JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa mu­ka­na yli 16 000 eh­do­kas­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.9.2018 13.49

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282420180926134900

Mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta on mu­ka­na kaik­ki­aan 16 200. Edel­li­seen vaa­liin näh­den vä­hen­nys­tä on lä­hes 20 pro­sent­tia. Eh­dok­kai­den vä­he­ne­mi­nen koh­dis­tuu en­nen kaik­kea kirk­ko­val­tuus­toi­hin, joi­den vaa­lis­sa eh­dok­kai­ta on 22 % vä­hem­män kuin vii­me ker­ral­la.

Ja­os­sa ole­vien luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen mää­rä on 8300. Paik­ka­mää­rän vä­hen­nys vuo­teen 2014 näh­den on 11,5 %.

– Eh­do­kas­mää­ris­sä nä­kyy en­sin­nä­kin seu­ra­kun­tien mää­rän ja val­tuus­to­paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen seu­ra­kun­ta­lii­tos­ten myö­tä. Li­säk­si yh­ty­miin kuu­lu­vis­sa seu­ra­kun­nis­sa yh­tei­siin kirk­ko­val­tuus­toi­hin on vä­hem­män eh­dok­kai­ta kuin seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin, tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta ker­too.

Pie­nem­mis­sä seu­ra­kun­nis­sa taas on ol­lut vai­ke­am­pi saa­da eh­dok­kai­ta kirk­ko­val­tuus­toi­hin.

– Po­si­tii­vis­ta on kui­ten­kin se, et­tä uu­sia eh­dok­kai­ta on edel­leen mer­kit­tä­vän pal­jon, hän to­te­aa.

Ja­os­sa ole­vien paik­ko­jen mää­rään suh­teu­tet­tu­na hie­man yli puo­let eh­dok­kais­ta tu­lee va­li­tuk­si luot­ta­mus­hen­ki­lök­si. En­si­ker­taa eh­dol­la ole­via uu­sia eh­dok­kai­ta on 70 pro­sent­tia.

Ikä- ja su­ku­puo­li­ja­kau­ma muis­tut­taa edel­lis­vaa­le­ja

Ikä- ja su­ku­puo­li­ja­kau­mal­taan eh­do­kas­jouk­ko näyt­tää mel­ko sa­mal­ta kuin edel­li­sis­sä vaa­leis­sa.

Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen vaa­lis­sa al­le 30-vuo­ti­ai­den osuus nou­si hie­man. Kai­kis­ta eh­dok­kais­ta al­le 30-vuo­ti­ai­ta on rei­lut 7 pro­sent­tia. Eh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 54,6 vuot­ta. Kes­ki-ikä nou­si edel­lis­ker­ras­ta 1,1 vuot­ta.

Su­ku­puo­li­ja­kau­ma on lä­hes täs­mäl­leen sama kuin vii­mek­si: kai­kis­ta eh­dok­kais­ta mie­hiä on 48 pro­sent­tia ja nai­sia 52 pro­sent­tia. Mies­ten osuus on hiu­kan nous­sut seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton vaa­lis­sa.

Nel­jän­nes eh­dok­kais­ta puo­lu­e­po­liit­ti­sil­ta lis­toil­ta

Puo­lu­e­po­liit­tis­ten lis­to­jen eh­dok­kai­ta on nel­jän­nes kai­kis­ta eh­dok­kais­ta, mikä vas­taa mel­ko hy­vin osuut­ta edel­li­sis­sä vaa­leis­sa läpi men­neis­sä. Kes­kus­ta on eh­dok­kai­den ylei­sin taus­ta­puo­lue ja sen jäl­keen SDP ja Ko­koo­mus. Myös Pe­rus­suo­ma­lai­set, Vih­re­ät, Va­sem­mis­to ja KD ovat va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten ta­ka­na.

Muis­ta taus­ta­ryh­mis­tä Tul­kaa kaik­ki -lii­ke, van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ja par­ti­o­lai­set ovat mer­kit­tä­vim­piä.

Vuo­den 2019 alus­sa seu­ra­kun­tia on kaik­ki­aan 383. Seu­ra­kun­ta­lii­tos­ten myö­tä seu­ra­kun­tien mää­rä on vä­hen­ty­nyt, edel­lis­vaa­leis­sa seu­ra­kun­tia oli 415. Näin ol­len myös luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­ja on ja­os­sa edel­lis­ker­taa vä­hem­män.

It­se­näi­sis­sä seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään yh­det vaa­lit, luot­ta­mus­hen­ki­löt va­li­taan kirk­ko­val­tuus­toi­hin. Jos seu­ra­kun­ta kuu­luu seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään, jär­jes­te­tään kah­det vaa­lit. Yh­ty­mis­sä vaa­leil­la va­li­taan jä­se­net sekä seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin et­tä yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon.

Vaa­li­ko­ne ava­taan ää­nes­tä­jil­le 8.10. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18.11. En­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 6.–10.11.2018.

Ku­vi­tus­ku­va: Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien ar­kis­to, Jus­si Lai­ti­nen

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys