JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n jul­kai­su­vuo­si käyn­nis­tyi lau­lu­ää­nit­teil­lä ja esi­kois­ru­no­ko­ko­el­mal­la

Uutiset
18.3.2014 16.06

SRK on al­ku­vuon­na jul­kais­sut kol­me uut­ta tuo­tet­ta. Koh­ti ko­tia -ää­nit­teel­lä nuo­ret lau­la­vat Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä Ou­lun Kar­ja­sil­lan kir­kon uu­sien ur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä. An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan esi­kois­ru­no­ko­ko­el­ma Vil­ku­tan en­ke­lil­le ker­too lap­sen me­ne­tyk­sen tuo­mas­ta su­rus­ta ja kai­pauk­ses­ta. Gol­ga­tal­ta pää­si­äi­sen va­loon -ää­ni­te si­säl­tää tu­tuim­pia pää­si­äi­sa­jan lau­lu­ja ja vir­siä yh­teis­lau­lu­na esi­tet­ty­nä.

Koh­ti ko­tia -ää­nit­teen lau­lut ker­to­vat Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta, tai­vas­toi­vos­ta ja Jee­suk­sen toi­ses­ta tu­le­mi­ses­ta. ää­nit­teen ko­ko­nai­suu­des­ta vas­tan­nut Juha So­ran­ta ku­vai­lee ää­ni­ty­sil­taa näin:

– Se oli mie­leen­pai­nu­va ko­ke­mus. Nuor­ten lau­lu soi yh­te­näi­ses­ti, puh­taas­ti ja voi­mal­li­ses­ti. Myös nuor­ten asen­noi­tu­mi­nen ää­ni­tys­ti­lan­tee­seen teki vai­ku­tuk­sen, uu­sin­ta­ot­to­ja ei hei­dän ta­ki­aan tar­vit­tu.

So­ran­ta ker­too, et­tä ää­ni­ty­sil­ta­na kaik­ki su­jui suun­ni­tel­mien mu­kaan. Hil­jai­suu­den ai­ka­na lau­la­ja­jou­kos­ta ei kuu­lu­nut yli­mää­räi­siä ää­niä.

– Ys­käi­sy­jä tai mui­ta häi­ri­öää­niä ää­nit­teel­tä saa ha­ke­mal­la ha­kea.

ää­ni­tys­ti­lan­teen tun­nel­mia pää­set seu­raa­maan vi­de­o­tal­len­teel­ta tääl­tä.

Kun An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan esi­kois­ty­tär kuo­li muu­ta­ma vuo­si sit­ten lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa, kir­joit­ta­mi­nen aut­toi Koi­vu­kan­gas­ta koh­taa­maan ja kä­sit­te­le­mään su­rua. Hän työs­ti ru­nois­ta kä­si­kir­joi­tuk­sen, joka voit­ti SRK:n ru­no­kil­pai­lun vuon­na 2013. Maa­lis­kuus­sa jul­kais­tiin kir­ja Vil­ku­tan en­ke­lil­le, joka on syn­ty­nyt tä­män kä­si­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta.

− Kir­ja­ni oli mi­nul­le konk­reet­tis­ta su­ru­työn te­ke­mis­tä. Se on ol­lut ras­kas­ta, täyn­nä kyy­ne­liä ja kai­paus­ta, mut­ta myös ää­rim­mäi­sen te­ra­peut­tis­ta ja loh­dut­ta­vaa, Koi­vu­kan­gas ker­too.

− Toi­von et­tä ru­no­ni toi­si­vat lu­ki­jal­le­kin loh­tua, aut­tai­si­vat avaa­maan jo­ta­kin ki­pe­ää, pu­hal­ta­maan sitä läm­pi­mäs­ti.

Ru­nois­sa ele­tään lap­sen odo­tuk­sen ja syn­ty­män ilos­ta va­loi­siin lap­suus­ku­viin, jot­ka tuo­vat lap­sen myös lu­ki­jaa lä­hel­le. Kuo­le­maan liit­ty­vä tus­ka ja luo­pu­mi­nen tu­lee ru­no­jen kaut­ta lä­hel­le. Elä­mä ei mene suun­ni­tel­mien mu­kaan, mo­net unel­mat sär­ky­vät, mut­ta su­run ja ki­vun kes­kel­lä on kui­ten­kin jo­tain, joka ei petä: us­ko ja luot­ta­mus Ju­ma­laan.

Haa­pa­jär­ven kir­kos­sa pe­rin­tei­ses­s­sä pää­si­äis­lau­luil­las­sa maa­lis­kuus­sa. Ti­lai­suu­teen oli saa­pu­nut 400 lau­la­jaa, jois­ta suu­rin osa oli nuo­ria.

– Lau­lut ja vir­ret kai­kui­vat voi­mal­li­ses­ti ja pu­hut­te­le­vi­na, ker­too si­säl­tö­suun­nit­te­lu­ryh­män jä­sen Tais­to Pel­to­nie­mi.

Esi­lau­lu­ryh­män ve­tä­jä­nä toi­mi­nut Riik­ka Si­ka­la ker­too, et­tä lau­lu­ryh­mä kan­toi vas­tuun­sa ää­ni­tys­ti­lan­tees­sa niin hy­vin, et­tä sen mu­ka­na oli ilo lau­laa it­se­kin.

– Kirk­ko­kan­san lau­la­mi­ses­ta kuu­li, et­tä lau­lu tuli sy­dä­mes­tä as­ti. Jos­pa sama vä­lit­tyi­si le­vyl­tä­kin.

Voit os­taa näi­tä uu­sia tuot­tei­ta SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys