JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Some on osa ar­kea, to­det­tiin Ka­jaa­nis­sa

Uutiset
3.10.2014 6.02

Syk­syi­se­nä lau­an­tai­na 27.9. ko­koon­tui Ka­jaa­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le mo­nen ikäi­siä ih­mi­siä kes­kus­te­le­maan so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta. Alus­ta­ja Mik­ko Tah­ko­la kä­sit­te­li ai­het­ta useis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta: hän poh­ti muun mu­as­sa yk­si­tyi­syy­den ra­jo­ja ja iden­ti­tee­tin muo­tou­tu­mis­ta, me­di­a­lu­ku­tai­toa, ajan­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja ne­tin käy­tön haas­tei­ta.

Tah­ko­la lai­na­si Raa­mat­tua ja to­te­si, et­tä Ju­ma­la loi ih­mi­ses­tä so­si­aa­li­sen: ”Ei ole ih­mi­sen hyvä ol­la yk­sin, minä teen hä­nel­le avun.” Ih­mi­sel­lä on tar­ve tul­la kuul­luk­si ja toi­mia yh­des­sä tois­ten kans­sa.

Vies­tin­tä­vä­li­nei­tä ja -ta­po­ja on ai­na tar­vit­tu, mut­ta ne ovat ai­ko­jen saa­tos­sa muut­tu­neet. So­si­aa­li­nen me­dia eli some on mah­dol­lis­ta­nut sen, et­tä yk­si­tyi­set ih­mi­set voi­vat luo­da si­säl­tö­jä in­ter­ne­tiin ja ol­la hel­pos­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa toi­siin ih­mi­siin ja eri­lai­siin toi­mi­joi­hin. Some on tul­lut mu­kaan useim­pien ih­mis­ten elä­mään hy­vin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la, ja verk­ko­maa­il­ma on vah­vas­ti mu­ka­na ar­ki­päi­väs­säm­me.

Alus­tuk­sen jäl­keen ja­kaan­nut­tiin ikä­ryh­mit­täin kes­kus­te­le­maan. Ai­kuis­ten ryh­mäs­sä to­det­tiin, et­tä van­hem­pien on tär­ke­ää ol­la lap­sen tu­ke­na ja opas­ta­ja­na in­ter­ne­tin käy­tös­sä. Kun van­hem­man ja lap­sen vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii ja ko­to­na on avoin ja ar­mol­li­nen il­ma­pii­ri, lap­sen ja nuo­ren on help­po ker­toa van­hem­mil­leen myös niis­tä asi­ois­ta, jot­ka hän­tä mie­ti­tyt­tä­vät tai ah­dis­ta­vat. Rip­pi­kou­lun käy­nei­den nuor­ten ryh­mäs­sä poh­dit­tiin so­men hyö­ty­jä, mut­ta ko­ros­tet­tiin myös sitä, et­tä se ei kor­vaa kas­vok­kain ta­pah­tu­vaa koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lua.

Alus­tuk­ses­sa ja kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le, et­tä in­ter­net ja eri­lai­set so­vel­luk­set tar­jo­a­vat kom­mu­ni­koin­tiin hy­vin mo­nen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia. Mo­nes­sa per­hees­sä iloi­taan esi­mer­kik­si What­sap­pin suo­mas­ta mah­dol­li­suu­des­ta vä­lit­tää kuu­lu­mi­sia oman per­he­pii­rin kes­ken.

To­det­tiin, et­tä jo­kai­sen oma­koh­tai­nen us­kos­sa val­vo­mi­nen ko­ros­tuu yhä enem­män, kun in­ter­net kaik­ki­ne mah­dol­li­suuk­si­neen on mu­ka­nam­me jat­ku­vas­ti. On tär­ke­ää ar­vi­oi­da omia va­lin­to­jaan us­kon ja hy­vän oman­tun­non kan­nal­ta. To­det­tiin, et­tä avoin kes­kus­te­lu niin ko­to­na kuin ys­tä­vä­pii­ris­sä on tär­ke­ää, jot­ta ku­kaan ei jää ki­pu­jen­sa kans­sa yk­sin.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys