JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ru­kous on suo­ma­lai­sil­le tut­tu yh­teys Ju­ma­laan

Uutiset
4.12.2020 14.05

Juttua muokattu:

4.12. 14:03
2020120414035520201204140500

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Uu­tis­verk­ko­si­vus­to Seu­ra­kun­ta­lai­nen ra­por­toi lo­ka­kuus­sa to­teut­ta­man­sa ru­kous­ky­se­lyn tu­lok­sia. Se sel­vit­ti suo­ma­lais­ten kris­tit­ty­jen ru­kous­tot­tu­muk­sia sekä ru­kouk­sen mer­ki­tys­tä heil­le.

Ky­se­ly osoit­ti ko­ro­na-ajan vah­vis­ta­neen mo­nen ru­kou­se­lä­mää. "Us­ko ru­kouk­sia kuu­le­vaan Ju­ma­laan saa ru­koi­le­maan", si­vus­to kir­joit­taa.

Ky­se­lyyn vas­ta­si yh­teen­sä 933 hen­ki­löä, ja heis­tä 77 pro­sent­tia oli nai­sia, 23 pro­sent­tia mie­hiä. Jopa 81 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­toi ru­koi­le­van­sa mon­ta ker­taa päi­väs­sä, 15 pro­sent­tia ker­ran päi­väs­sä. Suu­rin osa vas­taa­jis­ta kai­pa­si seu­ra­kun­tiin enem­män ru­koi­le­mis­ta.

Tär­keim­mik­si syik­si ru­koi­le­mi­sel­le vas­taa­jat mai­nit­si­vat us­kon sii­he, et­tä Ju­ma­la kuu­lee ru­kouk­set ja vas­taa nii­hin (82 %), ha­lun ol­la yh­tey­des­sä Ju­ma­laan (79 %) ja ha­lun hoi­taa hen­gel­lis­tä elä­mää (56 %). Moni pe­rus­te­li ru­kouk­si­aan myös sil­lä, et­tä Raa­mat­tu ke­hot­taa sii­hen, ja ko­ke­muk­sel­la sii­tä, et­tä oma olo rau­hoit­tuu ru­kouk­sen myö­tä. Joka nel­jäs vas­taa­ja ei jak­sa ru­koil­la tai sil­le ei ole ai­kaa.

Ko­ro­na on li­sän­nyt mo­nen ru­koi­le­mis­ta

Ky­se­lys­sä sel­vi­si, et­tä moni ru­koi­lee omien ja lä­heis­ten­sä asi­oi­den puo­les­ta ja ker­too Ju­ma­lal­le ar­jen asi­oi­taan. Vas­tauk­sis­sa oli myös mai­nin­to­ja ih­mis­ten pe­las­tu­mi­sen ja päät­tä­jien puo­les­ta sekä kii­tos­ru­kouk­sis­ta.

44 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ker­toi ru­koil­leen­sa ko­ro­na-ai­ka­na enem­män kuin ai­kai­sem­min, nel­jän­nes jopa sel­väs­ti enem­män. Puo­lil­le vas­taa­jis­ta ko­ro­na ei ol­lut vai­kut­ta­nut ru­koi­le­mi­seen.

Sel­väs­ti eni­ten ih­mi­set ker­toi­vat ru­koi­le­van­sa yk­sin ja omin sa­noin. Rei­lu puo­let vas­taa­ja­jou­kos­ta pi­ti­vät Isä mei­dän -ru­kous­ta luon­te­va­na ta­pa­na kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen.

Ru­kous on yh­teys Ju­ma­laan

Vas­taa­jat ku­vai­li­vat omin sa­noin, mitä ru­kous hei­dän mie­les­tään on. Hei­dän sa­nois­saan ko­ros­tui­vat muun mu­as­sa yh­teys Ju­ma­laan, vuo­ro­vai­ku­tus hä­nen kans­saan ja sy­dä­men avaa­mi­nen hä­nel­le. "Sy­dä­men pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa." "Ru­kous on 'maa­il­man suu­rin wi-fi-yh­teys'." "Aja­tus­ten vaih­toa Ju­ma­lan kans­sa. Hä­nen kans­saan seu­rus­te­lua, ha­lu­an op­pia tun­te­maan Hän­tä enem­män."

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys