JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Spa­get­tia ja suih­ku­lip­pu­ja – su­vi­seu­rois­sa jäl­leen tar­jol­la pe­rus­pal­ve­lut

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.6.2015 7.13

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123145220150625071300

Su­vi­seu­ra-alue on kuin kes­ki­suu­ri oma­va­rai­nen kau­pun­ki, joka tar­jo­aa seu­ra­vie­rail­le kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut. Seu­ra-alue pal­ve­lui­neen on avau­tu­nut ei­len kes­ki­viik­ko­na.

Ter­vey­den­huol­to

Su­vi­seu­ro­jen en­si­a­pu­a­se­mal­la toi­mii päi­vys­tys­vas­taa­not­to tors­tais­ta maa­nan­tai­hin. Päi­vys­tys on tar­koi­tet­tu vain vä­lit­tö­män en­si­a­vun tar­pees­sa ole­vil­le.

En­si­a­pu­a­se­man lä­hei­syy­des­sä pal­ve­lee su­vi­seu­ra-ap­teek­ki, jon­ka va­li­koi­mas­ta löy­tyy ta­val­li­sim­pia it­se­hoi­to­lääk­kei­tä, si­de­tar­pei­ta ja mui­ta ap­teek­ki­tuot­tei­ta.

Van­hus­ten le­väh­dys­paik­ka on tar­koi­tet­tu ikän­sä tai hei­ken­ty­neen toi­min­ta­ky­kyn­sä vuok­si le­po­het­keä tar­vit­se­val­le seu­ra­vie­raal­le.

Las­ten hoi­va­pai­kal­la on ek­sy­nei­den las­ten hoi­va­paik­ka, pien­ten las­ten rin­ta­ruo­kin­ta­ti­la, mik­rot ruo­an läm­mi­tyk­seen ja las­ten pe­su­paik­ka.

Li­sä­tie­toa ter­veys­pal­ve­luis­ta saa tääl­tä.

Ra­vin­to­la

Seu­ra­ra­vin­to­las­sa myy­dään rii­si­puu­roa, spa­get­ti­pa­taa, lo­hi­keit­toa, li­ha­keit­toa ja sa­laat­ti­an­nok­sia sekä il­tai­sin myös piz­zaa. Kah­via saa ra­vin­to­las­ta sekä pi­ka­kah­vi­pis­tees­tä.

Mai­do­ton­ta ja glu­tee­ni­ton­ta ruo­kaa voi os­taa eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­pis­tees­tä. Siel­lä myy­dään myös glu­tee­nit­to­mia lei­von­nai­sia ja piz­zaa.

Lit­ra­myyn­ti­pis­teis­sä myy­dään ruo­kaa, kah­via, lei­pää, le­vit­tei­tä ja juo­mia. Kes­ku­sa­lu­een gril­lis­sä sekä lit­ra­myyn­ti­pis­tei­den il­tag­ril­leis­sä myy­dään mak­ka­raa, juo­mia ja pe­ru­na­las­tu­ja. Gril­li­mak­ka­rat ovat lak­too­sit­to­mia ja glu­tee­nit­to­mia.

Suih­kut

Seu­ra­vie­rai­ta pyy­de­tään käyt­tä­mään pe­sey­ty­mi­seen en­si­si­jai­ses­ti seu­ra-alu­een suih­ku­ja. Suih­ku­jen yh­tey­des­sä on hius­ten­kui­vaus­pis­te, jon­ka käyt­tö si­säl­tyy suih­ku­li­pun hin­taan. Suih­ku­lip­pu­ja voi os­taa en­nak­koon kent­tä­mak­su­pis­tees­tä, in­fo­pis­tees­tä ja pai­kan pääl­tä suih­ku­jen kas­soil­ta.

Jouk­ko­lii­ken­ne

Seu­ra­ken­tän ja Vaa­san kes­kus­tan vä­lil­lä toi­mii lin­ja-au­to­lii­ken­ne tors­tais­ta maa­nan­tai­hin. Su­vi­seu­ro­jen lin­ja-au­to­a­se­ma si­jait­see Ase­ma­po­lun pääs­sä, seu­ra­kar­tan koor­di­naa­teis­sa J 11–12. Hin­nat ovat 4 € hen­ki­löl­tä ja 15 € per­heel­tä yh­teen suun­taan. Lin­ja-au­toi­hin pää­see myös las­ten­vau­nuil­la ja pyö­rä­tuo­lil­la.

Kaik­ki ai­ka­tau­lut ja rei­tit löy­ty­vät tääl­tä.

Pank­ki

Su­vi­seu­rois­sa voi mak­saa kä­tei­sel­lä sekä ylei­sim­mil­lä pank­ki­kor­teil­la. Suu­rin kas­soil­la käy­tet­tä­vä se­te­li on 50 €. Pie­net os­tok­set suo­si­tel­laan mak­sa­maan kä­tei­sel­lä.

Kent­tä­pan­kis­ta voi nos­taa kä­teis­tä ra­haa pank­ki­kor­til­la ja Visa Elect­ron -kor­til­la. Ra­haa nos­tet­ta­es­sa on esi­tet­tä­vä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus. Pan­kis­sa vaih­de­taan USA:n dol­la­rei­ta ja Ruot­sin kruu­nu­ja eu­roik­si.

Ma­joi­tus

Su­vi­seu­ra-alu­eel­la ma­joit­tu­via pyy­de­tään mak­sa­maan kent­tä­mak­sut en­nak­koon. Mak­su­kuit­ti kiin­ni­te­tään su­vi­seu­rois­sa nä­ky­väl­le pai­kal­le au­ton tuu­li­la­siin, asun­to­vau­nuun tai telt­taan. Jos kent­tä­mak­sua ei suo­ri­te­ta etu­kä­teen, se ke­ho­te­taan mak­sa­maan vä­lit­tö­mäs­ti ken­täl­le saa­vut­tua kent­tä­mak­su­pis­tees­sä. In­ter­ne­tin kaut­ta en­nak­koon mak­set­tu kent­tä­mak­su on 5 eu­roa hal­vem­pi kuin ken­täl­lä. Li­sä­tie­to­ja löy­dät tääl­tä.

Su­vi­seu­rois­sa myös myy­dään yh­teis­ma­joi­tus­ta ja vä­li­te­tään yk­si­tyis­ma­joi­tus­ta. Vaa­san alu­een kou­lut on va­rat­tu su­vi­seu­ra­vie­rai­den käyt­töön yh­teis­ma­joi­tus­ta var­ten. Yk­si­tyis­ma­joi­tus on käy­tän­nös­sä yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den tar­jo­a­mia huo­nei­ta, asun­to­ja, ke­sä­mök­ke­jä sekä asun­to­vau­nu­ja ja -au­to­ja.

Su­vi­seu­ra­ma­joi­tuk­ses­ta voi lu­kea li­sää tääl­tä.

Kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lu

Su­vi­seu­roi­hin odo­te­taan vie­rai­ta kol­mes­ta­kym­me­nes­tä eri maas­ta. Seu­ra­pu­hei­ta tul­ka­taan eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si, rans­kak­si, ruot­sik­si, sak­sak­si, ve­nä­jäk­si, vi­rok­si sekä joi­tain pu­hei­ta un­ka­rik­si. Sun­nun­tai­na 28.6. on eng­lan­nin­kie­li­nen mes­su Pa­lo­saa­ren kir­kos­sa kel­lo 13.00. Tar­kem­mat tie­dot tulk­kauk­ses­ta saa seu­ra-alu­eel­la toi­mi­vas­ta kan­sain­vä­li­syys­pal­ve­lus­ta, joka on avoin­na kes­ki­vii­kos­ta maa­nan­tai­hin.

Muut su­vi­seu­ra­pal­ve­lut

Edel­lä mai­nit­tu­jen pal­ve­lui­den li­säk­si seu­ra­ken­täl­lä on muun mu­as­sa pos­ti, kän­ny­kän la­taus­pis­te, SRK:n jul­kai­su­myy­mä­lä ja löy­tö­ta­va­ra­toi­mis­to. Nii­den au­ki­o­lo­a­jat sekä muu li­sä­tie­to löy­tyy tääl­tä.

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys