JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n jul­kai­su­ja ym­pä­ri kir­jas­toa

Uutiset
24.5.2018 6.17

Ou­lun kau­pun­gin ja ym­pä­ris­tö­kun­tien OU­TI-kir­jas­tois­ta löy­tyy laa­jat va­li­koi­mat SRK:n jul­kai­su­ja: lä­hes 400 kir­jaa ja yli 160 ää­ni­tet­tä. Ou­lun pää­kir­jas­to on teh­nyt SRK:n jul­kai­se­mis­ta tuot­teis­ta jat­ku­van en­nak­ko­ti­lauk­sen.

Kat­saus pää­kau­pun­ki­seu­dun HEL­MET-kir­jas­to­jen va­li­koi­miin osoit­taa, et­tä SRK:n kus­tan­ta­mia kir­jo­ja on siel­lä­kin saa­ta­vil­la alun tois­ta sa­taa; lai­naus­va­li­koi­mis­sa on myös jon­kin ver­ran cd-le­vy­jä ja nuot­ti­jul­kai­su­ja.

Lai­na­tuim­pia kir­jo­ja

Ou­lun kau­pun­gin­kir­jas­ton tie­to­pal­ve­lun mu­kaan lai­na­tuim­pia SRK:n jul­kai­se­mia kir­jo­ja OU­TI-kir­jas­tois­sa ovat ol­leet vuon­na 2004 jul­kais­tut Nik­ka­rin Hil­kan ta­ri­na, jon­ka on kir­joit­ta­nut Kaa­ri­na Kä­mä­räi­nen sekä Tai­na Pyy­saa­ren Les­ken­leh­ti­ke­vät.

Myös Elä­män­po­lul­la-sar­jaan kuu­lu­vaa ko­ko­el­ma­te­os­ta Yk­sin yh­des­sä: ko­ke­muk­sia per­heet­tö­myy­des­tä vuo­del­ta 2003 on lai­nat­tu pal­jon.

Ru­no­kir­jois­ta Nii­lo Rau­ha­lan Tai­vas kä­sis­sä syk­kii on löy­tä­nyt tien­sä lu­ki­joi­den kä­siin. Sa­moin Ant­ti Saa­ren Toi­vo-ro­maa­ni on OU­TI-kir­jas­tois­sa pal­jon lai­nat­tu. Sep­po Lo­hen tut­ki­mus Les­ta­di­o­lai­suu­den suu­ri ha­jaan­nus ja sen taus­tat on kiin­nos­ta­nut myös.

ää­ni­kir­jois­ta Leo Väy­ry­sen Sais­ko tääl­lä mes­su­ta on eri­tyi­sen suo­sit­tu. Uu­sim­mis­ta SRK:n kir­jois­ta Nai­set vies­tin­vie­ji­nä sekä Evan­ke­liu­min ih­mei­tä ovat lai­na­tuim­pia.

Kir­jas­to vas­taa ky­syn­tään

Use­at kir­jas­tot hank­ki­vat va­li­koi­miin­sa te­ok­sia myös asi­ak­kai­den esit­tä­mien pyyn­tö­jen pe­rus­teel­la.

Ou­lun kau­pun­gin­kir­jas­ton tie­to­pal­ve­lus­ta ker­ro­taan, et­tä SRK:n jul­kai­se­mat uu­tuu­det tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti OU­TI-kir­jas­to­jen va­li­koi­miin. Nii­den ky­syn­tä on niin mer­kit­tä­vä.

Hyl­ly­paik­ka ai­heen mu­kaan

Kaik­ki SRK:n jul­kai­se­mat kir­jat ei­vät suin­kaan löy­dy us­kon­nol­li­sen kir­jal­li­suu­den hyl­ly­luo­kas­ta, vaan nii­tä on ym­pä­ri kir­jas­toa. On elä­mä­ker­ta- ja per­he­ro­maa­ne­ja, maa­seu­tu- ja va­el­lus­ro­maa­ne­ja, psy­ko­lo­gi­sia ro­maa­ne­ja, ru­no­kir­jo­ja.

Las­ten ja nuor­ten osas­tol­la SRK:n jul­kai­se­ma teos voi tart­tua kä­teen vaik­ka­pa jän­ni­tys- ja seik­kai­lu­kir­jo­jen jou­kos­ta.

Kir­jas­ton­hoi­ta­ja Pirk­ko Ca­ja­nus Ou­lun kau­pun­gin­kir­jas­tos­ta ker­too, et­tä kir­jat hyl­ly­te­tään ja luo­ki­tel­laan ylei­sen kir­jas­to­jen luo­ki­tus­jär­jes­tel­män YKL:n mu­kai­ses­ti.

– Luo­kit­te­lu­pe­ri­aa­te on siis kir­jan ai­heen mu­kai­nen.

Kir­ja-alan ai­neis­ton­vä­lit­tä­jil­le tie­to uu­tuuk­sis­ta

SRK:n jul­kai­su­sih­tee­ri Maa­rit Määt­tä ker­too, et­tä tie­to SRK:n uu­sis­ta jul­kai­suis­ta läh­tee kir­ja-alan toi­mi­joil­le, jot­ka yl­lä­pi­tä­vät kir­ja-alan kau­pal­lis­ta tie­to­kan­taa ja joil­ta kir­jas­tot sekä kir­ja- ja verk­ko­kau­pat saa­vat tie­don uu­sis­ta tuot­teis­ta.

– Kun SRK:lta il­mes­tyy uu­si kir­ja tai ää­ni­kir­ja, tie­to sii­tä lä­he­te­tään Kir­ja­vä­li­tys Oy:lle. Sin­ne lä­he­te­tään myös konk­reet­ti­nen uu­si tuo­te esit­te­lyi­neen.

Kir­ja­vä­li­tys on kir­ja-alan kau­pal­li­sen tie­to­kan­nan yl­lä­pi­tä­jä ja ke­hit­tä­jä, jol­ta kir­jas­tot sekä kir­ja- ja verk­ko­kau­pat saa­vat tie­don uu­sis­ta tuot­teis­ta. Sen asi­ak­kai­ta ovat muun mu­as­sa use­at kir­ja- ja verk­ko­kau­pat sekä kir­jas­tot.

Toi­nen toi­mi­ja, jol­le tie­to uu­tuuk­sis­ta lä­he­te­tään, on BTJ Fin­land Oy, joka tun­net­tiin tun­net­tiin ai­em­min ni­mel­lä Kir­jas­to­pal­ve­lu. BTJ Fin­land Oy on yleis­ten kir­jas­to­jen ai­neis­ton­vä­li­tyk­ses­sä mark­ki­na­joh­ta­ja Suo­mes­sa.

– Myös BTJ Fin­land Oy:lle lä­he­te­tään konk­reet­ti­ses­ti uu­si tuo­te esit­te­lyi­neen.

Pää­o­sin näi­den kir­ja-alan toi­mi­joi­den kaut­ta kir­jas­tot ja kir­ja­kau­pat va­li­koi­vat tuot­teet, joi­ta ot­ta­vat va­li­koi­miin­sa.

SRK:n tuot­tei­ta saa­ta­vil­la:

- Rau­ha­nyh­dis­tys­ten myyn­ti­pis­teis­sä ym­pä­ri Suo­men

- SRK:n verk­ko­kau­pas­sa kaup­pa.srk.fi ja ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­sä SRK:n toi­mis­ton yh­tey­des­sä Ou­lus­sa

- Myyn­ti­pis­teis­sä ke­sän suu­ris­sa seu­ra­ta­pah­tu­mis­sa

- Useis­sa suu­ris­sa verk­ko­kir­ja­kau­pois­sa ku­ten boo­ky.fi, ad­lib­ris.com ja suo­ma­lai­nen.com

- SRK:n mu­siik­ki­ää­nit­tei­tä on seu­raa­vis­sa pal­ve­luis­sa: Rau­han­mu­siik­ki.fi, Goog­le Play, iTu­nes Mu­sic ja Ama­zon.com

Teks­ti ja kuva: I.T.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 23.5.2018