JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sa­no­ja ja ku­via Ju­ma­lan luo­mas­ta luon­nos­ta

Uutiset
23.1.2016 6.30

KUVA: TUOMO TUOMIKOSKI

”Ih­met­te­len lap­sen­mie­lin Ab­ra­ha­min us­koa, kun hän al­la täh­ti­tai­vaan luot­ti sa­naan Her­ran­sa.” Sii­o­nin lau­lun 278 sa­nat ku­vaa­vat pak­kas­päi­vän il­taa Ou­lun­sa­los­sa. Ko­koon­nuim­me rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le kuun­te­le­maan ja kat­se­le­maan Erk­ki Ala­saa­re­lan ko­ke­muk­sia Ju­ma­lan luo­mas­ta luon­nos­ta.

Ju­ma­la on luo­nut kai­ken ja tun­tee kai­ken luo­man­sa. Hän on luo­nut ih­mi­sen ikui­suut­ta var­ten.

Ju­ma­la sa­noi Ab­ra­ha­mil­le täh­ti­tai­vaan al­la: ”älä pel­kää.” Näin hän sa­noo tä­män ajan us­ko­val­le­kin. Hän an­taa tur­van ja var­je­lee sekä ke­hot­taa iloit­se­maan kai­kes­ta hy­väs­tä.

KUVA: ERKKI ALASAARELA

Ku­vaus­koh­tei­na Luo­jan työt

Luon­nos­sa voi koh­da­ta sy­käh­dyt­tä­viä het­kiä. Erk­ki on ku­van­nut kuu­ta, kuun­pi­men­nys­tä, ve­ri­kuu­ta, re­von­tu­lia, täh­ti­tai­vas­ta, sa­teen­kaar­ta – Luo­jan ih­meel­li­siä te­ko­ja. Hän on ku­van­nut myös eläi­miä: esi­mer­kik­si ta­ri­nan sor­sa­e­mos­ta ui­mas­sa poi­kas­ten­sa kans­sa. Emo tun­tee jo­kai­sen poi­ka­sen­sa ja poi­ka­set tun­te­vat oman emon­sa ää­nen.

Ku­viin on tul­lut jout­sen­per­heen ilo, kun koko per­he on löy­tä­nyt toi­sen­sa. Or­vok­si jää­nyt kir­jo­siep­po­kin sel­vi­si elä­mään naa­pu­rin kir­jo­siep­po­per­heen ruok­ki­ma­na. Eläin­ten maa­il­mas­ta voi löy­tää opet­ta­vai­sia ta­pah­tu­mia ja kek­se­li­äi­syyt­tä.

Lin­tu­jen ys­tä­vä

Eläin­ku­vis­ta voi näh­dä ja ku­vi­tel­la myös eläin­ten in­hi­mil­li­siä il­mei­tä ja piir­tei­tä: kar­hun odo­tus ja hymy, pik­ku­kar­hut näl­käi­se­nä ruo­ka­jo­nos­sa, si­ni­ti­ai­sen pys­tyyn kam­ma­tut hiuk­set, ur­pi­ai­nen kui­vat­ta­mas­sa hiuk­si­aan, rii­te­lyä ma­ku­pa­lois­ta ja mo­nia mui­ta haus­ko­ja sat­tu­mia.

Erk­ki on ys­tä­vys­ty­nyt pi­ha­lin­tu­jen­sa kans­sa ja lin­nut sai­vat vii­me jou­lu­na kat­sel­la ku­vi­aan jou­lu­kor­teis­ta. Lin­nut käy­vät syö­mäs­sä Er­kin kä­des­tä. Ku­vat ker­to­vat, et­tä Erk­ki on saa­nut si­ni­ti­ai­sen, ta­li­tin­tin, kuu­si­ti­ai­sen, töyh­tö­ti­ai­sen ja pu­na­tul­kun kat­se­le­maan ku­vaan­sa lin­tu­kir­jas­ta. Vi­her­peip­po toi poi­ka­sen­sa­kin kat­se­le­maan lin­tu­kir­jas­ta oman la­jin­sa ku­vaa.

KUVA: ERKKI ALASAARELA

Kii­ka­ri ja ka­me­ra mu­ka­na

Erk­ki ker­too, et­tä kiin­nos­tus luon­toon he­rä­si hä­nes­sä jo lap­se­na. Lap­suu­des­sa ko­e­tut luon­to­ko­ke­muk­set nou­se­vat ny­kyi­sin mie­leen läm­pi­mi­nä muis­toi­na.

Nuo­re­na Erk­ki kul­ki luon­nos­sa per­hos­haa­vi mu­ka­naan. Nyt työ­vuo­sien hel­pot­ta­es­sa luon­to­har­ras­tus on vi­rin­nyt uu­del­leen, ja ka­me­ra ja kii­ka­ri ovat ai­na mu­ka­na. Tu­han­sis­ta ku­vis­ta löy­tyy ai­na muu­ta­ma ”tärp­pi”, niis­tä hie­nois­ta otok­sis­ta saa­vat iloi­ta muut­kin.

KUVA: ERKKI ALASAARELA

Luon­to­har­ras­tuk­ses­ta Erk­ki ker­too saa­van­sa hy­vää miel­tä. Luon­nos­sa hän nä­kee ja ko­kee mo­nen­lai­sia ta­ri­noi­ta. Luon­to­ku­vis­sa voi näh­dä omia piir­tei­tään, eläi­miin voi aja­tuk­sis­saan sa­mais­tua, eläi­men sel­viy­ty­mi­sen nä­ke­mi­nen an­taa us­koa omaan­kin sel­viy­ty­mi­seen.

Kun­nia Ju­ma­lal­le

Luon­to on täyn­nä ih­mei­tä. Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sen teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la luon­toa. Luo­ja tah­too, et­tä ih­mi­nen tut­kii luon­toa nöy­räl­lä mie­lel­lä. Kai­kes­ta kuu­luu kun­nia Ju­ma­lal­le.

Erkki Alasaarela suosittelee luontoharrastusta koko perheen harrastukseksi. Luonnossa lapset ja vanhemmat voivat viettää yhteistä aikaa. Siellä voi rauhoittua ja unohtaa kiireisen maailman. Luonnossa riittää kaikenikäisille tutkimista ja ihmettelemistä.

Erkki Alasaarela suosittelee luontoharrastusta koko perheen harrastukseksi. Luonnossa lapset ja vanhemmat voivat viettää yhteistä aikaa. Siellä voi rauhoittua ja unohtaa kiireisen maailman. Luonnossa riittää kaikenikäisille tutkimista ja ihmettelemistä.

KUVA: TUOMO TUOMIKOSKI

Erk­ki Ala­saa­re­la suo­sit­te­lee luon­to­har­ras­tus­ta koko per­heen har­ras­tuk­sek­si.

Luon­nos­sa lap­set ja van­hem­mat voi­vat viet­tää yh­teis­tä ai­kaa. Siel­lä voi rau­hoit­tua ja

unoh­taa kii­rei­sen maa­il­man. Luon­nos­sa riit­tää kai­ke­ni­käi­sil­le tut­ki­mis­ta ja ih­met­te­le­mis­tä.

An­toi­sa, vir­kis­tä­vä luon­toil­ta päät­tyi ru­kouk­seen Sii­o­nin lau­lun 192 sa­noin: ”Oi, jos­pa kuin lin­tu­nen päi­vä­ni vain myös kiit­tä­en al­kaa mä voi­sin ja mur­heet­ta, vaik­ka­kin puut­te­his­sain, niin ain Isän hoi­dos­sa oi­sin! Ei lap­sen­sa tar­vit­se sur­ra.”

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys