JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n kie­li­kou­lu­tus mah­dol­lis­taa kie­li­nu­me­roi­den te­ke­mi­sen

Isopahkala Katri
Uutiset
11.5.2017 6.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170511061700

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den tä­män ke­vään kie­li­nu­me­ro on il­mes­ty­nyt vii­del­lä kie­lel­lä. Leh­den tee­ma­na on Pa­ran­nus ja ar­mo.

SRK jul­kai­see kak­si ker­taa vuo­des­sa il­mes­ty­vää leh­teä en­si­si­jai­ses­ti lä­he­tys­työn tar­pei­siin. Myös suu­ri osa leh­dis­sä käy­tet­tä­vis­tä ku­vis­ta on lä­he­tys­mat­koil­la otet­tu­ja.

Leh­des­sä jul­kais­tut ar­tik­ke­lit on pää­kir­joi­tus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta jul­kais­tu ai­em­min SRK:n leh­dis­sä ja jul­kai­suis­sa. Kie­li­nu­me­roa var­ten ne on kään­net­ty eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si, rans­kak­si, ve­nä­jäk­si ja vi­rok­si.

Kie­li­nu­me­ron kään­tä­mi­ses­tä ovat vas­tan­neet SRK:n jär­jes­tä­mään kie­li­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat hen­ki­löt, joi­hin kuu­luu niin vie­rai­den kiel­ten har­ras­ta­jia kuin am­mat­ti­lai­si­a­kin. Eng­lan­nin­kie­lis­tä kään­nös­toi­min­taa koor­di­noi­nut eng­lan­nin­kie­len opet­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Lei­no­nen ker­too työn eri­tyis­piir­teis­tä:

– Kie­li­nu­me­roi­den kään­tä­mi­nen on an­toi­saa mut­ta hie­man eri ta­val­la haas­teel­lis­ta kuin nor­maa­li kään­nös­työ. Kos­ka lu­ki­joi­den kie­li­tai­to saat­taa ol­la vaa­ti­ma­ton, kään­tä­jän pi­tää eri­tyi­ses­ti ta­voi­tel­la sel­ke­ää ja hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vää il­mai­sua.

Leh­teä ei voi ti­la­ta, mut­ta nä­köis­leh­tiä voi os­taa ir­to­nu­me­roi­na SRK:n verk­ko­kau­pas­ta. Kie­li­nu­me­roi­den si­säl­tö on lu­et­ta­vis­sa myös Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den Vie­ras­kie­li­set-osi­os­sa.

Seu­raa­va kie­li­nu­me­ro il­mes­tyy syk­syl­lä 2017. Sen tee­ma­na on Syn­ti, kiu­sauk­set, rip­pi ja oma­tun­to

Ku­vi­tus­ku­va: SRK:n kuva-ar­kis­to

KatriIsopahkala
3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys