JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Saat­to­hoi­to-osaa­mi­nen laa­je­nee yh­teis­vas­tuu­va­roin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.10.2015 7.13

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123205820151030071300

KUVA: HETA VESAMäKI

KUVA: HETA VESAMäKI

Vuo­den 2014 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen saat­to­hoi­to­kam­pan­jas­ta al­ku­sy­säyk­sen­sä saa­nut ja Yh­teis­vas­tuu­va­roin ra­hoi­tet­tu Kuo­le­van hyvä hoi­to – yh­tei­nen vas­tuum­me -han­ke on jo en­sim­mäi­sel­lä toi­min­ta­kau­del­laan on­nis­tu­nut edis­tä­mään suo­ma­lai­sen saat­to­hoi­don ke­hi­tys­työ­tä.

Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na yh­teis­vas­tuu­va­roin on jär­jes­tet­ty usei­ta alu­eel­li­sia saat­to­hoi­to­kou­lu­tuk­sia muun mu­as­sa lää­ke­tie­teen opis­ke­li­joil­le ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le. On jär­jes­tet­ty myös ylei­söl­le avoi­mia sekä eri koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tu­ja saat­to­hoi­to­ai­hei­sia se­mi­naa­re­ja.

Ke­hit­tä­mi­nen kiin­nos­taa

Yh­dek­säs­sä hoi­to­yk­si­kös­sä eri puo­lil­la Suo­mea on käyn­nis­tet­ty puo­len vuo­den mit­tai­nen kou­lu­tus­ta, kon­sul­toin­tia ja työ­noh­jaus­ta si­säl­tä­vä saat­to­hoi­to kun­toon -pro­ses­si. Sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­jien vä­li­tyk­sel­lä on ja­et­tu osaa­mis­ta ym­pä­ri maan eri­tyi­ses­ti kuo­le­van ih­mi­sen va­kau­muk­sen sekä hen­kis­ten ja hen­gel­lis­ten tar­pei­den tu­ke­mi­ses­sa ja elä­män muis­te­lus­sa.

– Saat­to­hoi­don ke­hit­tä­mi­nen on al­ka­nut kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia, Ter­ho­ko­din joh­ta­ja, yli­lää­kä­ri Juha Hän­ni­nen to­te­aa.

Seu­ra­kun­nat vah­vas­ti mu­ka­na

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos, so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö, sai­raan­hoi­to­pii­rit, po­ti­las­jär­jes­töt, op­pi­lai­tok­set sekä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ja seu­ra­kun­nat ovat läh­te­neet yh­teis­työ­hön pa­ran­ta­maan saat­to­hoi­don saa­ta­vuut­ta ja ta­soa Suo­mes­sa.

– Kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen ohel­la ta­voit­teem­me on saa­da saat­to­hoi­to li­sä­tyk­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­miin, jol­loin se tu­li­si huo­mi­oi­duk­si alu­eel­lis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä, Juha Hän­ni­nen sa­noo.

Asi­aa ei Hän­ni­sen mu­kaan kui­ten­kaan tu­li­si me­di­ka­li­soi­da.

– Hyvä saat­to­hoi­to ei ole vain ki­vun­lie­vi­tys­tä. Myös kuo­le­van ih­mi­sen per­he tar­vit­see tu­kea. Lii­an usein per­he jää­kin si­vu­roo­liin, mikä pa­him­mil­laan vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti esi­mer­kik­si las­ten hy­vin­voin­tiin vuo­si­kau­sik­si eteen­päin, hän jat­kaa.

Kam­pan­ja li­sä­si tie­tout­ta

Yh­teis­vas­tuu­kam­pan­ja li­sä­si Yh­teis­vas­tuun ke­räys­joh­ta­jan Ta­pio Pa­ju­sen mu­kaan ih­mis­ten tie­tout­ta ai­hees­ta ja syn­nyt­ti vah­vaa tah­toa ja toi­min­taa saat­to­hoi­don pa­ran­ta­mi­sek­si.

– Tämä on hie­no osoi­tus sii­tä, mitä kaik­kea ar­vo­kas­ta Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä voi­daan saa­da ai­kaan. Ta­voit­teem­me on, et­tei yh­den­kään kuo­le­van po­ti­laan tar­vit­si­si kär­siä puut­teel­li­sen hoi­don vuok­si, Pa­ju­nen ker­too.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys