JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lun ko­di­nil­lat al­ka­vat

Martikainen Päivi
Uutiset
25.9.2015 7.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150925070300

SRK:n jär­jes­tä­mät rip­pi­kou­lun ko­di­nil­lat on tar­koi­tet­tu rip­pi­kou­luun il­moit­tau­tu­neil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. En­si vuon­na rip­pi­kou­luun me­nee vuon­na 2001 syn­ty­nei­den ikä­luok­ka. Rip­pi­lei­ri­läi­sil­le läh­te­neis­sä kir­jeis­sä on lis­tat­tu kaik­ki ko­di­nil­lat, jois­ta voi et­siä it­sel­leen lä­him­män ta­pah­tu­man. En­sim­mäi­siä ko­di­nil­to­ja jär­jes­te­tään tänä vii­kon­lop­pu­na.

Ti­lai­suuk­sia pi­de­tään kol­mi­sen­kym­men­tä eri puo­lel­la Suo­mea. Yk­si on jo ol­lut Taa­lain­maal­la 11. syys­kuu­ta.

– Rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa käy­dään läpi käy­tän­nön rip­pi­kou­lu­a­si­oi­ta ja siel­lä pi­de­tään pu­heen­vuo­ro nuo­ril­le ja van­hem­mil­le. Ko­di­nil­lat ovat ta­voit­ta­neet vii­me vuo­si­na lä­hes kaik­ki rip­pi­kou­luun il­moit­tau­tu­neet, ja useim­mil­la on ol­lut ai­na­kin toi­nen van­hem­mis­ta mu­ka­na, SRK:n rip­pi­kou­lu­työs­tä vas­taa­va Pek­ka Kai­nua ker­too.

Kes­kus­te­lu­na­vaa­ja­na

Osa van­hem­mis­ta on voi­nut ol­la rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa usei­ta ker­to­ja, mut­ta on hyvä muis­taa, et­tä rip­pi­kou­lu on nuo­rel­le ai­nut­ker­tai­nen ja tär­keä jak­so elä­mäs­sä.

– Ko­di­nil­ta tar­jo­aa luon­te­van ti­lai­suu­den kes­kus­tel­la ko­to­na rip­pi­kou­lus­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä, Kai­nua jat­kaa.

Rip­pi­lei­reil­lä kes­kus­tel­laan pal­jon us­ko­mi­seen liit­ty­vis­tä, nuo­ril­le tär­keis­tä asi­ois­ta.

Enem­män kuin kos­kaan

– En­si vuo­del­le kris­til­li­syy­tem­me rip­pi­kou­luun on il­moit­tau­tu­nut rei­lut 2 300 nuor­ta, mikä on enem­män kuin kos­kaan ai­em­min. Mää­räs­sä on ol­lut kas­vua käy­tän­nös­sä joka vuo­si: vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na lei­ri­läis­ten mää­rä on kas­va­nut 500 nuo­rel­la, Pek­ka Kai­nua las­kee.

SRK jär­jes­tää yh­des­sä kan­sa­no­pis­to­jen­sa kans­sa en­si vuon­na 48 rip­pi­kou­lu­lei­riä, jois­ta kak­si on erä­rip­pi­kou­lu­ja ja yk­si eri­tyis­rip­pi­kou­lu.

Lei­reil­lä vie­te­tään va­paa-ai­kaa yh­des­sä muun mu­as­sa lii­kun­nal­li­sis­sa

mer­keis­sä. Mo­net saa­vat eli­ni­käi­siä ys­tä­viä.

Ko­ti­seu­ra­kun­nas­sa ja lei­ril­lä

Pek­ka Kai­nua ker­too rip­pi­kou­luun kuu­lu­van kol­me osi­o­ta. En­sim­mäi­nen on seu­ra­kun­ta­yh­teys­jak­so, jon­ka ai­ka­na tu­tus­tu­taan oman seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja työn­te­ki­jöi­hin.

– Tämä tu­lee suo­rit­taa oman seu­ra­kun­nan edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.

Tal­vel­la on lei­rin vii­kon­lop­pu­jak­so sekä ke­säl­lä lei­ri­viik­ko, joka hui­pen­tuu kon­fir­maa­ti­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

– Ko­ti­seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­so­sio pi­tää ol­la ko­ko­naan suo­ri­tet­tu en­nen ke­sä­jak­soa, ja sii­tä pi­tää ol­la to­dis­tus mu­ka­na lei­ril­le tul­les­sa. Se voi ol­la täyn­nä ole­va seu­ra­kun­taan­tu­tus­tu­mis­kort­ti tai sitä vas­taan saa­tu to­dis­tus. Pa­pe­ri­sia vir­ka­to­dis­tuk­sia ei ny­ky­ään enää käy­te­tä rip­pi­kou­lus­sa, Kai­nua muis­tut­taa.

Raa­mat­tu, vir­si­kir­ja ja ka­te­kis­mus ovat rip­pi­kou­lus­sa käy­tet­tä­viä op­pi­kir­jo­ja.

Rip­pi­kou­lu­lai­nen tuo ne mu­ka­naan lei­ril­le.

– Ha­lu­an toi­vot­taa jo­kai­sel­le rip­pi­kou­lun­sa aloit­ta­val­le Tai­vaan Isän siu­naa­maa rip­pi­kou­lua. Toi­von, et­tä jo­kai­nen löy­täi­si uu­sia ys­tä­viä ja sai­si ko­kea mu­ka­via het­kiä. En­nen kaik­kea toi­von, et­tä jo­kai­sen koh­dal­la sai­si to­teu­tua rip­pi­kou­lun tär­kein ta­voi­te: oma­koh­tai­sen us­kon vah­vis­tu­mi­nen, Pek­ka Kai­nua sum­maa.

Ku­vat: Jo­han­nes Man­ni­nen.

Lis­ta rip­pi­kou­lun ko­di­nil­lois­ta on jul­kais­tu myös esi­mer­kik­si 9.9. il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä sekä SRK:n in­ter­net­si­vuil­la.

PäiviMartikainen
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys