JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK jul­kai­si uu­sia tuot­tei­ta, nuor­ten­kir­jas­sa kä­si­tel­lään kou­lu­kiu­saa­mis­ta

Uutiset
27.6.2014 11.05

Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa jul­kis­tet­tiin 26. ke­sä­kuu­ta kuu­si uut­ta tuo­tet­ta: Mu­sii­kin lah­ja, Yk­si näis­tä, Ras­mus kar­hun­ke­syt­tä­jä, Ar­mon valo, Lin­tu on huo­neen löy­tä­nyt, ää­ni­kir­ja Sii­hen as­ti. Li­säk­si jul­kais­tiin nel­jä uut­ta su­vi­seu­ra­pa­la­pe­liä. Tuot­teet jul­kis­ti jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Ter­vo.

Eräs uu­si kir­ja on ni­mel­tään Mu­sii­kin lah­ja, joka on Elä­män­po­lul­la-sar­jan 14. osa. Kir­jan ovat toi­mit­ta­neet Juha Ha­ku­li­nen ja Juha So­ran­ta.

– Olem­me ko­ke­neet tä­män luot­ta­mus­teh­tä­väk­si. Ko­ti­jouk­ko­jen ja lä­heis­ten va­rauk­se­ton tuki on ol­lut tär­ke­ää, sa­noi So­ran­ta.

ää­nit­tei­ta kuun­te­li­joi­den tar­pees­ta

ää­ni­te Ar­mon valo si­säl­tää van­ho­ja Sii­o­nin lau­lu­ja. Se pyr­kii vas­taa­maan kuun­te­li­joi­den toi­vei­siin, ku­vai­li Pek­ka Ter­vo. ää­nit­teen lau­luis­sa ku­vas­tuu ih­mi­sen syn­ti­syys, mut­ta myös ar­mos­ta us­ko­mi­sen ilo ja Ju­ma­lan las­ten rak­kaus, ku­vai­li ää­nit­teen kuo­roa joh­ta­nut Ma­ti­as Lah­ti.

ää­ni­te­sar­ja ”Su­vi­seu­rat 20 vuot­ta sit­ten” on ol­lut pi­det­ty. Sar­jan 11. ää­ni­te ”Lin­tu on huo­neen löy­tä­nyt” ker­too vuo­den 1994 su­vi­seu­rois­ta, jot­ka pi­det­tiin Tor­ni­os­sa. Sen on toi­mit­ta­nut Han­na­kai­sa Hol­mi. ää­nit­teel­lä on myös kat­saus kah­des­ta edes­men­nees­tä pu­hu­jas­ta, El­mer Ala­jo­es­ta ja Pau­li Vaa­ra­las­ta.

Vii­me syk­sy­nä jul­kis­tet­tu, Pau­li Ma­ti­kai­sen kir­joit­ta­ma kir­ja Sii­hen as­ti on nyt kuun­nel­ta­vis­sa ää­ni­kir­ja­na. Kir­ja ker­too kes­ki-ikäi­ses­tä mie­hes­tä, joka sai­ras­vuo­teel­la muis­te­lee elet­tyä elä­mää. ää­nit­teen lu­ki­ja­na on Pau­lin vai­mo, Mar­juk­ka Ma­ti­kai­nen.

Kun nuo­rel­la on paha ol­la

Rei­ja Kaar­le­jär­ven ”Yk­si näis­tä” ker­too kos­ket­ta­val­la ta­val­la ylä­kou­lui­käi­sen nuo­ren elä­mäs­tä. Kir­jan pää­hen­ki­lö on kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Oli­via, joka on jou­tu­nut sil­mä­ti­kuk­si kou­lus­sa. Ko­to­na ku­kaan ei Oli­vi­an käy­tök­ses­tä huo­maa sitä, mut­ta paha olo ka­sau­tuu lo­pul­ta niin isok­si möy­kyk­si, et­tei Oli­via voi enää pi­dä­tel­lä sitä.

– Vii­me vuo­si on ol­lut mat­ka, kas­vun paik­ka, muis­te­lee Rei­ja nuor­ten­kir­jan kir­joit­ta­misp­ro­ses­sia.

Lap­sil­le sa­tu­kir­ja ja pa­la­pe­le­jä

Las­ten­kir­ja Ras­mus kar­hun­ke­syt­tä­jä si­säl­tää 23 ta­ri­naa. An­ne Lind­fors oli ai­em­min kir­joi­tel­lut il­ta­sa­tu­ja omil­le lap­sil­leen, mut­ta kir­joi­tus­kil­pai­lu in­noit­ti ja­ka­maan ta­ri­noi­ta muil­le­kin lap­sil­le. Kir­ja si­säl­tää myös kak­si CD:tä, jois­ta voi kuun­nel­la ta­ri­nat Pek­ka Ait­ta­kum­mun lu­ke­ma­na.

An­ne ihas­te­li Sil­ja-Ma­ria Wi­her­saa­ren te­ke­mää ku­vi­tus­ta. Ras­mus on ai­ka ta­val­la sen nä­köi­nen ja oloi­nen, mil­lai­sek­si hän Ras­muk­sen it­se ajat­te­li.

Lap­sil­le on tar­jol­la myös su­vi­seu­ra-ai­hei­sia pa­la­pe­le­jä. Pa­la­pe­lien toi­sel­la puo­lel­la on tie­toa su­vi­seu­rois­ta. Yh­des­sä pa­la­pe­lis­sä ole­vas­ta kar­tas­ta voi näh­dä lä­he­tys­työn koh­de­mai­den si­jain­nit.

– Tämä voi­si ol­la jo­kai­sen ko­din ja mum­mo­lan huo­neen­tau­lu­na, vink­ka­si Pek­ka Ter­vo, joka jää lau­an­tai­na pois toi­mi­tus­neu­vos­tos­ta.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys