JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ro­va­nie­men ma­ri­an­päi­vä­seu­rois­sa pu­hut­tiin Jee­suk­sen äi­din elä­mäs­tä

Kanto Kati
Uutiset
27.3.2014 18.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140327180300

Maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la, paas­ton kes­kel­lä, vie­tet­tiin rie­mul­lis­ta Ma­ri­an il­mes­tys­päi­vää. Päi­vä muis­tut­taa sii­tä, et­tä jou­luun on ai­kaa vain yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­det­tiin pe­rin­tei­set ma­ri­an­päi­vän seu­rat 22.–23.3.

Lau­an­tai-il­ta­na Pek­ka Si­pi­lä alus­ti ai­hees­ta ”Ma­ria ja Joo­sef – us­ko­vai­set van­hem­mat”. Sekä Ma­ria et­tä Joo­sef oli­vat köy­häs­tä per­hees­tä. He oli­vat ra­kas­tu­neet ja kih­lau­tu­neet.

Ma­ri­an vai­kea ti­lan­ne

Ma­ri­al­le ei ol­lut mi­ten­kään help­po paik­ka se, et­tä hän huo­ma­si odot­ta­van­sa las­ta en­nen avi­o­liit­toa. Se mer­kit­si tuon ajan yh­teis­kun­nas­sa maal­li­sen ran­gais­tuk­sen li­säk­si myös ää­re­tön­tä hä­pe­ää. Sil­ti hän luot­ti Ju­ma­laan: “Minä olen Her­ran pal­ve­li­ja”, hän sa­noi en­ke­lil­le.

En­ke­li loh­dut­ti Ma­ri­aa ja ke­hot­ti tätä kat­so­maan Eli­sa­bet­hia, joka oli myös ras­kaa­na. Eli­sa­bet­his­ta, joka ikän­sä puo­les­ta ei oli­si kos­kaan voi­nut saa­da las­ta, Ma­ria sai­kin it­sel­leen ver­tais­tu­kea. Joo­sef puo­les­taan suun­nit­te­li kih­lauk­sen pur­ka­mis­ta Ma­ri­an kans­sa. En­ke­li il­mes­tyi kui­ten­kin myös Joo­se­fil­le ja sai myös tä­män us­ko­maan kai­ken ole­van Ju­ma­lan suur­ta suun­ni­tel­maa.

Jee­suk­sen per­he

Ma­ria ja Joo­sef sol­mi­vat avi­o­lii­ton. Nii­lin suis­tos­ta, As­su­a­ni­sin saa­rel­ta on löy­ty­nyt per­ga­ment­ti­kää­rö, jos­sa ovat sa­nat, jot­ka sul­ha­nen lau­sui mor­si­a­mel­leen: ”Hän on mi­nun vai­mo­ni ja minä hä­nen mie­hen­sä. Ai­na.” Näin ta­pah­tui us­kot­ta­vas­ti myös Joo­se­fin ja Ma­ri­an häis­sä.

Joo­se­fis­sa ko­ros­tui­vat rak­kaus, huo­len­pi­to ja kun­ni­oi­tus Ma­ri­aa koh­taan, kun he yh­des­sä läh­ti­vät vai­val­loi­sel­le ve­rol­le­pa­no­mat­kal­le ku­nin­gas Au­gus­ti­nuk­sen käs­kys­tä. Mat­kal­la Ma­ria syn­nyt­ti po­jan, Hä­net kas­tet­tiin Ju­ma­lan käs­kyn mu­kaan Jee­suk­sek­si.

Jee­suk­sel­la oli nel­jä vel­jeä, Jaa­kob, Joo­sef, Juu­das ja Si­mon sekä ai­na­kin kak­si sis­koa (Mk 6: 3). Jee­sus kas­voi ta­val­li­ses­sa ko­dis­sa, mut­ta hä­nes­tä sa­no­taan: ”Jee­sus kas­voi ja vah­vis­tui ja täyt­tyi vii­sau­del­la, ja Ju­ma­lan ar­mo oli hä­nen pääl­län­sä.”

Jee­suk­sen teh­tä­vä

Kun Jee­sus oli 12-vuo­ti­as hän ka­to­si van­hem­mil­taan pää­si­äis­juh­lil­la. Vii­mein he löy­si­vät hä­net temp­pe­lis­tä opet­ta­jien kes­kel­tä. Kun van­hem­mat nuh­te­li­vat poi­kaan­sa, Jee­sus sa­noi heil­le: "Mitä te mi­nua et­sit­te? Et­te­kö tien­neet, et­tä mi­nun pi­tää niis­sä ole­man, mit­kä mi­nun Isä­ni ovat?"

Joo­se­fis­ta ei löy­dy tä­män jäl­keen mer­kin­tö­jä Raa­ma­tus­ta. Tiet­tä­väs­ti hän kuo­li suh­teel­li­sen nuo­re­na. Ma­ria sen si­jaan eli pie­nen us­ko­vai­sen ys­tä­vä­jou­kon ym­pä­röi­mä­nä Je­ru­sa­le­mis­sa seu­ra­ten siel­tä poi­kan­sa toi­min­taa. Raa­mat­tu ker­too, et­tä ”He pi­ti­vät kaik­ki yh­tä ja ru­koi­li­vat kaik­ki yh­des­sä”. Ma­ria oli mu­ka­na vie­lä pää­si­äi­sen ajan­kin ta­pah­tu­mis­sa, Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­man ja ylös­nou­se­muk­sen het­kis­sä.

Ju­ma­lan sana tun­tei­den­kin ylä­puo­lel­la

Alus­tuk­sen jäl­kei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ko­ros­tui­vat ver­tais­tu­en ja us­ko­nys­tä­vien huo­len­pi­don tär­keys. Ila­ri Kin­nu­nen sa­noi, et­tä vaik­ka em­me näe vält­tä­mät­tä en­ke­lei­tä Ma­ri­an ja Joo­se­fin ta­voin, huo­maam­me usein, mi­ten ih­meel­li­ses­ti Ju­ma­la aut­taa usein vai­keis­sa ti­lan­teis­sa.

Kei­jo Nis­si­lä to­te­si, mi­ten ny­ky­ai­ka­na esi­mer­kik­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toa aja­vat ve­to­a­vat ih­mi­sen tun­tei­siin ja tun­te­muk­siin. Ma­ria ja Joo­sef an­toi­vat hy­vän esi­mer­kin: he us­koi­vat Ju­ma­lan sa­naan vas­toin omia tun­tei­taan ja jär­ke­ään. Ju­ma­lan sana on kaik­kien tun­te­mus­ten ylä­puo­lel­la, Nis­si­lä to­te­si.

Ro­va­nie­me­läi­nen Pet­ri Nuor­ti (ku­vas­sa oi­ke­al­la) muis­te­li kol­mi­sen vuot­ta sit­ten sat­tu­nut­ta ih­meel­lis­tä joh­da­tus­ta.

– Olin työs­sä seu­ra­kun­nan ul­ko­hom­mis­sa, kun eräs pik­ku­poi­ka tuli tun­nus­ta­maan teh­neen­sä jon­kin vää­rän teon. An­ta­es­sa­ni sen hä­nel­le an­teek­si, ta­ju­sin sa­mal­la, et­tä en ol­lut it­se enää lap­se­nus­kos­sa. Vih­doin sain men­tyä kirk­ko­seu­roi­hin, jois­sa sain pit­kän et­si­mi­sen jäl­keen pa­ran­nuk­sen ar­mon, Pet­ri ker­too.

Ku­vat: Kati Kan­to ja Jar­mo Määt­tä

KatiKanto
Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys