JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sal­la Son­ni­nen SRK:n säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jak­si

Uutiset
19.5.2021 14.10

Juttua muokattu:

20.5. 09:30
2021052009303020210519141000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

SRK on rek­ry­toi­nut Sal­la Son­ni­sen säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jak­seen. Uu­si toi­men­ku­va pi­tää si­säl­lään ra­di­o­työ­tä ja verk­ko­vies­tin­tää, ja li­säk­si asi­an­tun­ti­ja toi­mii yh­teys- ja tu­ki­hen­ki­lö­nä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöil­le.

Hän myös vas­taa yh­teis­työssä Kesäseu­ra­ra­di­on päätoi­mit­ta­jan kans­sa ra­di­o­työn suun­ni­tel­mien, kou­lu­tus­ten ja ai­ka­tau­lu­jen to­teu­tu­mi­ses­ta sekä yh­tey­den­pi­dos­ta si­dos­ryh­miin.

Teh­tä­vään haas­ta­tel­tiin nel­jä ha­ki­jaa, jois­ta jy­väs­ky­lä­läi­nen Son­ni­nen tuli va­li­tuk­si. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus Ke­sä­seu­ra­ra­di­on teh­tä­vis­tä ja ku­lu­nee­na ke­vää­nä hän on työs­ken­nel­lyt Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­ses­sa.

– Al­ka­vas­sa työs­sä yh­dis­tyy mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä vies­tin­tään liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä ja va­paa­eh­tois­työs­sä tu­tuk­si tul­leen ra­di­o­työn pa­ris­sa, Son­ni­nen ker­too.

– Mi­nua kiin­nos­taa ne mah­dol­li­suu­det, mitä pu­hu­tun, kir­joi­te­tun ja ku­va­tun kie­len kaut­ta sekä eri ka­na­vien kaut­ta voi­daan käyt­tää hy­vän sa­no­man le­vit­tä­mi­seen.

Sal­la Son­ni­nen aloit­taa säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja­na ke­sä­kuun alus­sa.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies