JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n vuo­si­ko­kous lä­hes­tyy

Uutiset
29.8.2020 8.00

Juttua muokattu:

2.9. 07:58
2020090207584020200829080000
Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Eeva Pohjola

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Tästä ovesta voivat tulla sisään esimerkiksi Lohjan Rauhanyhdistyksen edustajat, opastaa SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara.

Eeva Pohjola

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK:n vuo­si­ko­kous ko­koon­tuu tänä vuon­na eri­tyis­jär­jes­te­lyin vas­ta lau­an­tai­na syys­kuun 5. päi­vä. Nor­maa­li­o­lo­suh­teis­sa ko­kous pi­de­tään Su­vi­seu­rojen yh­tey­des­sä.

Vuo­den 2020 SRK:n vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­ses­ti eril­li­se­nä ta­pah­tu­ma­na, kos­ka Su­vi­seu­ro­ja ei ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si pi­det­ty ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na.

Vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 5. syys­kuu­ta Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, Pro­fes­so­rin­tie 7.

– Val­ta­kir­jo­jen tar­kis­tus aloi­te­taan kel­lo 10 sa­ma­nai­kai­ses­ti lou­nas­tar­joi­lun kans­sa, ker­too SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ja toi­vot­te­lee edus­ta­jat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si ko­kouk­seen.

Var­si­nai­nen ko­kous al­kaa puo­lil­ta­päi­vin. Ko­kouk­sen pää­tyt­tyä on tar­jol­la su­vi­seu­ra­pit­saa.

Si­sään­tu­lo-ovia on kol­me

Ko­kou­se­dus­ta­jien val­ta­kir­jat tar­kis­te­taan kol­mes­sa eri pai­kas­sa, joi­hin saa­vu­taan eri si­sään­käyn­tien kaut­ta. Jako on teh­ty rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ni­men al­ku­kir­jai­men mu­kaan. Ohei­ses­sa kar­tas­sa on ku­vat­tu si­sään­käyn­nit, jois­ta edus­ta­jat saa­pu­vat val­ta­kir­jan­tar­kas­tuk­seen. Si­sään­käyn­tien ovis­sa on myös opas­te­kyl­tit.

– Var­mis­tat­han jo etu­kä­teen ryh­män, jo­hon oma rau­ha­nyh­dis­tyk­se­si kuu­luu. Esi­mer­kik­si Ala­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen edus­ta­jat käyt­tä­vät si­sään­käyn­tiä 1, vink­kaa Kaa­ri­vaa­ra.

Ko­kou­se­dus­ta­jat voi­vat py­sä­köi­dä au­ton­sa Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja vie­rei­sen ter­vey­den­huol­to-op­pi­lai­tok­sen park­ki­a­lu­eil­le.

Nou­da­ta ylei­siä oh­jei­ta

Jot­ta ko­kou­se­dus­ta­jat voi­si­vat saa­pua ko­kouk­seen tur­val­li­sin mie­lin, on ko­kous­jär­jes­te­lyis­sä huo­mi­oi­tu ter­veys­tur­val­li­suus vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ten ja suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti. Tär­kein­tä on, et­tä tu­lee pai­kal­le vain täy­sin oi­reet­to­ma­na.

– Nou­dat­ta­mal­la näi­tä oh­jeis­tuk­sia voim­me it­se ku­kin omal­la toi­min­nal­lam­me var­mis­taa ko­kouk­sen on­nis­tu­mi­sen, muis­tut­taa Kaa­ri­vaa­ra.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lois­sa on si­sään­käyn­tien yh­tey­des­sä au­to­maat­ti­sia kä­si­de­si­an­nos­te­li­joi­ta. Li­säk­si eri puo­lil­la toi­mi­ta­loa on kä­si­de­si­pul­lo­ja. Vaa­te­nau­la­kot ei­vät ole käy­tös­sä: pääl­lys­vaat­teet voi jät­tää au­toon tai pen­kin sel­kä­no­jal­le.

Seu­ra­sa­lis­sa on var­mis­tet­tu tur­va­vä­lit pois­ta­mal­la joka toi­nen penk­ki­ri­vi käy­tös­tä. Is­tu­ma­pai­kat on mer­kit­ty käy­tös­sä ole­vil­le penk­ki­ri­veil­le.

– Va­rau­dut­han omal­la kas­vo­mas­kil­la saa­pu­es­sa­si ko­kouk­seen jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neis­sä tai kimp­pa­kyy­dil­lä. Suo­sit­te­lem­me mas­kin käyt­tä­mis­tä ko­kous­pai­kal­la jo il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa, pyy­tää Kaa­ri­vaa­ra.

Osal­lis­tu­jil­le ja­e­taan kas­vo­mas­ke­ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le saa­vut­ta­es­sa. Ko­kouk­sen alus­sa an­ne­taan tar­vit­ta­es­sa li­sä­oh­jei­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys