JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK sel­vit­ti: mitä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le kuu­luu?

Uutiset
18.2.2021 13.25

Juttua muokattu:

18.2. 13:24
2021021813243520210218132500
Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

Päi­vä­miehen toi­mi­tus

Ky­se­lyn kaut­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­set an­toi­vat ti­lan­ne­kat­sauk­sen toi­min­nas­taan.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teki rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ky­se­lyn ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kai­ses­ta toi­min­nas­ta.

– Ha­lu­sim­me ky­sel­lä yh­dis­tys­ten kuu­lu­mi­sia ja sitä, mi­ten ne ovat sel­vin­neet poik­keu­sa­jas­ta, ker­too SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

– Ky­se­lyn tu­los­ten poh­jal­ta käy­dään kes­kus­te­lua muun mu­as­sa ke­vään yh­teis­työ­se­mi­naa­reis­sa. Se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat yh­teen kaik­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat, ja siel­lä on luon­te­va ja­kaa hy­viä ja toi­mi­via käy­tän­tei­tä.

Lä­hes kaik­ki Suo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­set vas­ta­si­vat ky­se­lyyn.

Liki puo­let lä­het­tää net­ti­seu­ro­ja

Esi­mer­kik­si etä­lä­he­tys­ten mää­ris­tä SRK:lla ei Kai­nu­an mu­kaan ol­lut tark­kaa tie­toa. Ky­se­lyn kaut­ta sel­vi­si, et­tä liki puo­let, 48,5 pro­sent­tia yh­dis­tyk­sis­tä on jär­jes­tä­nyt omia net­ti­seu­ro­jaan. Ne ih­mi­set, joi­den ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys ei seu­ro­ja jär­jes­tä, ovat kuun­nel­leet lä­he­tyk­siä muil­ta alu­eil­ta.

– Aloi­tim­me net­ti­seu­ro­jen lä­het­tä­mi­sen heti en­sim­mäis­ten ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sien tul­les­sa. Olem­me ko­ke­neet oman yh­dis­tyk­sen seu­rat tär­ke­äk­si, vaik­ka seu­ra­lä­he­tyk­siä on run­saas­ti muu­ten­kin tar­jol­la, ker­too erään rau­ha­nyh­dis­tyk­sen edus­ta­ja.

– On ilah­dut­ta­vaa, et­tä poik­keu­sai­ka­na­kin seu­ro­ja on pal­jon tar­jol­la. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­kei­sin teh­tä­vä on seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen, sa­noo Kai­nua.

Etä­lä­he­tys­ka­na­vis­ta net­ti­ra­dio on ky­se­lyn pe­rus­teel­la suo­si­tuin (48,3 %). Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­siä käyt­tää 36,8 pro­sent­tia seu­ro­ja lä­het­tä­vis­tä yh­dis­tyk­sis­tä.

Tau­ot ovat ve­ny­neet pit­kik­si

Edel­li­sis­tä fyy­si­sis­tä ko­koon­tu­mi­sis­ta on osal­la paik­ka­kun­nil­la jo pit­kä ai­ka, sil­lä ko­ko­a­va toi­min­ta on saat­ta­nut ol­la tau­ol­la ko­ro­nan al­ku­vai­heil­ta eli vii­me vuo­den maa­lis­kuus­ta as­ti.

Mo­net yh­dis­tyk­set ovat kui­ten­kin aloi­tel­leet omaa net­ti­seu­ra­toi­min­taan­sa tai kirk­ko­seu­ra­lä­he­tyk­siä vie­lä vii­me­viik­koi­na­kin. Kai­kil­la omien lä­he­tys­ten te­koon ei ole mah­dol­li­suuk­sia.

– Olem­me naut­ti­neet run­sais­ta net­ti­lä­he­tyk­sis­tä, omas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä sii­hen ei ole re­surs­se­ja, vas­ta­si pie­nen yh­dis­tyk­sen edus­ta­ja.

Lap­si- ja nuo­ri­so­työ on alu­eil­la suu­rel­ta osin sei­sah­duk­sis­sa, ja sii­hen yh­dis­tyk­set kai­pa­si­vat SRK:lta apua. Moni vas­taa­ja toi­voi raa­mat­tu­luok­ka- ja py­hä­kou­lu­lä­he­tyk­siä, joi­ta SRK vii­me ke­vää­nä lä­het­ti.

– Vas­tauk­sis­sa ko­ros­tui eri­tyi­ses­ti huo­li las­ten ja nuor­ten us­ko­ne­lä­män tuen puut­tees­ta, Kai­nua mai­nit­si.

Va­rain­han­kin­taa etä­kons­tein

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set ker­toi­vat saa­neen­sa va­ral­li­suut­ta vii­mei­sen vuo­den ku­lu­es­sa niin lah­joi­tuk­sis­ta, Mo­bi­le­Pay-ko­leh­dis­ta kuin eri­lai­sis­ta myy­jäi­sis­tä ja ar­pa­jai­sis­ta.

– Va­rain­han­kin­ta on ol­lut pää­o­sin lah­joi­tus­ten va­ras­sa. Vä­keä on kan­nus­tet­tu sii­hen kir­jeil­lä ja soit­to­rin­ki­vies­teil­lä. Olem­me jär­jes­tä­neet myös etä­myy­jäi­set, luki erääs­sä vas­tauk­ses­sa.

Kai­kil­la yh­dis­tyk­sil­lä tar­vet­ta eri­tyi­seen va­rain­han­kin­ta­toi­min­taan ei ole ol­lut pie­nen yh­dis­tyk­sen pien­ten ku­lu­jen tai muu­ten va­kaan va­ral­li­suus­ti­lan­teen an­si­os­ta. Kes­ki­mää­rin yh­dis­tyk­set ar­vi­oi­vat ta­lous­ti­lan­teen­sa koh­ta­lai­sen hy­väk­si.

Kuin­ka voi­si pi­tää yh­teyt­tä?

Ky­se­lys­sään SRK ky­se­li myös alu­ei­den us­ko­vais­ten yh­tey­den­pi­dos­ta poik­keu­sai­ka­na. Sel­väs­ti tyy­pil­li­sin­tä yh­tey­den­pi­toa oli What­sApp-vies­tein eri net­ti­lä­he­tyk­sis­tä tie­dot­ta­mi­nen. Moni vas­taus si­säl­si myös har­mia yh­tey­den­pi­don vä­häi­syy­des­tä.

– Tämä on meil­lä ki­pu­pis­te­ky­sy­mys. Yh­tey­den­pi­to on vä­häis­tä. Yh­tey­den­pi­toa on per­he­pii­ris­sä ja lä­hi­pii­ris­sä. Tä­hän kai­vat­tai­siin ide­oi­ta.

Vas­tauk­sis­ta kuu­lui laa­jas­ti myös odo­tus: ”Heti kun on mah­dol­lis­ta, aloi­tam­me seu­ro­jen pi­tä­mi­sen.”

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys