty­neet. Pää­tös­seu­ro­jen jäl­keen vas­tuu siir­tyi Reis­jär­vel­tä Lo­pen su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­le.

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­men mu­kaan Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

– Su­vi­seu­ro­jen tär­kein asia, Ju­ma­lan sa­nan esil­lä pi­tä­mi­nen, kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta, on to­teu­tu­nut. Kii­täm­me kaik­kia vas­tuun­kan­ta­jia, tal­koo­lai­sia ja yh­teis­työ­ta­ho­ja.

Uu­si or­ga­ni­saa­tio pe­reh­tyi työ­hön

Sun­nun­tai­na Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la, jos­ta tä­män vuo­den Su­vi­seu­rat lä­he­tet­tiin, kävi tu­tus­tu­mas­sa tu­le­vien vuo­sien seu­ra­jär­jes­te­li­jöi­tä Lo­pel­ta ja Kau­ha­val­ta. Vuo­den 2022 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Lo­pel­la ja vuon­na 2023 Kau­ha­val­la.

Tie­don­siir­to seu­raa­vil­le jär­jes­tä­jil­le on olen­nai­nen osa seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on työ­tä. Pel­to­nie­men mu­kaan tämä ko­ros­tuu en­ti­ses­tään, kos­ka pe­rin­teis­tä kent­tä­ta­pah­tu­maa ei ole pys­tyt­ty kah­teen vuo­teen jär­jes­tä­mään.

Vuo­den 2022 Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Räys­kä­län len­to­ken­täl­lä ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä on luot­ta­vai­nen en­si vuo­den suh­teen.

– Olem­me kul­ke­neet Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­ti­on rin­nal­la jo use­am­man vuo­den ajan. Lo­pen or­ga­ni­saa­tio saa ot­taa jär­jes­te­lyt vas­tuul­leen luot­ta­vai­sin mie­lin. Olem­me käyn­nis­tä­neet val­mis­te­lu­ja jo vuo­den 2018 alus­ta. Pan­de­mi­as­ta ai­heu­tu­nut jär­jes­te­ly­vas­tui­den siir­to an­toi Lo­pen seu­ro­jen suun­nit­te­lul­le vuo­den li­sä­ai­kaa. Noin 800 vas­tuun­kan­ta­jan jouk­ko on in­nol­la mu­ka­na val­mis­te­luis­sa. Poik­keu­sai­ka on osoit­ta­nut sen, et­tä jär­jes­te­lyis­sä on tar­peen va­rau­tua muu­tok­siin.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys jat­kuu läpi ke­sän

Vaik­ka Su­vi­seu­rat päät­tyi­vät, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys jat­kuu 9. elo­kuu­ta saak­ka. Ra­di­os­sa kuul­laan tu­le­vi­na vii­kon­lop­pui­na oh­jel­maa Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) Ame­ri­kan ja Ruot­sin si­sar­jär­jes­töil­tä.

Li­säk­si ra­dio vä­lit­tää opis­to­seu­rat ra­di­os­sa ja ver­kos­sa Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sil­tä opis­toil­ta. Ar­ki­päi­vi­nä ra­di­os­sa kuul­laan ar­kis­to­saar­no­ja ja muu­ta oh­jel­maa. Tau­oil­la soi mu­siik­ki SRK:n tuot­ta­mil­ta ää­nit­teil­tä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma löy­tyy osoit­tees­ta ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

Lue tu­le­van kes­ki­vii­kon leh­des­tä tun­nel­mia Su­vi­seu­ro­jen vie­tos­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.