JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sei­mi­a­se­tel­ma kas­voi te­ki­jän­sä kä­sis­sä

Uutiset
29.11.2020 10.00

Juttua muokattu:

25.11. 13:13
2020112513133520201129100000
Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kuvat: Erika Kinnunen

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kuvat: Erika Kinnunen

Kin­nu­las­sa asu­va Kirs­ti Tuik­ka­nen oli tuu­raa­mas­sa seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­hos­sa vuo­si sit­ten, kun seu­ra­kun­nan sil­loi­nen pap­pi Tuo­mas Tai­pa­le pyy­si hän­tä mu­kaan­sa pa­la­ve­riin, jos­sa suun­ni­tel­tiin päi­vä­ko­din jou­lu­ta­pah­tu­maa yh­des­sä eri ta­ho­jen kans­sa.

– Ko­kouk­ses­sa pää­dyim­me rat­kai­suun, et­tä teen päi­vä­ko­din erk­ke­riin sei­mi­a­se­tel­man. In­nos­tuin niin, et­tä tal­lin si­jas­ta tein koko Bet­le­he­min, Tuik­ka­nen ker­too.

Tai­pa­leen eh­do­tuk­ses­ta Bet­le­hem siir­ret­tiin päi­vä­ko­dil­ta kir­kon etei­seen.

Tuik­ka­nen oli pari vuot­ta sit­ten ra­ken­ta­nut ko­tiin­sa pie­nen Bet­le­he­min li­pas­ton pääl­le. Hän sai sii­tä hen­ki­löi­tä ja muu­ta­mia ra­ken­nuk­sia tä­hän isom­paan Bet­le­he­miin. Työ­hön ku­lui ai­kaa tois­ta viik­koa.

– Oli­han sii­nä pal­jon työ­tä, mut­ta kun jos­tain in­nos­tuu, niin se­hän vie men­nes­sään ja idea ri­kas­tuu teh­des­sä.

Ma­te­ri­aa­leis­ta Tuik­ka­nen on os­ta­nut vain ak­ryy­li­vä­re­jä, maa­la­rin­teip­piä ja lii­maa. Kaik­ki muu on kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lia, ku­ten pah­via, pa­pe­rei­ta, lan­ko­ja, kar­vaa, va­nua, eri­lai­sia nip­pe­lei­tä, kah­vin­pu­ru­ja, hiek­kaa, ka­nan­mu­na­ken­no­ja, rau­ta- ja säh­kö­lan­kaa, päh­ki­nän­kuo­ria ja kan­kai­ta.

– Mi­nul­le huus­hol­lin ros­kat ovat aar­tei­ta, joi­ta käy­tän ra­ken­nel­mis­sa­ni. Näen kai­kes­sa jon­kin mah­dol­li­suu­den. Se on rie­sa ja rik­kaus, Tuik­ka­nen to­te­aa.

Ra­ken­nel­man hah­mo­jen mit­ta­suh­teis­ta Tuik­ka­nen ei Bet­le­he­miä teh­des­sään juu­ri pii­tan­nut. Hän to­te­aa te­ok­sen ole­van kai­kin puo­lin hä­nen mie­li­ku­vi­tuk­sen­sa tuo­tet­ta, jo­ten hän ei an­ta­nut min­kään kah­li­ta sitä.

Taus­tal­la on Tuik­ka­sen muu­ta­ma vuo­si sit­ten te­ke­mä reis­su Is­ra­e­liin.

– Tein ha­vain­to­ja mo­nen­lai­sis­ta asi­ois­ta, jot­ka pul­pah­ti­vat mie­leen tätä ra­ken­nel­les­sa. Mi­nus­ta tun­tui, et­tä olin vä­lil­lä it­se­kin siel­lä. Niis­sä ää­nis­sä, tuok­suis­sa ja vi­li­näs­sä.

Sypressien vanut ovat käytöstä poistetuista tyynyistä. – Rakenteet ovat pahvia, pintamateriaalin jätän arvattavaksi, Tuikkanen sanoo.

Sypressien vanut ovat käytöstä poistetuista tyynyistä. – Rakenteet ovat pahvia, pintamateriaalin jätän arvattavaksi, Tuikkanen sanoo.

Erika Kinnunen

Jou­lun sa­no­mas­sa Tuik­kas­ta pu­hut­te­lee eri­tyi­ses­ti se, et­tä lu­paus Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen vii­mein täyt­tyi.

– Sa­mal­la lail­la me nyt odo­tam­me Lu­nas­ta­jam­me tois­ta tu­le­mis­ta, lu­pauk­sen täyt­ty­mis­tä.

Tuik­ka­nen ker­too usein poh­ti­neen­sa myös Ma­ri­aa ja Joo­se­fia.

– He tie­si­vät Jee­suk­sel­la ole­van suu­ri teh­tä­vä. Nä­ki­vät­kö he syn­ty­män va­loon hei­jas­tu­van var­jon? Tuik­ka­nen miet­tii.

Maria ja Josef katselevat lasta. Oljet ovat purkunarua ja nurmikko värjättyä kahvinpurua.

Maria ja Josef katselevat lasta. Oljet ovat purkunarua ja nurmikko värjättyä kahvinpurua.

Erika Kinnunen

Tänä vuon­na Kin­nu­las­sa on mie­tit­ty Bet­le­he­min ko­ko­a­mis­ta seu­ra­kun­ta­ta­lol­le. Sen avul­la voi­si ha­vain­nol­lis­taa jou­lun ta­pah­tu­mia lap­sil­le ja kou­lu­lai­sil­le.

Yh­te­nä ide­a­na on myös se, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set saa­vat tie­tyl­lä hin­nal­la lu­nas­taa Bet­le­he­mis­tä va­lit­se­man­sa hah­mon: ih­mi­sen, puun, eläi­men tai ta­lon. Hah­mo jää ase­tel­maan, ja sen poh­jaan kir­joi­te­taan muis­tok­si lah­joit­ta­jan nimi. Hah­mon os­ta­mi­ses­ta saa­dut va­rat me­ne­vät Kin­nu­lan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työl­le.

Kat­so li­sää ku­via pro­jek­tis­ta tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys