JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK et­sii säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jaa

Uutiset
20.4.2021 16.05

Juttua muokattu:

20.4. 16:03
2021042016035920210420160500

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

SRK ha­kee pal­ve­luk­seen­sa ko­ko­ai­kais­ta säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jaa.

SRK te­kee ra­di­o­työtä Kesäseu­ra­ra­di­on kaut­ta ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Ra­di­o­työtä on to­teut­ta­mas­sa noin 120 va­paa­eh­tois­ta yh­des­sä SRK:n vies­tin­täosas­ton hen­ki­lökun­nan kans­sa.

Ra­di­o­työn ja verk­ko­vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja vas­taa ra­di­o­työn ope­ra­tii­vi­sis­ta teh­tävis­tä sekä SRK:n vies­tin­nästä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Asi­an­tun­ti­ja toi­mii yh­teys- ja tu­ki­hen­ki­lönä va­paa­eh­tois­työssä toi­mi­vil­le. Hän vas­taa yh­teis­työssä Kesäseu­ra­ra­di­on päätoi­mit­ta­jan kans­sa ra­di­o­työn suun­ni­tel­mien, kou­lu­tus­ten ja ai­ka­tau­lu­jen to­teu­tu­mi­ses­ta sekä yh­tey­den­pi­dos­ta si­dos­ryh­miin.

Teh­tävä on osa kris­til­li­syy­tem­me vies­tin­tää, jo­ten sen hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää sen tun­te­mus­ta. Eduk­si kat­so­taan ra­di­o­työn ja verk­ko­vies­tin­nän ko­ke­mus sekä yh­tei­sövies­tin­nän osaa­mi­nen. Teh­tävä sisältää it­se­näis­tä suun­nit­te­lua ja päätöksen­te­koa, laa­jo­jen ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­taa sekä edel­lyt­tää ky­kyä toi­mia eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa.

Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan. Teh­tävä on ko­ko­ai­kai­nen, ja palk­ka määräytyy työeh­to­so­pi­muk­sen mu­kaan. Työhön kuu­luu myös il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työtä sekä mat­kus­ta­mis­ta. Teh­tävässä nou­da­te­taan nel­jän kuu­kau­den ko­eai­kaa.

Ha­ke­muk­set sähköpos­tit­se vii­meis­tään tors­tai­na 29.4.2021 klo 12.00 men­nes­sä:  har­ri.va­ha­jylk­ka@srk.fi.

Tie­dus­te­lut ja lisätie­to­ja: vies­tin­täpäällik­kö Har­ri Vähäjylk­kä, 044 717 3814/har­ri.va­ha­jylk­ka@srk.fi

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies