JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä Ari­zo­nas­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.8.2015 6.21

Juttua muokattu:

1.1. 23:16
2020010123163420150804062100

Yh­dys­val­to­jen Ari­zo­nas­sa Kamp Ki­pan lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­det­tiin LLC:n rip­pi­kou­lu­lei­ri 15.-26.7.2015. Lei­ril­lä oli mu­ka­na opet­ta­ja myös Suo­mes­ta.

Sa­man­kal­tai­sia ky­sy­myk­siä Ame­ri­kas­sa ja Suo­mes­sa

Tä­män ke­sän rip­pi­kou­lu on kaik­ki­aan nel­jäs Kamp Ki­pan lei­ri­kes­kuk­ses­sa, joka si­jait­see rei­lu kah­den ki­lo­met­rin kor­keu­des­sa. Lei­ri­läi­siä oli 24, ja hei­tä saa­pui lä­hel­tä ja kau­kaa, kau­im­mai­nen Ka­na­das­ta. En­sim­mäi­sen lei­ri­päi­vän aa­mu­na lau­let­tiin­kin lip­pu­jen nos­ton yh­tey­des­sä Yh­dys­val­to­jen, Ka­na­dan ja Suo­men kan­sal­lis­lau­lut.

Lei­rin op­pi­tun­te­ja pi­ti­vät vuo­rol­laan lei­rin isän­tä Ken Wuol­let, apui­sän­tä Pe­ter Le­ver, sekä opet­ta­jat Mark Smith ja Pek­ka Kai­nua. Lei­rin ai­ka­na kävi tun­te­ja pi­tä­mäs­sä myös Phil Jur­mu sekä Saa­na John­son. Tun­neil­la opim­me us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta ja Raa­ma­tun kir­jo­ja ja hen­ki­löi­tä. Poh­dim­me myös ky­sy­myk­siä us­ko­vais­ten nuor­ten elä­mäs­tä. Ai­he­pii­rit ja ky­sy­myk­set oli­vat hy­vin sa­man­lai­sia kuin suo­ma­lai­sil­la­kin nuo­ril­la.

Us­kon yh­teys

Tai­vaan Isä siu­na­si lei­rin mo­nel­la ta­voin. Mo­net lei­ri­läi­set kir­joit­ti­vat, et­tä lei­ri on­nis­tui pal­jon pa­rem­min kuin he oli­vat osan­neet aja­tel­la­kaan. Lä­hes kaik­ki kir­joit­ti­vat us­kon­sa vah­vis­tu­neen.

Hie­man eri­lai­sis­ta käy­tän­nöis­tä huo­li­mat­ta koim­me vah­vas­ti yh­tei­sen us­kon ja Py­hän Hen­gen läs­nä­o­lon. Kon­fir­maa­ti­o­päi­vän seu­ra­pu­hees­sa muis­tel­tiin kir­kas­tus­vuo­ren ta­pah­tu­mia, jois­sa Jee­sus oli kol­men ope­tus­lap­sen kans­sa vuo­rel­la ru­koi­le­mas­sa. Ope­tus­lap­set ko­ki­vat, et­tä hei­dän oli siel­lä hyvä ol­la. Sa­man­lai­sia ko­ke­muk­sia oli myös meil­lä: lei­ril­lä kir­kas­tet­tiin Kris­tus­ta ja siel­lä oli hyvä ol­la.

Teks­ti ja ku­vat: Pek­ka Kai­nua

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys