JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­rat ko­ko­a­vat ou­lu­lai­sia ke­säl­lä­kin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
9.7.2015 16.52

Juttua muokattu:

1.1. 23:15
2020010123155720150709165200

Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta vä­he­nee ke­sä­ai­ka­na. Läh­din kes­ki­viik­ko­seu­roi­hin ot­ta­maan sel­vää, mil­tä ar­ki-il­lan seu­rois­sa näyt­tää hei­nä­kuus­sa. Huo­maan, et­tä nuo­ria ko­koon­tuu myös ke­sä­kes­ki­viik­koi­sin seu­roi­hin kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa ja ta­paa­maan ka­ve­rei­ta.

Taas vii­me ti­pas­sa. Kä­ve­len seu­ra­sa­liin vir­ren jo soi­des­sa, ja heti to­te­an odo­tuk­se­ni pie­leen men­neik­si: tääl­lä­hän on vä­keä! Ku­vi­tel­ma opis­ke­li­joi­den läh­dön myö­tä to­taa­li­ses­ti tyh­jen­ty­neis­tä penk­ki­ri­vis­töis­tä on syy­tä ku­mo­ta, sil­lä nä­em­mä nuo­ri­soa riit­tää Ou­lus­sa myös ke­säl­lä.

Eroa nor­maa­lei­hin kes­ki­viik­koil­lan seu­roi­hin ei juu­ri huo­maa – edes pu­keu­tu­mi­ses­ta. Vain har­va seu­ra­vie­ras on roh­kais­tu­nut liik­keel­le ke­sä­vaa­te­tuk­sel­la, sil­lä hel­tei­den si­jaan ul­ko­na val­lit­se­va epä­va­kaa sää on pa­kot­ta­nut ot­ta­maan pit­kät hi­hat mu­kaan.

Vaikka nuoria on koolla paljon, jää Oulun rauhanyhdistykselle kesäkeskiviikkoisin myös tyhjiä penkkejä.

Vaikka nuoria on koolla paljon, jää Oulun rauhanyhdistykselle kesäkeskiviikkoisin myös tyhjiä penkkejä.

Muut­tu­ma­ton sa­no­ma

Ant­ti Kiu­ru aloit­taa seu­ra­pu­heen­sa. Hän lu­kee Pie­ta­rin 1. kir­jeen en­sim­mäis­tä lu­kua. Pu­hees­saan Kiu­ru poh­tii us­ko­vai­sen ase­maa maa­il­mas­sa. Jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si on lä­het­ti­läs epä­us­kois­ten ih­mis­ten kes­kel­lä. Ym­pä­ril­tä kuu­luu pal­jon las­ten ää­niä – yl­lät­tä­vän moni per­heel­li­nen­kin on läh­te­nyt ar­jen kes­kel­tä seu­roi­hin.

Seu­ro­jen sa­no­ma ei hil­jai­ses­ta ke­sä­a­jas­ta huo­li­mat­ta ole muut­tu­nut: syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen saa kuul­la jo­kai­nen pai­kal­le saa­pu­nut. Kiu­ru roh­kai­see saar­nan­sa lop­pu­puo­lel­la, et­tei niin suur­ta syn­tiä ole ole­mas­sa, et­tei­kö sitä voi­si evan­ke­liu­min voi­mal­la lait­taa pois.

Toi­min­ta hil­je­nee ke­säk­si

Ju­tus­te­len pu­heen jäl­keen vie­lä seu­ra­vie­rai­den kans­sa ja kuu­len, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta hil­je­nee ke­sän ajak­si. Lau­an­tai­seu­ro­ja ei pi­de­tä hei­nä­kuus­sa, ja oheis­toi­min­ta, ku­ten ker­hot ja om­pe­lu­seu­rat, on myös tau­ol­la. Ero on toi­min­nas­sa mu­ka­na­o­loon tot­tu­neel­le mer­kit­tä­vä.

Yh­tei­nen te­ke­mi­nen on muun toi­min­nan tau­o­tes­sa mo­ni­muo­tois­ta: iso­ja seu­ro­ja jär­jes­te­tään kol­me­na hei­nä­kuun vii­kon­lop­pu­na eri puo­lil­la Suo­mea. Li­säk­si Ke­sä­seu­ra­ra­dio on kuun­nel­ta­vis­sa jo­kai­se­na päi­vä­nä hei­nä­kuun 27. päi­vään as­ti.

Teks­ti: E.P.

Ku­vat: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys