JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­telt­ta­na iso au­rin­ko­var­jo

Uutiset
3.7.2021 16.30

Juttua muokattu:

3.7. 16:31
2021070316312920210703163000
Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Eeva Yrjänä

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Maila Korsulainen seurasi Suviseurojen avajaiset netistä terassilla syreenipuun katveessa.

Eeva Yrjänä

Ee­va Yr­jä­nä Py­hän­tä

Py­hän­tä­läi­sen Mai­la Kor­su­lai­sen en­sim­mäi­set Su­vi­seu­rat oli­vat Ou­lus­sa vuon­na 1966. Hän pää­si sin­ne ”tyt­tö-mum­mun” mat­kas­sa. Kor­su­lai­nen ko­dis­sa asui van­hem­pien ja si­sa­rus­ten li­säk­si isän äi­ti ja isän äi­din äi­ti. Sel­vyy­den vuok­si nuo­rem­paa mum­mua kut­sut­tiin tyt­tö-mum­muk­si.

Tuol­loin Mai­la-tyt­tö­nen pys­tyi jo it­se huo­leh­ti­maan it­ses­tään, se ni­mit­täin oli Su­vi­seu­roi­hin pää­se­mi­sen eh­to.

Seu­raa­van vuo­den Su­vi­seu­rois­ta Jäm­säs­tä on sit­ten jää­nyt sel­viä muis­ti­ku­via.

– Sii­tä läh­tien Su­vi­seu­roi­hin on ai­na läh­det­ty.

Vii­me vuo­den Su­vi­seu­rat Kor­su­lai­nen kuun­te­li ko­to­na yk­sin. Hän kuun­te­li si­säl­lä ja ul­ko­na. Mie­lui­sin paik­ka tai­si ol­la kuis­til­la, jos­sa nyt­kin kuk­ki­vat kau­niit pe­lar­go­ni­at. Tämä luul­ta­vas­ti tois­tuu tänä vuon­na.

– Tämä tun­tuu hy­väl­tä, olen tot­tu­nut ja osaan ol­la yk­sin, hän ker­too.

Jos­kus mie­les­sä on ol­lut toi­ve, et­tä var­sin­kin net­ti­su­vi­seu­ro­ja voi­si viet­tää jos­sa­kin väl­jäs­sä pai­kas­sa isol­la po­ru­kal­la si­sa­rus­ten per­heit­ten kans­sa.

– Su­vi­seu­rat ovat ai­na ol­leet tär­keä ta­pah­tu­ma. Nuo­rem­pa­na sin­ne oli lä­hes pak­ko pääs­tä. Nyt van­hem­pa­na ei ole niin har­mi, jos ei pää­se­kään. Ko­to­na omas­sa rau­has­sa kuu­lee pal­jon pa­rem­min. Mut­ta ys­tä­vien ta­paa­mi­nen jää pois.

Tä­män ke­sän su­vi­seu­ra­tun­nel­mis­ta Kor­su­lai­nen ker­too:

– Aat­to­päi­vän seu­ro­ja eh­din kuun­te­le­maan vas­ta il­lal­la. Man­si­koi­ta sii­vo­tes­sa kuun­te­lin, ja kyy­nel­hän sii­nä vie­räh­ti ja ru­kouk­sen huo­kaus nou­si mo­nien rak­kait­ten puo­les­ta.

Ava­jai­set Kor­su­lai­nen kat­soi ne­tis­tä te­ras­sil­la sy­ree­ni­puun kat­vees­sa. Seu­ra­telt­ta­na oli iso au­rin­ko­var­jo kirk­kaan si­ni­sen, pil­vet­tö­män tai­vaan al­la. Lin­nun lau­lu ja ar­ki­sen työn ää­net kuu­lu­vat ym­pä­ril­lä.

– Pu­heen­joh­ta­ja Tas­ki­lan pu­hees­sa tuli sel­väs­ti esil­le, kuin­ka tämä ti­lan­ne on su­rul­li­nen ni­me­no­maan las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta, jot­ka eri­koi­ses­ti kai­paa­vat tois­ten nuor­ten seu­raa. Piis­pan pu­hees­ta ku­vas­tui ar­vos­tus ja ym­mär­rys us­ko­am­me koh­taan. Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan pu­hees­ta tuli kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä seu­ro­ja saa pi­tää va­paas­ti.

Ava­jais­ten jäl­keen oli juh­la-ate­ria, ke­sän uu­det pe­ru­nat!

Lue li­sää Kor­su­lai­sen su­vi­seu­ra­muis­tois­ta seu­raa­van vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.