JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ro­va­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­las­sa: Evan­ke­liu­min työ­tä on teh­ty muu­tos­ten kes­kel­lä

Päivämies
Uutiset
28.10.2015 11.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123204820151028110000

”Voi­ma­kas hen­gel­li­nen elä­mä vir­ko­si Ro­va­nie­mel­lä vas­ta noin 100 vuot­ta sit­ten Ruot­sin La­pis­ta tän­ne le­vin­neen les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen vai­ku­tuk­ses­ta. Ra­ju­na, kuin yli äy­räit­ten­sä kuo­hu­va tun­tu­ri­pu­ro, se val­ta­si Ro­va­nie­men seu­dun sil­loi­sen vä­es­tön. Kaik­ki­al­la oli ky­sy­mys sii­tä, mi­ten minä syn­ti­nen pe­las­tui­sin.”

Tämä 1950-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­va ku­vaus lu­et­tiin Ro­va­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen syys­seu­ro­jen yh­tey­des­sä vie­te­tys­sä 110-vuo­tis­juh­las­sa.

Kat­kel­ma ker­too ajas­ta, jol­loin evan­ke­liu­min työ ete­ni yl­lät­tä­en ja il­man yh­dis­tys­toi­min­taa. Yh­dis­tys viet­ti juh­lia us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vä­nä.

Kii­tol­li­suus en­ti­sis­tä ja ny­kyi­ses­tä ko­koon­tu­mis­pai­kas­ta oli kuul­ta­vis­sa juh­las­sa. Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Tuo­vi­nen kä­sit­te­li har­taus­pu­hees­sa Van­han tes­ta­men­tin psal­min­kir­joit­ta­jan aja­tuk­sia.

– Hän oli saa­nut vie­rail­la Her­ran temp­pe­lis­sä, Tuo­vi­nen to­te­si ja ku­va­si sitä, et­tä ta­pah­tu­mas­ta jäi kai­puu tuo­hon Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sel­le py­hi­tet­tyyn paik­kaan.

Rauhanyhdistyksen pyhäkoulua on pidetty Rovaniemellä 1920-luvulta asti. Ylikylän pojat lauloivat juhlassa kaksi pyhäkoululaulua.

Rauhanyhdistyksen pyhäkoulua on pidetty Rovaniemellä 1920-luvulta asti. Ylikylän pojat lauloivat juhlassa kaksi pyhäkoululaulua.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen py­hä­kou­lua on pi­det­ty Ro­va­nie­mel­lä 1920-lu­vul­ta as­ti.

Yli­ky­län po­jat lau­loi­vat juh­las­sa kak­si py­hä­kou­lu­lau­lua.

So­dan ai­ka­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo oli pol­tet­tu, ja uu­den ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­tyi ta­lous­vai­keuk­sien vuok­si. Evan­ke­liu­min sana ei kui­ten­kaan la­kan­nut kai­ku­mas­ta. Seu­ro­ja pi­det­tiin ko­deis­sa ja vä­li­ai­kai­ses­sa pa­rak­ki­kir­kos­sa. Ny­kyi­nen toi­mi­ta­lo on kol­mas yh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­sa.

Teks­ti: Lau­ri Kin­nu­nen

Ku­vat: Sa­mu­li Sa­ras­te

Voit lu­kea li­sää Ro­va­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­las­ta tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys