JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n vuo­si­ko­kous teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja ja päät­ti su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­rois­ta

Aittakumpu Pekka
Uutiset
2.7.2016 13.20

Juttua muokattu:

1.1. 23:34
2020010123342320160702132000

SRK:n vuo­si­ko­kous ko­koon­tui Tor­ni­os­sa Pu­taan ur­hei­lu­hal­lis­sa lau­an­tai­na 2. hei­nä­kuu­ta. Ko­kouk­seen osal­lis­tui 300 edus­ta­jaa 145 rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä. Ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin kak­si uut­ta joh­to­kun­nan jä­sen­tä ja yk­si uu­si jä­sen jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­toon.

Vuo­si­ko­kouk­sen avan­nut SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen to­te­si, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on ol­lut edel­leen vil­kas­ta. Yh­dis­tys­ten pe­rus­työ­nä on Ju­ma­lan sa­nan vä­lit­tä­mi­nen seu­ro­ja pi­tä­mäl­lä. In­ter­ne­tin myö­tä saar­nat saa­vut­ta­vat yhä use­am­pia. Myös las­ten ja per­hei­den eteen teh­tä­vä työ on men­nyt eteen­päin.

Jun­tu­nen ker­toi, et­tä ku­lu­va­na toi­min­ta­kau­te­na SRK:n yh­teis­työ ul­ko­mais­ten si­sar­jär­jes­tö­jen, Poh­jois-Ame­ri­kan LLC:n ja Ruot­sin SFC:n, kans­sa on ke­hit­ty­nyt ja li­sään­ty­nyt.

– Olem­me iloin­neet yh­tei­ses­tä us­kos­ta ja hen­gen yh­tey­des­tä.

Jun­tu­sen mu­kaan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den suh­teet liik­keen ul­ko­puo­lel­le, niin kirk­koon kuin yh­teis­kun­taan, ovat ol­leet hy­vät ja toi­mi­vat.

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ker­toi yh­dis­tyk­sen vuo­den 2015 toi­min­ta­ker­to­mus­ta esi­tel­les­sään, et­tä toi­min­nas­sa on näh­tä­vis­sä Ju­ma­lan siu­naus.

– Ju­ma­la ava­si mo­nin ta­voin mah­dol­li­suuk­sia evan­ke­liu­min työl­le ja olem­me kii­tol­li­sia sii­tä. Ju­ma­la on an­ta­nut myös ha­lun teh­dä työ­tä. On saa­tu ko­koon­tua tär­keim­män eli elä­vän Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Sen­ja Koi­vu­kan­gas ker­toi, et­tä SRK:n ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa. Mer­kit­tä­vim­mät tu­lon­läh­teet SRK:lle ovat leh­det ja muut jul­kai­sut, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat lap­si- ja per­he­työn sekä lä­he­tys­työn ny­kyi­ses­sä laa­juu­des­saan.

Uu­sia jä­se­niä joh­to­kun­taan ja toi­mi­tus­neu­vos­toon

SRK:n joh­to­kun­nan jä­se­nis­tä ero­vuo­ros­sa oli­vat Juha Heik­ki­lä, Ta­pa­ni Kin­nu­nen, Ta­pa­ni Kir­si­lä, Ju­ha­ni Liuk­ko­nen, Mat­ti Tas­ki­la ja Han­nu Ter­vo­nen. Ka­jaa­ni­lai­nen Juha Heik­ki­lä käyt­ti ero­vuo­roi­suu­ten­sa, ja hä­nen ti­lal­leen va­lit­tiin kuu­sa­mo­lai­nen Tais­to Määt­tä.

Jy­väs­ky­lä­läi­nen Har­ri Vä­hä­jylk­kä anoi eroa joh­to­kun­nan jä­se­nyy­des­tä, kos­ka hä­net on kut­sut­tu pas­to­rik­si USA:han Pho­e­ni­xin seu­ra­kun­nan ja LLC:n pal­ve­luk­seen. Vuo­si­ko­kous va­lit­si hä­nen ti­lal­leen lau­kaa­lai­sen Rei­jo Peu­ran.

SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­tos­ta ero­vuo­ros­sa oli­vat Mark­ku Sep­pä­nen ja Pek­ka Kin­nu­nen. Ero­vuo­ron­sa käyt­tä­neen ou­lun­sa­lo­lai­sen Pek­ka Kin­nu­sen ti­lal­le va­lit­tiin ou­lu­lai­nen Jyr­ki Vaa­ra­mo.

Vuo­si­ko­kous päät­ti su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rot seu­raa­vil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le: Pori vuon­na 2017, 
ää­ne­kos­ki vuon­na 2018, 
Ou­lu vuon­na 2019, Haa­pa­jär­vi vuon­na 2020 ja Van­taa vuon­na 2021.

SRK:n vuo­si­ko­kous on yh­dis­tyk­sen yli päät­tä­vä elin. SRK:hon kuu­lui vuo­den 2015 lo­pus­sa 179 rau­ha­nyh­dis­tys­tä.

Voit lu­kea ai­hees­ta myös en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä. SRK:n hal­lin­nos­ta voit lu­kea li­sää tääl­tä.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys