JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sata ja yk­si las­ta

Uutiset
29.9.2018 6.08

Ko­vas­ti odo­tet­tu yö­raa­mat­tu­luok­ka jär­jes­tet­tiin Sei­nä­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 7. syys­kuu­ta nyt kol­man­nen ker­ran. Idea on kul­keu­tu­nut Vaa­sas­ta. En­si ker­taa raa­mat­tu­luok­kaan saa­pu­neis­ta nel­jäs­luok­ka­lai­sis­ta osa oli in­nois­saan, osa jän­nit­ty­nei­tä, jot­kut eh­kä mo­lem­pia.

Tuh­ti piz­zail­ta­pa­la

Ke­nen­kään ei ol­lut pak­ko jää­dä yök­si, jo­ten osal­lis­tu­maan pää­si, vaik­ka ei oli­si ol­lut kiin­nos­tu­nut yö­py­mi­ses­tä ret­kei­ly­mei­nin­gil­lä. Täs­tä syys­tä oh­jel­ma pai­not­tui per­jan­tai-il­taan: lau­an­tai­na ei oh­jel­mas­sa ol­lut muu­ta kuin aa­mu­pa­la.

Yö­raa­mat­tu­luok­ka vaa­ti suh­teel­li­sen vä­hän or­ga­ni­soin­tia. Pai­kal­la oli koko ajan kuu­si ai­kuis­ta ja li­säk­si kak­si opet­ta­jaa. Iso­sik­si oli saa­tu mu­kaan yh­dek­sän vä­hän van­hem­paa nuor­ta, jot­ka aut­toi­vat kai­kis­sa käy­tän­nön asi­ois­sa.

Ruo­kai­lus­ta ke­rät­tiin pie­ni mak­su, jol­la sai tuh­din piz­za-ate­ri­an il­lal­la sekä aa­mu­pa­lan.

Pu­het­ta kiu­saa­mi­ses­ta

Raa­mat­tu­luok­kia pi­det­tiin kah­des­sa eri ti­las­sa, toi­ses­sa oli­vat ala­kou­lu­lai­set ja toi­ses­sa ylä­as­tei­käi­set. Pi­tä­ji­nä oli­vat Heik­ki Jo­en­suu ja Mat­ti Mä­ki­nen.

Raa­mat­tu­luok­kien ai­he poh­jau­tui Päi­vä­mie­hes­sä jul­kais­tuun kir­joit­ta­jan kom­ment­tiin, jon­ka ot­sik­ko­na oli Käy ki­pe­ää. Teks­tis­sä pu­hut­tiin ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta: kiu­saa­mi­ses­ta ja ra­sis­mis­ta. Raa­mat­tu­luo­kis­sa kes­kus­tel­tiin näis­tä ai­heis­ta.

– Jo­kai­nen suo­ma­lai­nen­kin on eri­lai­nen, mut­ta ei tois­taan huo­nom­pi, vaan Ju­ma­lan luo­ma­na täy­del­li­nen. Tu­tus­tu­mal­la eri­lai­siin ih­mi­siin voim­me avar­taa nä­ke­myk­si­äm­me, Mat­ti Mä­ki­nen to­te­si.

Tasa-ar­vo pe­rus­tuu luo­mis­työ­hön

Raa­mat­tu­luo­kas­sa ker­rat­tiin Jee­suk­sen ope­tus: niin kuin tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le. Myös rak­kau­den kak­sois­käs­ky an­taa oh­jeet ih­mis­ten vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen: ra­kas­ta Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ä­si.

– Tii­viit ka­ve­ri­pii­rit ovat hyvä ja tär­keä asia, mut­ta jos­kus joku saat­taa jää­dä si­vuun, hok­saut­ti opet­ta­ja ja jat­koi:

– Us­ko­vai­set ka­ve­rit ovat tär­kei­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le. Us­ko­vai­nen ka­ve­ri on saat­to­mies, jol­le voi ker­toa asi­oi­ta ja jol­ta voi pyy­tää syn­te­jä an­teek­si.

Rau­hoit­ta­va il­ta­har­taus

Raa­mat­tu­luo­kan jäl­keen oli ruo­kai­lu ja ren­nom­paa oh­jel­maa. Ko­vin ai­kai­sin ei nuk­ku­maan­me­noon ho­pu­tet­tu, vaan osal­lis­tu­jat sai­vat myös viet­tää ai­kaa yh­des­sä.

Il­ta päät­tyi har­tau­teen, jon­ka piti Jus­si Ren­to­la. Har­tau­den joh­dan­nok­si hän luki Ko­din ku­va­raa­ma­tus­ta ker­to­muk­sen Jee­sus pe­see ope­tus­las­ten­sa ja­lat.

Il­ta­har­taus rau­hoit­ti mie­liä so­pi­vas­ti yö­le­poa var­ten. Seu­ra­sa­liin ja ker­ho­huo­nei­siin oli le­vi­tel­ty jo val­miik­si ret­ki­pat­jo­ja ja ma­kuu­pus­se­ja.

Oli tur­val­lis­ta ja ko­tois­ta omas­sa seu­ra­pai­kas­sa las­kea pää tyy­nyl­le.

Teks­ti: Eli­na Hy­vö­nen

Ku­vat: Riit­ta Kel­lo­saa­ri