JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ris­tis­tä hei­jas­tuu valo – seu­ra­merk­ki ker­too tun­nus­lau­sees­ta ja pel­to­seu­rois­ta

Päivämies
Uutiset
2.9.2019 12.04

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445120190902120400

En­si ke­sä­nä Reis­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­ki ja graa­fi­nen il­me on jul­kis­tet­tu tä­nään pi­de­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa. Seu­ra­merk­ki poh­jau­tuu Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­seen: “Her­ra, si­nuun minä tur­vaan” (Ps.31:2). Merk­kiä esit­te­lee ku­vas­sa Timo Kin­nu­nen, joka on yk­si seu­ra­mer­kin ja vi­su­aa­li­sen il­meen suun­nit­te­li­jois­ta.

Su­vi­seu­ro­jen graa­fis­ta il­met­tä on suun­ni­tel­lut kol­men hen­ki­lön tii­mi, Saa­ra-Ma­ria Töl­li, Päi­vi Jy­rin­ki ja Timo Veik­ko Kin­nu­nen. Seu­ra­merk­kiin si­säl­tyy sym­bo­liik­kaa, joil­la ku­va­taan seu­ra­tun­nus­ta ja vii­meis­tä ker­taa pel­to­a­lu­eel­la jär­jes­tet­tä­viä Su­vi­seu­ro­ja.

– Mer­kis­sä is­tuu nuo­ri ih­mis­hah­mo, joka pi­tää kä­des­sään lau­lu­kir­jaa, on­han seu­ra­tun­nus Van­han tes­ta­men­tin lau­lu­kir­jas­ta, Psal­mien kir­jas­ta. Ih­mis­hah­mo no­jaa käm­me­nen muo­toi­seen is­tui­meen, joka on ver­taus­ku­va luot­ta­muk­ses­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon. Toi­saal­ta ase­tel­mas­sa on myös ver­taus­ku­va sa­nan kuu­los­sa is­tu­mi­ses­ta ja Ju­ma­lan sa­naan tur­vaa­mi­ses­ta, Timo Kin­nu­nen ku­vai­lee.

– Ih­mi­sen kat­se on ko­hol­laan koh­ti tai­vaal­la va­lai­se­vaa ris­tiä, mikä ku­vas­taa us­koa Kris­tuk­seen. Ris­tis­tä hei­jas­tuu valo ih­mis­hah­moon. Tämä valo ku­vaa Ju­ma­lan ar­moa ja rak­kaut­ta ih­mis­tä koh­taan, Kin­nu­nen jat­kaa.

Seu­ra­mer­kin vä­reis­sä kes­tä­vä tur­va sekä Jee­suk­sen so­vi­tus­työ

Seu­ra­mer­kin muo­to muis­tut­taa la­toa tai ma­jaa, joka on ver­taus­ku­va Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ko­ti­na. Lato ker­too myös seu­ra-alu­ees­ta. Reis­jär­ven Jär­vi­ky­läl­lä jär­jes­te­tään seu­rat ak­tii­vi­ses­sa vil­je­lyk­ses­sä ole­val­la yh­te­näi­sel­lä pel­to­a­lu­eel­la.

– Seu­ra­mer­kin vä­reis­tä har­maa ku­vaa kal­li­o­ta, Ju­ma­lan suo­maa järk­ky­mä­tön­tä tur­vaa elä­män kai­kis­sa vai­heis­sa. Vih­reä väri ku­vaa elä­mää, kas­vua ja kaik­kea ajal­lis­ta hy­vää, jota Ju­ma­la an­taa elä­määm­me. Vih­reä väri ku­vas­taa myös pel­to­a­lu­et­ta, jol­la seu­rat jär­jes­te­tään, opas­te­toi­mi­kun­taan kuu­lu­va Kin­nu­nen ker­too.

– Purp­pu­ran­pu­nai­nen väri ku­vas­taa Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­tä ja elä­män kal­lein­ta asi­aa, us­koa. Purp­pu­ra on van­ha väri, jota pi­det­tiin ai­koi­naan eri­tyi­sen ar­vok­kaa­na vä­ri­nä ja sitä käy­tet­tiin vain kal­li­sar­voi­sim­mis­sa kan­kais­sa.

Vies­tin­tä­vas­tuu vaih­tu­nut

SRK:n Su­vi­seu­ro­jen me­di­a­ka­na­vien vies­tin­tä­vas­tuu siir­tyi elo­kuun lo­pus­sa Mu­hok­sen or­ga­ni­saa­ti­ol­ta Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­ti­ol­le. Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vu­jen ja so­me­ka­na­vien (fa­ce­book, twit­ter, ins­tag­ram, flickr, yo­u­tu­be) il­me vas­taa nyt vuo­den 2020 Su­vi­seu­ro­jen vi­su­aa­lis­ta il­met­tä.

– Eri ka­na­vil­la ker­rom­me jär­jes­te­ly­jen ete­ne­mi­ses­tä ja kut­sum­me ih­mi­siä Su­vi­seu­roi­hin Reis­jär­vel­le, ker­too vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki.

Teks­ti: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys