JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Saar­nat tal­les­sa Ol­lin ar­kis­tos­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.7.2019 10.45

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190719104500

Ol­li Mik­ko­sen saar­na-ar­kis­to on lä­pi­leik­kaus van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen saar­na­pe­rin­tee­seen.

Ol­li Mik­ko­nen sei­soo etei­ses­sä tum­mat la­sit pääs­sään ja hy­myi­lee iloi­ses­ti. Vai­mo Jo­han­na kei­nut­te­lee te­ras­sil­la ul­ko-oven lä­hel­lä yk­si­vuo­ti­as­ta poi­ka­vau­vaa un­ten mail­le.

Jou­he­vas­ti Mik­ko­nen siir­tyy työ­huo­nee­seen­sa, joka on mel­koi­nen tek­niik­kas­tu­dio. Hän tie­tää, mis­sä mi­tä­kin veh­jet­tä pi­de­tään. Sil­miin­pis­tä­vin­tä huo­nees­sa on, et­tei tie­to­ko­neel­la ole näyt­tö­ruu­tua.

– Lää­ke­tie­teel­li­ses­ti olen täy­sin so­kea. Asi­oi­ta teh­dään eri ta­val­la, kun nel­jä ais­tia saa riit­tää. Tie­to­ko­net­ta käy­tän teks­ti­poh­jai­ses­ti pis­te­näy­tön avul­la, Mik­ko­nen ker­too.

Ol­li Mik­ko­nen on syn­ty­nyt Mu­hok­sel­la yk­si­tois­ta­lap­si­seen us­ko­vai­seen per­hee­seen syn­ty­mä­so­ke­a­na. Poi­ka on ol­lut pie­nes­tä pi­tä­en mu­si­kaa­li­nen. Jo yk­si­vuo­ti­aa­na hän soit­ti in­nok­kaa­na pi­a­noa, ja kuu­si­vuo­ti­aa­na hän sä­vel­si jo kak­si sä­vel­mää: Elo­kuun il­ta ja Saa­ko tääl­lä kau­ra­hiu­ta­lei­ta.

Kuin­ka soit­ta­mi­nen käy nä­kö­vam­mai­sel­ta? Ol­li Mik­ko­nen nak­kaa, et­tä ei­hän sii­hen tar­vit­se muu­ta kuin et­tä voi pai­nel­la kos­ket­ti­mia.

– Ei nä­köä soit­ta­mi­seen tar­vi­ta, nuo­tin­lu­kuun kyl­lä.

Soit­ta­mi­sen li­säk­si Ol­li Mik­ko­nen on ol­lut in­nos­tu­nut ää­nit­tei­den tal­len­ta­mi­ses­ta ja ar­kis­toi­mi­ses­ta nuo­ruu­des­ta as­ti. Epä­us­koi­se­na nau­hoi­tuk­set oli­vat eri­lai­sia kuin ny­ky­ään.

– Vuon­na 2005 sain pa­ran­nuk­sen ar­mon, Mik­ko­nen ker­too.

– Olin jo sil­loin ar­kis­to­mies, mut­ta luo­vuin ke­vy­en mu­sii­kin ar­kis­tos­ta­ni ja ryh­dyin ar­kis­toi­maan klas­sis­ta mu­siik­kia, sa­tu­ja, kuun­nel­mia ja lo­pul­ta seu­ra­pu­hei­ta vuok­ra-asun­nos­sa­ni Tam­pe­reel­la.

Vuon­na 2005 Mik­ko­nen al­koi tal­len­taa it­se ne­tin kaut­ta saar­no­ja.

– Aloin ke­hit­tää oh­jel­maa, jon­ka avul­la sai­sin net­ti­seu­rois­ta saar­no­ja. Vas­taa­via oh­jel­mia tänä päi­vä­nä on jo ole­mas­sa pal­jon, mut­ta ha­lu­sin teh­dä sel­lai­sen it­se.

Tuo­hon ai­kaan Mik­ko­nen ei löy­tä­nyt mis­tään van­ho­ja seu­ra­pu­hei­ta. Hän läh­ti vie­rai­le­maan saar­na­mies Rei­no Tuo­maa­lan luo­na ja ker­toi suun­ni­tel­mis­taan pis­tää pys­tyyn ar­kis­to, jos­sa oli­si­vat kaik­ki SRK:n su­vi­seu­ra­saar­na­tal­len­teet eri vuo­sil­ta. Tuo­maa­la ilah­tui asi­as­ta ja haki vä­lit­tö­mäs­ti laa­ti­kon, jos­sa oli noin 105 su­vi­seu­ra­saar­na­ka­set­tia.

– Ne oli­vat hy­vä­laa­tui­sia ja täy­sin kun­nos­sa. It­se­o­pis­kel­lut stu­di­o­tek­nik­ko sai mie­luis­ta te­ke­mis­tä.

– Pyö­rit­te­lin ka­set­te­ja ai­ka­ni, ja ke­vääl­lä tein pie­ni­muo­toi­sen net­ti­si­vun, jon­ne la­ta­sin muu­ta­man saar­nan.

Mik­ko­nen toi­mit­ti si­vus­ton osoit­teen ys­tä­väl­leen. Hä­nen kaut­taan se le­vi­si jul­ki­seen ja­koon, sil­lä te­ki­jä oli unoh­ta­nut mai­ni­ta, et­tä se oli­si täs­sä vai­hees­sa vain hä­nel­le.

– Tut­ta­vat al­koi­vat soi­tel­la, ja kaik­ki he oli­vat naut­ti­neet kuu­le­mas­taan. Saar­na-ar­kis­to oli sit­ten­kin hyvä idea, Mik­ko­nen ker­too.

SRK on tal­len­ta­nut su­vi­seu­ra­saar­nat ka­se­teil­le vuo­des­ta 1976 vuo­teen 2003.

– Olin toi­vo­nut saa­va­ni teh­tä­vän saar­no­jen di­gi­toi­mi­seen. Sain ja di­gi­toin kaik­ki saar­nat siir­ret­tä­väl­le kiin­to­le­vyl­le ja pa­lau­tin SRK:lle, Mik­ko­nen muis­te­lee.

Vuo­den 2006 lo­pul­la Ol­li Mik­ko­nen esit­ti erääs­sä Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kes­kus­te­luil­las­sa toi­veen, et­tä sai­si jos­ta­kin hy­vä­laa­tui­sia saar­na­tal­len­tei­ta, esi­mer­kik­si ke­la­nau­ho­ja, joil­ta saar­no­ja voi­si ar­kis­toi­da.

Vä­hi­tel­len ar­kis­to al­koi tun­tua jo laa­jal­ta. Sen jäl­keen pu­hei­ta on sa­del­lut hi­taas­ti eri läh­teis­tä.

– Ar­kis­to koos­tuu sa­tun­nai­sis­ta löy­döis­tä, vii­mei­sen rei­lun 14 vuo­den ajan net­ti­seu­ra­tal­len­teis­ta ja ar­kis­tol­le hy­vän­tah­toi­ses­ti toi­mi­te­tuis­ta ää­nit­teis­tä, Mik­ko­nen ker­too.

Tam­pe­reen ai­ka­na Ju­ma­la siu­na­si Ol­li Mik­kos­ta us­ko­vai­sel­la puo­li­sol­la, jon­ka kans­sa heil­lä on täl­lä het­kel­lä kak­si tyt­töä ja kol­me poi­kaa.

– Val­tio elät­ti mi­nut poi­ka­vuo­si­na, ja tein ar­kis­to­työ­tä tal­koil­la. Nyt kun mi­nul­la on per­he, ha­lu­an teh­dä palk­ka­töi­tä jo sen­kin ta­kia, et­tä raha riit­täi­si ruo­kaan ja se oli­si it­se tie­nat­tua, hän ker­too.

Niin­pä Juha-Pek­ka Tei­ri­kan­gas, Rau­han­mu­siik­ki-si­vus­ton yl­lä­pi­tä­jä, an­toi Mik­ko­sen käy­tet­tä­väk­si it­se ke­hit­tä­män­sä nä­ke­vien kan­nal­ta ys­tä­väl­li­sen käyt­tö­liit­ty­män­sä, jota Mik­ko­nen käyt­tää pro­vi­si­o­pal­kal­la.

– Kuu­kau­si­mak­su on kor­vaus sii­tä, et­tä saa seu­ra­ta Ol­lin Ar­kis­ton ar­kis­to­työn ete­ne­mis­tä, hyö­dyn­tää Juha-Pe­kan suun­nit­te­le­maa käyt­tö­liit­ty­mää, jon­ka ke­hut­tu­ja omi­nai­suuk­sia en it­se kos­kaan eh­kä näe, Mik­ko­nen se­lit­tää.

– Ar­kis­to on lä­pi­leik­kaus kris­til­li­syy­tem­me saar­na­pe­rin­tee­seen: kuin­ka Ju­ma­la on hen­ken­sä kaut­ta avan­nut sa­naan­sa eri pal­ve­li­joil­le eri­lai­sil­la lah­joil­la.

Mai­ja-Lii­sa Rau­das­kos­ki Ku­vat: Pent­ti Rau­das­kos­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.7.2019

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys