JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n jul­kai­su­viik­ko me­neil­lään – uu­sia te­ok­sia mo­ne­ni­käi­sil­le

Aho Hanna
Uutiset
23.10.2014 6.20

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123474120141023062000

Mitä ta­pah­tui nuo­rel­le Ma­ri­al­le, kun en­ke­li Gab­riel il­moit­ti hä­nel­le, et­tä hä­nes­tä tu­lee Kor­keim­man Po­jan äi­ti? Tä­män ky­sy­myk­sen ää­rel­le Nii­lo Ke­rä­nen py­säh­tyi kir­joit­ta­es­saan Nuo­ri Ma­ria -kir­jaa, joka jul­kis­tet­tiin Tai­val­kos­kel­la vii­me sun­nun­tai­na 19. lo­ka­kuu­ta. SRK:n jul­kai­su­vii­kon avaus­ti­lai­suuk­sis­sa Tai­val­kos­kel­la ja Jäm­säs­sä jul­kais­tiin yh­teen­sä vii­si uut­ta te­os­ta. Jo­ka­vuo­ti­sen jul­kai­su­vii­kon tar­koi­tuk­se­na on pi­tää esil­lä kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­su­ja sekä jul­kai­su­työn mer­ki­tys­tä.

Tai­val­kos­ken jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den aluk­si pi­de­tyn ru­kouk­sen joh­dan­nok­si Es­ko Oja­na­ho luki kat­kel­man Efe­so­lais­kir­jees­tä: ”Hän an­toi seu­ra­kun­nal­le sekä apos­to­lit et­tä pro­fee­tat ja evan­ke­liu­min ju­lis­ta­jat, sekä pai­me­net et­tä opet­ta­jat, va­rus­taak­seen kaik­ki seu­ra­kun­nan jä­se­net pal­ve­lu­työ­hön, Kris­tuk­sen ruu­miin ra­ken­ta­mi­seen” (Ef. 4:11−12).

Pal­ve­lu­työn nä­kö­kul­ma nou­si esil­le myös toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­jan Mark­ku Sep­pä­sen jul­kis­ta­mis­pu­hees­sa. Hän to­te­si SRK:n jul­kai­su­jen syn­ty­vän yh­teis­työl­lä ja huo­lel­li­sen val­mis­te­lun tu­lok­se­na. Kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­su­jen ta­voit­tee­na on tu­kea us­ko­ne­lä­mää: ne roh­kai­se­vat elä­mään kris­tit­tyi­nä muut­tu­vas­sa ajas­sa, toi­saal­ta jul­kai­su­jen tuo­toil­la teh­dään lä­he­tys­työ­tä ul­ko­mail­la sekä nuo­ri­so- ja lei­ri­työ­tä ko­ti­maas­sa.

– Jul­kai­su­ja voim­me tar­jo­ta kai­kil­le lä­hei­sil­lem­me, Sep­pä­nen roh­kai­si.

– Nii­den kans­sa on hyvä ja tar­peel­lis­ta rau­hoit­tua yl­tä­kyl­läi­sen me­di­a­tar­jon­nan kes­kel­lä.

Ti­lai­suu­des­sa jul­kas­tiin Nuo­ri Ma­ria -kir­jan li­säk­si myös Elä­män­po­lul­la-sar­jan uu­sin teos Ik­ku­noi­ta eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin.

Toi­mit­ta­ja An­na Il­li­kai­nen (toi­nen vas.) kiit­ti pu­heen­vuo­ros­saan uu­den Elä­män­po­lul­la-kir­jan kir­joit­ta­jia. Ku­vas­sa myös Tuo­mo Il­li­kai­nen (vas.) sekä Ei­la ja Nii­lo Ke­rä­nen.

Ma­ria, Her­ran äi­ti ja kir­jai­li­jan haas­te

Mitä ta­pah­tui nuo­rel­le Ma­ri­al­le, kun en­ke­li Gab­riel il­moit­ti hä­nel­le, et­tä hän, ta­val­li­nen Ma­ria tu­lee ras­kaak­si Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta ja syn­nyt­tää odo­te­tun Mes­si­aan, maa­il­man Va­pah­ta­jan? Tä­män ky­sy­myk­sen ää­rel­le tai­val­kos­ke­lai­nen lää­kä­ri ja kir­jai­li­ja Nii­lo Ke­rä­nen ha­lu­si py­säh­tyä. Raa­mat­tu ker­too Ma­ri­an tun­te­muk­sis­ta ja aja­tuk­sis­ta hy­vin vä­hän. Sil­ti hän sai in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­tu­na kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ren teh­tä­vän.

– Koko asia on niin hui­kai­se­van suu­ri, et­tä sitä on vai­kea us­koa ja ym­mär­tää, Nii­lo Ke­rä­nen to­te­si pu­heen­vuo­ros­saan.

– On pal­jon epäi­lyk­siä, pal­jon ky­sy­myk­siä. Ja mis­tä he, Ma­ria ja Joo­sef, et­si­vät vas­tauk­sia: kir­joi­te­tus­ta Ju­ma­lan sa­nas­ta.

Ti­lai­suu­den lo­puk­si Tai­val­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen raa­mat­tu­luok­ka­lai­set lau­loi­vat vir­ren 52, Ma­ria Her­ran äi­ti. Ma­rik­ki Tyni (edes­sä vas.) luki sä­keis­tö­jen vä­liin kat­kel­mia Nuo­ri Ma­ria -kir­jas­ta.

Vas­tauk­sia Raa­ma­tus­ta ja kult­tuu­ri­his­to­ri­as­ta

Kun idea kir­jas­ta syn­tyi, myös Ke­rä­nen et­si vas­tauk­sia Raa­ma­tus­ta. Sen li­säk­si hän tu­tus­tui laa­jaan kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­seen läh­de­ai­neis­toon: Jee­suk­sen ajan elä­män­ta­poi­hin ja his­to­ri­al­li­seen ti­lan­tee­seen, en­nen kaik­kea tuon ajan juu­ta­lai­seen us­koon ja ta­poi­hin. Tämä his­to­ri­al­li­nen taus­ta­tie­to ei kui­ten­kaan hal­lit­se ker­ron­taa.

– Kir­jan pää­pai­no on Ma­ri­an ja Joo­se­fin sekä hei­dän lä­heis­ten­sä aja­tuk­sis­sa ja kes­kus­te­luis­sa, hei­dän us­kos­saan.

Ku­vat: Han­na Aho ja Maa­rit Määt­tä

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys