JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Se het­ki on pää­o­sin kau­nis” – saat­to­hoi­ta­ja pu­huu elä­män päät­ty­mi­ses­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on Ruot­si-vii­kon­lo­pus­sa

Uutiset
10.7.2020 8.05

Juttua muokattu:

9.7. 18:36
2020070918363820200710080500
Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

SRK:n kuva-arkisto

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

Kesäseuraradio matkustaa Pohjanlahden toiselle puolelle viikonloppuna, jolloin kuullaan tallenteita Ruotsin suviseuroista ja paikallisten asukkaiden haastatteluja.

SRK:n kuva-arkisto

Lap­suu­des­ta kuo­le­maan kul­kee Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­mien te­ma­tiik­ka län­si­naa­pu­ri­vie­rai­lul­la. Lä­he­tyk­seen kuu­lu­vat myös kak­si­kie­li­set seu­ra­pu­heet.

Taa­lain­maan su­vi­seu­rat kes­ki­ses­sä Ruot­sis­sa jäi­vät pe­rin­tei­ses­sä muo­dos­saan pi­tä­mät­tä tä­män vuo­den tou­ko­kuus­sa.

Jär­jes­tä­vä yh­dis­tys SFC paik­ka­si ti­lai­suut­ta net­ti­seu­roil­la ku­ten si­sar­jär­jes­töt Suo­mes­sa ja Yh­dys­val­lois­sa, ja tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää kol­mi­päi­väi­ses­tä ta­pah­tu­mas­ta tal­len­teen. Suu­rin osa oh­jel­mas­ta on suo­men­kie­lis­tä tai tul­kat­tu suo­mek­si.

Hy­vin ruot­sa­lai­nen oh­jel­ma­kat­taus

Pait­si seu­ra­pu­hei­ta, lä­he­tys­vir­ras­sa kuul­laan alus­tus, py­hä­kou­lu ja usei­ta Ruot­sis­sa asu­vien toi­mit­ta­jien te­ke­miä oh­jel­mia.

Haas­tat­te­lus­sa on lä­hi­hoi­ta­ja, joka ker­too ko­ke­muk­si­aan ja nä­ke­myk­si­ään kuo­le­mas­ta ja hii­pu­van elä­män vii­me het­kis­tä saat­to­hoi­to­ta­los­sa Haa­pa­ran­nal­la. Se het­ki on pää­o­sin kau­nis, ku­vai­lee työ­tä pit­kään teh­nyt Eli­as Kin­nu­nen.

Oma­lei­mai­se­na il­mi­ö­nä voi­daan pi­tää ruot­sa­lais­nuor­ten ta­paa käy­dä rip­pi­kou­lu ja opis­to Suo­mes­sa. Il­mi­ö­tä avaa muun mu­as­sa Jäm­sän kris­til­li­sen opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la.

Mo­nen Ruot­sin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen juu­ret ovat Suo­mes­sa, mut­ta van­han ko­ti­maan kie­li al­kaa unoh­tua. Oh­jel­ma kris­til­li­syy­den jul­kai­suis­ta Ruot­sin us­ko­vai­sil­le hei­dän omal­la kie­lel­lään kuul­laan lau­an­tai­na.

So­si­aa­li­nen me­dia on mul­lis­ta­nut län­si­naa­pu­rim­me ar­kea – heil­lä, jot­ka sitä käyt­tä­vät. Toi­mit­ta­ja ky­syy myös, mitä kuu­luu heil­le, jot­ka ei­vät ole so­mes­sa mu­ka­na.

Ää­neen pää­se­vät nyt jo van­huk­set, jot­ka ko­ki­vat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti 1960-lu­vun suu­ren muut­to­aal­lon Suo­mes­ta Ruot­siin. Mik­si he läh­ti­vät, mil­lais­ta oli so­peu­tua uu­teen maa­han?

Oh­jel­mat kuul­laan en­nen ja jäl­keen seu­ra­pu­hei­den, joi­ta on lau­an­tai­na kel­lo 14–19 ja sun­nun­tai­na kel­lo 17 ja 18.

Ruot­sin su­vi­seu­rat tu­le­vat Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta 11.–12.7.2020 al­ka­en lau­an­tai­na kel­lo 13. Tar­kem­mat oh­jel­ma­tie­dot löy­ty­vät Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vuil­ta, osoit­tees­ta ke­sä­seu­ra­ra­dio.fi

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys