JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sork­ka­rau­ta siir­tyi vas­tuun merk­ki­nä

Uutiset
4.7.2021 17.45

Juttua muokattu:

4.7. 18:24
2021070418243920210704174500
Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Harri Vähäjylkkä

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Reisjärven Suviseurojen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki luovutti Lopen Suviseuraorganisaation varapuheenjohtaja Jukka Liukkoselle vastuun siirtymisen merkkinä perinteisen sorkkaraudan.

Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Reis­jär­vi

Vas­tuu siir­tyy su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­ta toi­sel­le myös ra­dio- ja verk­ko­su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Pe­rin­tei­nen sork­ka­rau­dan luo­vu­tus to­teu­tui sun­nun­tai­na.

Tie­don­siir­to­ko­kouk­seen Reis­jär­ven ra­dio- ja verk­ko­seu­roi­hin saa­pui­vat edus­ta­jat Reis­jär­ven, Lo­pen ja Kau­ha­van su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta. Li­säk­si pai­kal­la oli SRK:n ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on edus­ta­jia.

Ju­ma­lan siu­naus nä­kyy

Ko­kouk­sen lop­pu­puo­lel­la Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Poik­ki­mä­ki ker­toi me­neil­lään ole­vien seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tun­nel­mis­ta. Hän to­te­si ole­van­sa kii­tol­li­nen yh­tey­des­tä ja rak­kau­des­ta, jon­ka Ju­ma­la on saa­nut ai­kaan myös vai­kei­den pää­tös­ten ja asi­oi­den kes­kel­lä.

– Kai­kes­sa mitä on ta­pah­tu­nut ja mitä on koh­dat­tu, nä­kyy kui­ten­kin Ju­ma­lan siu­naus.

Poik­ki­mä­ki luo­vut­ti Lo­pen Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Liuk­ko­sel­le vas­tuun siir­ty­mi­sen merk­ki­nä pe­rin­tei­sen sork­ka­rau­dan. Poik­ki­mä­ki to­te­si, et­tä tun­nus­mer­kis­tö on laa­jen­tu­nut vuo­sien ai­ka­na myös tur­va­ky­pä­räl­lä ja huo­mi­o­lii­veil­lä.

Uu­det vas­tuun­kan­ta­jat ru­kouk­siin

Liuk­ko­nen nos­ti vas­taus­pu­heen­vuo­ros­saan esil­le kol­me asi­aa: pur­ka­mi­sen, vas­tuun siir­ron ja työs­sä­op­pi­mi­sen. Liuk­ko­nen kiit­ti Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­ti­o­ta kak­sin­ker­tai­ses­ta pur­ku­työs­tä.

– Olet­te pur­ka­neet Su­vi­seu­rat mei­dän puo­les­tam­me ja jopa lu­van­neet va­ras­toi­da ma­te­ri­aa­lit tu­le­va­na tal­ve­na, hän kiit­te­li.

Sork­ka­rau­dan vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Liuk­ko­nen to­te­si, et­tä se on lä­hes ai­noa merk­ki vas­tuun siir­tä­mi­ses­tä ti­lan­tees­sa, jos­sa tu­le­va vas­tuu­or­ga­ni­saa­tio ei ole hoi­ta­mas­sa Su­vi­seu­ro­jen pur­kua.

Liuk­ko­nen pyy­si, et­tä uu­sia vas­tuun­kan­ta­jia muis­tet­tai­siin ru­kouk­sin. Eri­tyi­se­nä asi­a­na hän mai­nit­si, et­tä Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen or­ga­ni­saa­ti­on vä­keä tar­vi­taan vie­lä tu­ki­joi­na ja tie­don­ja­ka­ji­na tu­le­via Lo­pen Su­vi­seu­ro­ja val­mis­tel­ta­es­sa.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.